• INTERLOGIC
  Skutecznie pozyskujemy dotacje

AKTUALNOŚCI

Medium koronawirus
Fundusze do walki z koronawirusem
2020-04-07

Pakiet antywirusowy

Rada Ministrów przyjęła tzw. Pakiet Antywirusowy – specustawę funduszową, której głównym celem jest ułatwienie prowadzenia i rozliczenia dotacji w ramach nowej rzeczywistości oraz skierowanie środków unijnych na walkę z koronawirusem.

Jakie są planowane zmiany?

 • możliwość uznania za kwalifikowane wydatków na cele niezrealizowane z powodu pandemii
 • wydłużenia terminów składania wniosków w konkursach oraz terminów uzupełniania i wprowadzania poprawek we wnioskach
 • wydłużanie terminu przekazania wniosków o płatność
 • umożliwienie wprowadzania nadzwyczajnego trybu wyboru projektów czy udzielania ulg w spłacie należności
 • praca zdalna komisji oceniających projekty, komitetów monitorujących, a nawet kontroli i audytów

 

Szybka ścieżka na walkę z koronawirusem

Od 6 maja do 31 grudnia2020r prowadzony jest nowy nabór programu Szybka Ścieżka, czyli działania POIR 1.1.1. realizowanego przez NCBR. Celem jest wsparcie przedsiębiorstw oraz konsorcjów w opracowaniu nowych rozwiązań, wpisujących się w zakres tematyczny związany z walką z koronawirusem.

POIR 1.1.1 Szybka Ścieżka

Termin konkursu - Rundy:

 • 6 maja –5 czerwca 2020 r.
 • 6 czerwca–24 lipca 2020 r.
 • 25 lipca –31 grudnia 2020 r.

Typ projektu: badawczo-rozwojowy

Cele projektu:

Celem projektu jest wsparcie badań przemysłowych i prac rozwojowych, czyli działań przedsiębiorstw mających na celu opracowanie nowych i znacząco udoskonalonych produktów i usług, w zakresie:

 1. Obszar I: Zestawy oraz urządzenia do szybkiej diagnostyki koronawirusów przeznaczone do użytkowania przez specjalistów oraz pacjentów pod nadzorem specjalistycznym
 2. Obszar II: Wprowadzenie zmian po-rejestracyjnych uwzględniających nowe wskazania dla istniejących leków oraz opracowanie innowacyjnych produktów leczniczych do terapii zakażeń koronawirusami, w szczególności COVID-19 oraz szczepionki przeciwwirusowej
 3. Obszar III: Działania prewencyjne ograniczające rozprzestrzenianie się pandemii (w tym koronawirusa SARS-CoV-2) oraz działania na rzecz Polskiej tarczy antywirusowej: poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcie jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego

Przykładowe tematy badawcze to robot do zdalnego i bezzałogowego pobierania próbek biologicznych u ludzi, potwierdzenie w badaniach klinicznych fazy II skuteczności działania dla szczepionek przeciw wirusowych dla koronawirusów czy systemy dezynfekcji powietrza w miejscach użyteczności publicznej.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja naukowo-przemysłowe.

Co można sfinansować?

 • Koszty wynagrodzeń pracowników
 • Koszty usług badawczych zlecanych na zewnątrz (jednostkom naukowym) - do 60% budżetu,
 • koszty budowy prototypu
 • Koszty wykorzystywanej na potrzeby projektu aparatury badawczej i wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie, licencje, patenty)
 • Koszty przedwdrożeniowe (w szczególności  może  to  być  opracowanie  dokumentacji  wdrożeniowej,  usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku)

Wartość dofinansowania:

Minimalna wartość projektu:

 • projekty realizowane samodzielnie przez MŚP - 1 mln PLN
 • pozostałe projekty - 2 mln PLN

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych: maks. 80% zgodnie z tabelą poniżej.

Dofinansowanie prac przedwdrożeniowych: do 90% (pomoc de minimis)

Status przedsiębiorstwa

POMOC NA BADANIA PRZEMYSŁOWE

POMOC NA PRACE ROZWOJOWE

max pomoc

max pomoc z uwzględnieniem premii*

max pomoc

max pomoc z uwzględnieniem premii*

mikro

70%

80%

45%

60%

małe

70%

80%

45%

60%

średnie

60%

75%

35%

50%

duże

50%

65%

25%

40%

Jednostka naukowa

100%

Nd

100%

nd

 

* premia - za rozpowszechnianie wyników prac badawczo-rozwojowych, np. podczas konferencji naukowych lub w czasopismach naukowych.

 

Kredyt technologiczny – ułatwienia w związku z koronawirusem

W celu umożliwienia przedsiębiorstwom odpowiedniego przygotowania do złożenia wniosku w ramach programu Kredyt na innowacje technologiczne, wydłużony został termin naboru (z pierwotnego terminu 23 kwietnia na 24 czerwca 2020).

Wprowadzono ponadto ułatwienia:

 1. wydłużenie terminu na podpisanie umowy kredytu technologicznego pomiędzy przedsiębiorcą a bankiem kredytującym z 30 do 60 dni
 2. wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentów środowiskowych oraz pozwolenia na budowę z 10 do 12 miesięcy
 3. wprowadzenie paneli zdalnych w celu przeprowadzania oceny projektów

oraz określono dalsze proponowane zmiany (na chwilę obecną jeszcze nie weszły w życie):

 1. wyższa premia technologiczna (zniesienie limitu 6 mln zł dofinansowania)
 2. rozszerzenie i uszczegółowienie katalogu wydatków kwalifikowanych projektu - obok kosztów zakupu, montażu i uruchomienia nowych albo używanych środków trwałych, będzie możliwość refundacji kosztów ich transportu
 3. zniesienie wymogu innowacyjności efektów projektu w skali kraju
 4. możliwość przeznaczenia kredytu technologicznego na pokrycie wkładu własnego w kosztach kwalifikowanych projektu

 

POIR 3.2.2. Kredyt na innowacje

Termin konkursu: 15 października 2019 - 24 czerwca 2020

Typ projektu: inwestycyjny

Cele projektu:

Kredyt na innowacje to działanie, w którym firmy sektora MŚP mogą pozyskać dofinansowanie do inwestycji związanej z wdrożeniem nowej technologii.

Jako technologię rozumiemy w tym przypadku:

 • prawa własności przemysłowej (patenty, wzór użytkowy)
 • wyniki prac B+R
 • nieopatentowana wiedza techniczna - stanowiąca aktywa przedsiębiorcy, opisana i utrwalona w spójnej formie

Oznacza to, że nie możemy aplikować o kredyt na innowacje, jeśli chcemy zakupić innowacyjną maszynę. Musimy być właścicielem technologii - ale zakup tej innowacyjnej technologii również możemy sfinansować w ramach projektu.

Do wniosku o dofinansowanie obligatoryjnie należy dołączyć warunkową umowę kredytu technologicznego lub promesę kredytu technologicznego, wystawioną przez bank współpracujący z BGK w zakresie programu POIR 3.2.2. Dofinansowanie ma postać premii technologicznej, czyli umorzenia części kredytu technologicznego (do 6 mln zł).

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP

Co można sfinansować?

 • Zakup nieruchomości na potrzeby projektu (do 10% wartości projektu),
 • roboty budowlane,
 • zakup środków trwałych,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie, licencje, patenty, know-how, nieopatentowana wiedza techniczna)
 • usługi doradcze.

Wartość dofinansowania:

Maksymalna wartość dofinansowania: 6 mln zł

Poziom wsparcia na inwestycje - zgodnie z tabelą poniżej:

Województwo/lokalizacja projektu

Mikro, małe przedsiębiorstwa

Średnie przedsiębiorstwa

Duże przedsiębiorstwa

Lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie

70%

60%

50%

Kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie oraz obszary należące do podregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego

 

 

55%

45%

35%

Dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego

45%

35%

25%

Podregion warszawski zachodni

40%

30%

20%

Miasto stołeczne Warszawa w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

35%

25%

15%

Miasto stołeczne Warszawa w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

30%

20%

10%

 

 

Inne rozwiązania oferowane przez BGK

Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 będą mogły skorzystać ze specjalnych rozwiązań, które przygotowuje BGK we współpracy z ministerstwami i sektorem bankowym. Proponowany pakiet pomocy BGK dla przedsiębiorstw dotkniętych koronawirusem obejmuje systemy gwarancji, system dopłat oraz wsparcie z wykorzystaniem funduszy unijnych (wspomniany już wyżej kredyt na innowacje technologiczne, program dla podmiotów sektora ekonomii społecznej (PES), pożyczki unijne - pakiet pomocy dla mikro, małych i średnich firm.

Po więcej szczegółów odsyłamy na stronę BGK.

Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MSP - Już pod koniec kwietnia br. przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski i uzyskać pożyczkę na bardzo korzystnych warunkach.  Będzie ona połączona z dotacją, co oznacza, że przedsiębiorca będzie musiał zwrócić jedynie pożyczony kapitał, bez odsetek ani żadnych dodatkowych kosztów. Maksymalnie każdy przedsiębiorca będzie mógł uzyskać do 15 milionów złotych, a okres spłaty pożyczki to nawet 6 lat.

Pożyczki będzie można przeznaczyć na pokrycie bieżących potrzeb finansowych, takich jak np. wypłata wynagrodzeń pracowników, spłata zobowiązań krótkoterminowych (faktur od dostawców produktów czy usług zewnętrznych itp.), jak również  opcjonalnie na wydatki inwestycyjne.

 

Śląska tarcza – III filar śląskiego pakietu dla gospodarki

Planowane jest uruchomienie nowego naboru dla przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych skutkami pandemii w ramach RPO WSL 2014-2020. W tym celu wyodrębniona została alokacja w wysokości ok. 76 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na wsparcie przedsiębiorców z sektora MŚP, w celu utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku zagrożenia zdrowia publicznego oraz utrzymania ich konkurencyjności.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości pracuje nad opracowaniem zasad dla nowego typu projektu. Konkurs zostanie ogłoszony w II kwartale 2020 roku i zostanie przeprowadzony w formule zamkniętej. W ramach konkursu przewiduje się między innymi:

 • zakres pomocy rozszerzony zostaje na firmy z sektorów, które w ostatnim czasie najbardziej ucierpiały w wyniku utraty klientów – turystyka, gastronomia czy przemysł czasu wolnego,
 • zmniejszenie wymaganej skali innowacji (wcześniej: minimum skala regionu, planowana skala przedsiębiorstwa),
 • wsparcie inwestycji przyczyniających się do utrzymania miejsc pracy/ tworzenia nowych miejsc pracy czy dywersyfikacji prowadzonej działalności,
 • wsparcie inwestycji prowadzących do zmiany procesu produkcji/procesu świadczenia usług czy zmiany w organizacji pracy,
 • zastosowanie pomocy de minimis i zwiększenie intensywności pomocy do 85% kosztów kwalifikowalnych lub programu pomocowego zaakceptowanego przez KE. Przewidywany poziom wsparcia sięgnie 85% (w oparciu o pomoc de minimis), a maksymalna kwota dofinansowania może wynieść 800 tys.,
 • sfinansowanie kosztów związanych z przedsięwzięciem takich jak: nabycie nowych i używanych maszyn, urządzeń, wynagrodzenia pracowników w okresie realizacji projektu, zakup surowców i materiałów niezbędnych do rozpoczęcia produkcji/świadczenia usług oraz koszty pośrednie,
 • w stosunku do dotychczasowych konkursów poszerzenie katalogu dokumentów poświadczających posiadanie środków własnych w celu spełnienia warunku dot. posiadania zasobów finansowych,
 • skoncentrowania się na przedsiębiorstwach prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego poprzez m.in. uwzględnienie kryterium punktowego za właściwość urzędu skarbowego zlokalizowanego w województwie śląskim.

 

 

 

 

KONTAKT

 

e-mail: biuro@interlogic.pl

Interlogic Sp. Z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 16g
41-600 Świętochłowice
KRS: 0000385576
NIP: 6342784812
Kapitał zakładowy: 295.750,00 zł opłacony w całości

Informacja dotycząca przetwarzania danych

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej w polityce prywatności i polityce plików cookies.