• INTERLOGIC
  Skutecznie pozyskujemy dotacje

AKTUALNOŚCI

Medium dotacja na oprogramowanie
Dotacja na zakup oprogramowania dla firm: co, gdzie, kiedy?
2018-05-04

Programy związane z zakupem oprogramowania cieszą się dużą popularnością, ponieważ pozwalają na sfinansowanie inwestycji, które mają za zadanie zautomatyzować procesy biznesowe, wprowadzić na rynek nowe e-usługi, usprawnić zarządzanie przedsiębiorstwem czy współpracować z innymi przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne.

W najbliższym czasie uruchomionych zostanie kilka programów z zakresu wdrażania TIK w przedsiębiorstwach. Już teraz ogłoszony został program RPO 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP woj. warmińsko-mazurskiego (termin naboru od 28 maja do 10 sierpnia). W czerwcu startuje działanie skierowane dla mikro i małych firm z Podkarpacia, które działają krócej niż 2 lata. A zaplanowane na wrzesień działanie RPO 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej województwa śląskiego zostało przyśpieszone – start już w sierpniu. Z kolei przedsiębiorstwa z innych województw, z wykluczeniem mazowieckiego, mogą startować w programie POIR 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP, w którym w ramach wdrażania innowacji można zakupić środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – w tym oprogramowanie.

Województwo

Działanie

Termin

uwagi

Warmińsko-mazurskie

RPO 1.4.3 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE W DZIAŁALNOŚCI MŚP

od 28 maja do 10 sierpnia 2018

Mała alokacja na konkurs

Podkarpackie

RPO 1.4 WSPARCIE MŚP - TIK

czerwiec 2018

Tylko dla mikro oraz małych przedsiębiorstw, działających na rynku krócej niż 24 miesiące

Śląskie

RPO 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

sierpień 2018

 

Cała Polska poza woj. mazowieckim POIR 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP od 10 kwietnia do 25 października 2018 Wymagane wprowadzenie innowacji technologicznej

 

Termin konkursu: od 28 maja 2018 do 10 sierpnia 2018

Typ projektu: informatyzacja przedsiębiorstw

Cele projektu:

Celem projektu ma być wsparcie działań zwiększających udział technologii informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem MŚP, ukierunkowanych na obniżenie kosztów prowadzenia działalności, usprawnienia kontaktu z klientem lub internacjonalizacji. 

W ramach działania można będzie zakupić oprogramowanie m.in. służące zarządzaniu zasobami ludzkimi, towarowymi i usługowymi, zarządzaniu systemami księgowo-finansowymi, zarządzaniu produkcją, kontaktem z klientem, czy automatyzacji procesów produkcyjnych.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP lub grupy MŚP (powiązania, sieci, konsorcja)

Co można sfinansować?

 • Zakup WNIP,
 • Zakup środków trwałych, niezbednych do wdrożenia oprogramowania (głównie serwery i sprzęt komputerowy),
 • nabycie usług informatycznych,
 • usługi translacyjne,
 • szkolenia oraz działania promocyjne - do 10% wartości projektu.

Wartość projektu:

Maksymalna wartość projektu: 1 mln zł

Poziom wsparcia: pomoc de minimis: do 85%, pomoc publiczna: 70% (mikro i małe przedsiębiorstwa), 60% (średnie przedsiębiorstwa).

 

 

Termin konkursu: czerwiec 2018

Typ projektu: informatyzacja przedsiębiorstw

Cele projektu:

Wdrożenie rozwiązań informatycznych w modelach: B2B, B2C, C2C

Wnioskodawca:

Mikro oraz małe przedsiębiorstwa, działające na rynku krócej niż 24 miesięce.

Co można sfinansować?

Inwestycje w informatyzacje - zakup oprogramowania oraz niezbędnego sprzętu.

Wartość projektu:

Minimalna wartość projektu: 50.000 zł

Maksymalna wartość projektu: 500.000 zł

Poziom dofinansowania:

Do 80% (pomoc de minimis)

 

 

Termin konkursu: sierpień 2018

Typ projektu: informatyzacja przedsiębiorstw

Cele projektu:

Zakup oprogramowania, wspierającego prowadzenie biznesu, zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na zewnątrz. Wsparcie inwestycji, w wyniku których przedsiębiorstwa MŚP będą mogły prowadzić sprzedaż produktów i usług w Internecie, świadczyć e-usługi, współpracować z innymi przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oraz usprawniać pozostałe procesy biznesowe przy wykorzystaniu TIK.

Modele objęte wsparciem:

 • B2B - Business to Business - automatyzacja procesów biznesowych, realizowanych we współpracy z innymi przedsiębiorstwami
 • B2C - Business to Customer - wsparcie relacji przedsiębiorstwo - konsument (e-usługi, sprzedaż online)
 • B2E - Business to Employee - wsparcie relacji przedsiębiorstwo - pracownik, np. systemy zarządzania przedsiębiorstwem
 • C2C - Customer to Customer - np. portale sprzedażowe.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP

Co można sfinansować?

 • Zakup środków trwałych,
 • Zakup licencji (np. oprogramowania),
 • Koszty usług doradczych,
 • koszty personelu (umowy cywilno-prawne),
 • koszty szkoleń pracowników w zakresie obsługi systemu

Wartość dofinansowania:

W ramach projektu można pozyskać dofinansowanie w wysokości od 50.000 zł do 500.000 zł.

Poziom dofinansowania:

35% dla średnich, 45% dla małych firm.

Wydatki objęte pomocą de minimis - 50% wsparcia.

 

Termin konkursu:  10 kwietnia 2018 - 25 października 2018

Typ projektu: Usługi proinnowacyjne oraz wdrożenie innowacji technologicznych

Cele projektu:

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorstw sektora MŚP w zakresie nabywania usług proinnowacyjnych w celu wprowadzenia na rynek innowacji technologicznych, rozumianych jako nowy bądź udoskonalony technologicznie produkt, usługa lub proces.

W ramach projektu wykorzystywane mogą być następujące rodzaje technologii:

 • technologia objęta ochroną praw własności przemysłowej,
 • technologia w formie wyników prac rozwojowych lub badań przemysłowych,
 • technologia w formie nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Wykonawcą usług proinnowacyjnych (usług doradczych oraz usług wsparcia) mogą być wyłącznie przez IOB akredytowane przez Ministerstwo Rozwoju (bądź zgłoszone do akredytacji przed złożeniem wniosku o dofinansowanie).

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP

Co można sfinansować?

 • Zakup usług doradczych w zakresie innowacji (analizy, identyfikacja technologii, tworzenie dokumentacji technicznej, doradztwo w zakresie zarządzania własnością intelektualną, opracowanie strategii, itp.)
 • Zakup usług wsparcia innowacji (udostępnianie powierzchni biurowej, laboratoriów, banków danych, badań rynkowych, certyfikacja jakości)
 • Dodatkowo projekt może obejmować koszty związane z wdrożeniem innowacji (inwestycja w środki trwałe inne niż grunt i nieruchomości, wartości niematerialne i prawne)

Wartość dofinansowania:

Minimalna wartość projektu: 50.000 zł

Maksymalna wartość kosztów usług proinnowacyjnych: 500.000 zł

Maksymalna wartość kosztów inwestycji: dwukrotność kosztów usług proinnowacyjnych, nie więcej niż 1 mln zł.

Poziom wsparcia:

 • na usługi proinnowacyjne: 70% dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie,  50% dla pozostałych przedsiębiorstw
 • na inwestycje: zgodnie z mapą pomocy regionalnej:

Województwo/lokalizacja projektu

Mikro, małe przedsiębiorstwa

Średnie przedsiębiorstwa

Duże przedsiębiorstwa

Lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie

70%

60%

50%

Kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie oraz obszary należące do podregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego

 

 

55%

45%

35%

Dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego

45%

35%

25%

Podregion warszawski zachodni

40%

30%

20%

Miasto stołeczne Warszawa w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

35%

25%

15%

Miasto stołeczne Warszawa w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

30%

20%

10%

 

 

KONTAKT

 

e-mail: biuro@interlogic.pl

Interlogic Sp. Z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 16g
41-600 Świętochłowice
KRS: 0000385576
NIP: 6342784812
Kapitał zakładowy: 295.750,00 zł opłacony w całości

Informacja dotycząca przetwarzania danych

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej w polityce prywatności i polityce plików cookies.