• INTERLOGIC
  Skutecznie pozyskujemy dotacje

AKTUALNOŚCI

Medium rpo wsl 8.1.3
Dotacja na opiekę nad dziećmi do lat 3
2017-07-24

Już w sierpniu planowane jest uruchomienie działania RPO WSL 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat. Celem działania będzie wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów opieki dla dzieci do 3 roku życia, w tym żłobków, klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki.

 

RPO WSL 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat

 

Termin konkursu: sierpień 2017

Typ projektu: inwestycyjny

Cele projektu:

 1. Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki;
 2. Tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już istniejących;
 3. Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki wymienionych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 obejmujące sprawowanie opieki przez nianię lub przez opiekuna dziennego;
 4. Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.

Wnioskodawca:

Wnioskodawcą w ramach konkursu mogą być wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Co można sfinansować?

W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 możliwe są m.in. następujące kategorie działań:

 1. dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowalnych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp.;
 2. zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki);
 3. zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
 4. wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;
 5. modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;
 6. zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty żywienia dzieci;
 7. inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

 

Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3, jest dostępne dla osób, dla których opieka nad dziećmi stanowi barierę w wejściu na rynek pracy oraz dla osób pracujących, zagrożonych zwolnieniem z uwagi na konieczność opieki nad dziećmi do lat 3, w tym:

 1. pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym (w tym, pokrycie wynagrodzenia opiekuna zatrudnionego w żłobku lub klubie dziecięcym, kosztów pobytu oraz wyżywienia dziecka - w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu);
 2. pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu;
 3. pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową o świadczenie usług oraz zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Minimalna wartość projektu:  100 000,00 PLN

Poziom dofinansowania: 88%

 

 

 

KONTAKT

 

e-mail: biuro@interlogic.pl

Interlogic Sp. Z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 16g
41-600 Świętochłowice
KRS: 0000385576
NIP: 6342784812
Kapitał zakładowy: 295.750,00 zł opłacony w całości

Informacja dotycząca przetwarzania danych

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej w polityce prywatności i polityce plików cookies.