• INTERLOGIC
    Skutecznie pozyskujemy dotacje

AKTUALNOŚCI

Medium sea industry harbor harbour
Dotacja na wsparcie eksportu
2016-02-08

W poprzednim rozdaniu Funduszy Unijnych ogromnym zainteresowaniem cieszyły się programy POIG 6.1. Paszport do Eksportu oraz POIG 6.5.2. Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji. Na szczęście w nowym rozdaniu dotacji unijnych na lata 2014-2020 przewidziano analogiczne działania, które pozwolą polskim przedsiębiorstwom pozyskać środki na promocję za granicą.

GoToBrand.pl

Realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości program POIR 3.3.3. GoToBrand.Pl to działanie skierowane do firm innowacyjnych, działających w ramach wybranych przez Ministerstwo Gospodarki branż.

Jako firmę innowacyjną w myśl zasad programu rozumiemy firmy posiadające innowacyjny produkt lub usługę, mającą szansę zaistnieć na rynkach zagranicznych, oraz prowadzące działalność badawczo-rozwojową lub wdrażające innowacyjne rozwiązania, zakupione jako wyniki prac B+R od innych podmiotów. Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie rusza już w czerwcu, tak więc firmy, które jeszcze nie podjęły współpracy z podmiotami badawczo-rozwojowymi powinny zrobić to jak najszybciej.

Branże, do których adresowany jest ten program, to branża sprzętu medycznego oraz usług prozdrowotnych, kosmetyczna, IT oraz ICT, branża maszyn i urządzeń (w tym między innymi maszyny dla przemysłu rolniczego, górniczego i budowlanego), biotechnologia i farmaceutyka, branża budowlana, meblarska, jachtów i łodzi, produkcja żywności oraz motoryzacyjna.

Maksymalna wartość projektu GoToBrand to 1 mln złotych, a maksymalny poziom wsparcia to 85%.

Go Global

Go Global to działanie skierowane do przedsiębiorstw działających w sektorze wysokich i średnio-wysokich technologii, a więc w takich dziedzinach jak produkcja leków i środków farmaceutycznych, wyrobów chemicznych, urządzeń elektrycznych, maszyn i urządzeń, sprzętu transportowego, telekomunikacja i programowanie.

Innowacyjne firmy mogą pozyskać do 150.000 zł na opracowanie i weryfikację strategii wejścia na rynki zagraniczne. Sfinansować można koszt zakupu usług doradczych oraz wyjazdów na konferencje. Termin najbliższego konkursu to kwiecień 2016.

 

Polska Wschodnia

Przedsiębiorstwa z województw objętych programem Polska Wschodnia mają możliwość skorzystania z działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Przebieg konkursu jest dwuetapowy; w pierwszym etapie firmy mogą pozyskać wsparcie na opracowanie nowego modelu biznesowego, związanego z wejściem na nowe rynki, natomiast drugi etap pozwoli na sfinansowanie kosztów przygotowawczych do wdrożenia tego modelu, w tym między innymi koszty usług doradczych czy udziału w targach i misjach gospodarczych.  Dofinansowanie w wysokości 80%, do 500.000 zł.

Preferencje w ramach działania uzyskają projekty:

  • Których przedmiot wpisuje się w zakres regionalnych specjalizacji przynajmniej dwóch województw Polski Wschodniej,
  • Firm, które w  poprzednim roku obrotowym uzyskały mniej niż 30% przychodów z eksportu,
  • Przewidujące wzrost zatrudnienia,
  • Przewidujące proekologiczne rozwiązania.

 

Dotacje na eksport w ramach RPO

 

Również w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych przewidziano działania związane z internacjonalizacją działalności polskich M ŚP. Niestety, nie każde województwo uwzględniło ten obszar w swoim programie. Poniżej krótkie zestawienie obrazujące, w jakich województwach możemy spodziewać się dotacji na eksport w 2016 roku.

Dolnośląskie

RPO 1.4. w województwie dolnośląskim to kilka odrębnych działań; w ramach konkursu 1.4.C, zaplanowanym na sam koniec 2016 roku, będzie można złożyć wniosek na dofinansowanie kosztów związanych z wystawą na targach zagranicznych, misjami gospodarczymi, czy organizacją wystaw w siedzibie przedsiębiorcy.

Działanie 1.4.B pozwoli na wdrożenie nowego modelu, w ramach którego będzie można na przykład uruchomić kanał sprzedaży elektronicznej, dostosować produkty do wymogów rynku zagranicznego czy otworzyć dział eksportu. Termin konkursu to listopad 2016.

1.4.A pozwala na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem strategii wdrożenia nowego modelu lub planu rozwoju eksportu. To poddziałanie nie zostało jednak zaplanowane na 2016 rok.

Lubuskie

O ile do tego czasu zostanie przyjęty Program Rozwoju Innowacji i Planu Inwestycyjnego w województwie lubuskim, to w czerwcu ruszy nabór w ramach RPO 1.4.1 – Umiędzynarodowienie sektora MŚP. Jest to działanie skierowane stricte na wdrożenie planu rozwoju eksportu. W ramach tego działania nie otrzymamy refundacji kosztów opracowania planu, ale można zawnioskować o to już w marcu, w ramach działania RPO 1.2 Bon na innowacje.

Łódzkie

Województwo łódzkie przewidziało dwuetapowy przebieg konkursu w ramach RPO II.2.1 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw – jeszcze w pierwszym kwartale tego roku ma zostać uruchomiony konkurs na opracowanie nowego modelu w celu  internacjonalizacji, a w pod koniec roku będzie można składać wnioski na jego wdrożenie.

Małopolskie

Poddziałanie RPO 3.3 Umiędzynarodowienie Małopolskiej Gospodarki zostało zaplanowane do uruchomienia w pierwszym kwartale 2016. Wymogiem udziału w konkursie jest posiadanie planu rozwoju eksportu, sporządzonego nie wcześniej niż 18 miesięcy przed złożeniem wniosku. Jego koszt również może zostać uwzględniony w projekcie.

W ramach wdrożenia planu będzie można uzyskać wsparcie na pokrycie kosztów usług doradczych, certyfikacji produktów, czy wystawy na targach.

Mazowieckie

Województwo mazowieckie planuje uruchomienie dwóch konkursów w ramach działania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – w czerwcu składać wnioski mogą indywidualne przedsiębiorstwa, a pod koniec roku w odrębnym konkursie przewidziano wsparcie dla grup przedsiębiorców.

W tym działaniu również można uwzględnić koszty opracowania strategii wejścia na rynki zagraniczne, koszty związane w wystawami lub misjami gospodarczymi, a także – jako uzupełnienie projektu – koszty rozwiązań informatycznych w zakresie e-handlu.

Pomorskie

W działaniu RPO 2.3 Aktywność eksportowa w II kwartale 2016 zostanie wyłoniona instytucja odpowiedzialna za rozdzielanie grantów na wsparcie eksportu dla MŚP. Przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać do 50% wsparcia na udział w targach i misjach gospodarczych. Kiedy dokładnie ruszy rozdawanie grantów, niestety jeszcze nie wiadomo.

Warmińsko-mazurskie

W ramach działania RPO 1.3.5 firmy z sektora MŚP będą mogły pozyskać dofinansowanie na pokrycie kosztów usług doradczych, związanych z internacjonalizacją, w tym koszty organizacji wyjazdów na spotkania biznesowe, targi i misje gospodarcze.

Zachodniopomorskie

RPO 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw - od sierpnia do września będzie można składać wnioski na dofinasowanie działań takich jak udział w targach jako wystawca, misje gospodarcze czy wyjazdy na poszukiwanie partnerów na rynkach zagranicznych. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest zaprezentowanie kompleksowej strategii wejścia na wybrane rynki docelowe.

Maksymalna kwota wsparcia w ramach działania to 150.000 zł.

 

Pozostałe województwa

Zbliżone działania zostały przewidziane w dokumentach programowych województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, opolskiego oraz wielkopolskiego. Niestety, konkursy te nie zostaną uruchomione w tym roku.

 

 

 

KONTAKT

 

e-mail: biuro@interlogic.pl

Interlogic Sp. Z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 16g
41-600 Świętochłowice
KRS: 0000385576
NIP: 6342784812
Kapitał zakładowy: 295.750,00 zł opłacony w całości

Informacja dotycząca przetwarzania danych

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej w polityce prywatności i polityce plików cookies.