• INTERLOGIC
  Skutecznie pozyskujemy dotacje

PROGRAMY

Harmonogram konkursów w ramach POIR na 2021 rok:

 

Krajowe Inteligentne Specjalizacje:

 

W ramach programów ogólnokrajowych wymogiem jest, aby projekt wpisywał się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS). Wytyczne w zakresie KIS ulegają modyfikacjom. Najnowsza, trzecia wersja KISów, przedstawia 20 specjalizacji pogrupowanych w zasadnicze obszary:

 1. Zdrowe społeczeństwo,
 2. Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa,
 3. Zrównoważona energetyka,
 4. Surowce naturalne i gospodarka odpadami,
 5. Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe.

 

 

Termin konkursu: od 22 marca 2021 do 4 maja 2021 r.

Typ projektu: badawczo-rozwojowy

Cele projektu:

Celem projektu jest wsparcie badań przemysłowych i prac rozwojowych, czyli działań przedsiębiorstw mających na celu opracowanie nowych i znacząco udoskonalonych produktów i usług.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP oraz duże

Co można sfinansować?

 • Koszty wynagrodzeń pracowników
 • Koszty usług badawczych zlecanych na zewnątrz (jednostkom naukowym) - do 60% budżetu,
 • koszty budowy prototypu
 • Koszty wykorzystywanej na potrzeby projektu aparatury badawczej i wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie, licencje, patenty)
 • Koszty przedwdrożeniowe (w szczególności  może  to  być  opracowanie  dokumentacji  wdrożeniowej,  usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku)

Wartość dofinansowania:

Minimalna wartość projektu:

 • projekty realizowane samodzielnie przez MŚP: 1 mln zł
 • pozostałe projekty – od 2 mln PLN
 • projekty w ramach obszaru URZĄDZENIA GRZEWCZE: od 400.000 zł

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych: maks. 80% zgodnie z tabelą poniżej.

Dofinansowanie prac przedwdrożeniowych: do 90% (pomoc de minimis)

Status przedsiębiorstwa

POMOC NA BADANIA PRZEMYSŁOWE

POMOC NA PRACE ROZWOJOWE

max pomoc

max pomoc z uwzględnieniem premii*

max pomoc

max pomoc z uwzględnieniem premii*

mikro

70%

80%

45%

60%

małe

70%

80%

45%

60%

średnie

60%

75%

35%

50%

duże

50%

65%

25%

40%

* premia - za rozpowszechnianie wyników prac badawczo-rozwojowych, np. podczas konferencji naukowych lub w czasopismach naukowych.

Termin konkursu: brak naborów w 2017 roku

Typ projektu: badawczo-rozwojowy - tworzenie instalacji demonstracyjnej

Cele projektu:

Celem projektu jest przeprowadzenie prac rozwojowych - czyli dopracowanie nowego rozwiązania do postaci gotowej do wprowadzenia na rynek. W ramach tego działania możliwe jest stworzenie tzw. instalacji demonstracyjnej, czyli linii technologicznej, która w przypadku MŚP będzie mogła być wykorzystywana komercyjnie po realizacji projektu bez żadnych ograniczeń.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP oraz duże

Co można sfinansować?

 • Koszty wynagrodzeń pracowników
 • Koszty usług badawczych zlecanych na zewnątrz (jednostkom naukowym)
 • koszty budowy instalacji demonstracyjnej oraz prototypu
 • Koszty wykorzystywanej na potrzeby projektu aparatury badawczej i wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie, licencje, patenty)

 

Wartość dofinansowania:

Minimalna wartość projektu: 5 mln zł (dla MŚP) lub 20 mln zł (dla dużych firm)

Dofinansowanie: maks. 60%

Termin konkursu: 16 grudnia 2019 r.–16 marca 2020r

Typ projektu: badawczo-rozwojowy

Cele projektu:

Celem programu jest wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw, prowadzących działania w ramach obszarów:

 • Projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo (Innowacyjne rozwiązania w zakresie projektowania modeli rozgrywki w grach, stylu wizualnego gier, przestrzeni rozgrywki, opowiadania w grach, warstwy dźwięku w grach)
 • Platformy,  silniki oraz techniki przetwarzania (rozwój silników grafiki/fizyki na potrzeby gier, Dostosowanie  silników  do  wymagań  gier  wieloplatformowych   i   platform  nowych generacji, rozwój technik motion i performance capture, rozwój i zastosowania innowacyjnych technik digitalizacji obrazów i obiektów 3D, rozwój i zastosowania technik i narzędzi optymalizacji danych)
 • Zastosowania sztucznej inteligencji (w tym doskonalenie algorytmów służących rozwiązaniu  podstawowych problemów sztucznej inteligencji w grach oraz ich implementacji, opracowanie i rozwój algorytmów oraz modeli pozwalających na symulację wiarygodnych  zachowań  postaci,  grup  postaci  i  środowiska  oraz umożliwiających ich elastyczną adaptację do działań gracza, rozwój mechanizmów automatycznego generowania treści, Budowa  systemów  służących  gromadzeniu, przechowywaniu  i  obróbce zasobów danych cechujących się dużą złożonością, zmiennością i rozmiarem -Big Data)
 • Nowe narzędzia i mechanizmy interakcji (rozwój nowych i dostosowanie obecnie używanych narzędzi do wykorzystania innowacyjnych interfejsów i mechanizmów interakcji z grą i otoczeniem, opracowanie  innowacyjnych  mechanizmów interakcji  z  grą  i  rozwiązań mechaniki gry wykorzystujących dane pochodzące z sensorów oraz kontrolerów, rozwój metod i rozwiązań pozwalających na opracowanie oraz implementację w grach nowych modeli narracji nieliniowych fabuł, rozwój interfejsów i narzędzi interakcji oraz dostosowanie ich do wymagań i możliwości nowych platform w tym umożliwienia elastycznego dostosowania się  do  wymagań  związanych  z lokalizacją,  dostosowaniem  do  wielu rozdzielczości oraz zapewnieniem ich dostępności dla osób niepełnosprawnych)
 • Cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online (rozwój  rozwiązań  i  budowa  platform (infrastruktury) pozwalających na udostępnienie gier w chmurze, opracowanie i budowa platform dostarczania treści i zarządzania nią w grach mobilnych i sieciowych)
 • Narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier (opracowanie narzędzi wspierających i automatyzujących proces testowania i wykrywania błędów, opracowanie narzędzi pozwalających na efektywne automatyczne testowanie poprawności elementów generowanych algorytmicznie / proceduralnie, opracowanie narzędzi wspierających efektywność produkcji gier wideo, opracowanie narzędzi wspierających proces wytwórczy gier wielo-i  cross platformowych)
 • Rozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny (rozwój symulacji,  tworzenie  wirtualnych  modeli  rzeczywistych  systemów i  procesów,  badania  symulacyjne wydajności,  pojemności  i  zachowania systemów, tworzenie i metody oceny gier dla celów terapeutycznych i medycznych, rozwój innych zastosowań produktów i technologii związanych z grami wideo, tworzenie i metody oceny gier dla celów badawczych i edukacyjnych)

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw

Co można sfinansować?

 • Koszty wynagrodzeń pracowników
 • Koszty usług badawczych zlecanych na zewnątrz (jednostkom naukowym)
 • Koszty wykorzystywanej na potrzeby projektu aparatury badawczej i wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie, licencje, patenty)

 Wartość dofinansowania:

Minimalna wartość projektu: 400 tysięcy złotych

Maksymalna wartość projektu: 20 mln zł

Dofinansowanie: maks. 80% zgodnie z tabelą:

Status przedsiębiorstwa

POMOC NA BADANIA PRZEMYSŁOWE

POMOC NA PRACE ROZWOJOWE

max pomoc

max pomoc z uwzględnieniem premii*

max pomoc

max pomoc z uwzględnieniem premii*

mikro

70%

80%

45%

60%

małe

70%

80%

45%

60%

średnie

60%

75%

35%

50%

duże

50%

65%

25%

40%

* premia - za rozpowszechnianie wyników prac badawczo-rozwojowych, np. podczas konferencji naukowych lub w czasopismach naukowych.

Termin konkursu: od 1 marca do 28 kwietnia 2017 r.

Typ projektu: badawczo-rozwojowy

Cele projektu:

Celem programu jest wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw, prowadzących działania w ramach obszarów badawczych:

 • pozyskiwanie surowca
  • uzdatnianie
  • pozyskiwanie alternatywnych surowców
 • wytwarzanie produktów podstawowych
  • rafinacja ropy naftowej oraz jej produkty
  • dodatki do paliw i olejów mineralnych
  • bazowe produkty chemiczne (organiczne i nieorganiczne)
  • nawozy
  • wielkotonażowe tworzywa polimerowe i dodatki oraz ich produkty
 • wytwarzanie produktów specjalistycznych
  • produkty i tworzywa specjalistyczne
  • tworzywa konstrukcyjne i dodatki wspomagające
  • środki ochrony roślin i produkty biobójcze
 • nowe technologie
  • materiały wysokoprzetworzone oraz nanotechnologie
  • zielona chemia
  • materiały hybrydowe i kompozytowe
  • chemiczne aspekty wytwarzania i magazynowania energii

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw

Co można sfinansować?

 • Koszty wynagrodzeń pracowników
 • Koszty usług badawczych zlecanych na zewnątrz (jednostkom naukowym)
 • Koszty wykorzystywanej na potrzeby projektu aparatury badawczej i wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie, licencje, patenty)

 Wartość dofinansowania:

Minimalna wartość projektu: 1 mln złotych

Maksymalna wartość projektu: 20 mln zł

Dofinansowanie: maks. 80% zgodnie z tabelą:

Status przedsiębiorstwa

POMOC NA BADANIA PRZEMYSŁOWE

POMOC NA PRACE ROZWOJOWE

max pomoc

max pomoc z uwzględnieniem premii*

max pomoc

max pomoc z uwzględnieniem premii*

mikro

70%

80%

45%

60%

małe

70%

80%

45%

60%

średnie

60%

75%

35%

50%

duże

50%

65%

25%

40%

* premia - za rozpowszechnianie wyników prac badawczo-rozwojowych, np. podczas konferencji naukowych lub w czasopismach naukowych.

Termin konkursu: od 11 maja do 10 lipca 2018

Typ projektu: badawczo-rozwojowy

Cele projektu:

Celem programu jest wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw, prowadzących działania w ramach obszarów:

 • Innowacyjne technologie produkcji, regeneracji, odzysku i recyklingu
 • Innowacyjne pojazdy i napędy (pojazdy, nadwozia, przyczepy i naczepy, napędy pojazdów)
 • Innowacyjne części, komponenty i systemy do zastosowania w pojazdach (innowacyjne materiały, części, elementy i podzespoły).

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstwm, realizujące projekt poza województwem mazowieckim.

Co można sfinansować?

 • Koszty wynagrodzeń pracowników
 • Koszty usług badawczych zlecanych na zewnątrz (jednostkom naukowym)
 • Koszty wykorzystywanej na potrzeby projektu aparatury badawczej i wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie, licencje, patenty)

 Wartość dofinansowania:

Minimalna wartość projektu: 1 mln złotych

Maksymalna wartość projektu: 30 mln zł

Dofinansowanie prac B+R: maks. 80% zgodnie z tabelą poniżej.

Dofinansowanie prac przedwdrożeniowych: do 90%

Status przedsiębiorstwa

POMOC NA BADANIA PRZEMYSŁOWE

POMOC NA PRACE ROZWOJOWE

max pomoc

max pomoc z uwzględnieniem premii*

max pomoc

max pomoc z uwzględnieniem premii*

mikro

70%

80%

45%

60%

małe

70%

80%

45%

60%

średnie

60%

75%

35%

50%

duże

50%

65%

25%

40%

* premia - za rozpowszechnianie wyników prac badawczo-rozwojowych, np. podczas konferencji naukowych lub w czasopismach naukowych.

 

Termin konkursu: 16 października – 18 grudnia 2017 r

Typ projektu: badawczo-rozwojowy

Cele projektu:

Celem programu jest wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw, prowadzących działania w ramach obszarów badawczych:

 1. Bezzałogowe statki powietrzne BSP
 2. Bezzałogowe platformy lądowe BPL
 3. Bezzałogowe platformy operujące w środowisku wodnym BPW
 4. Podsystemy, podzespoły, technologie dla platform bezzałogowych BSP, BPL, BPW
 5. Aplikacje przemysłowe do wykonywania misji wspomagania zarządzania kryzysowego, w warunkach zagrożeń, ochrony infrastruktury krytycznej, ochrony środowiska, nadzoru i zastosowań przemysłowych

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw

Co można sfinansować?

 • Koszty wynagrodzeń pracowników
 • Koszty usług badawczych zlecanych na zewnątrz (jednostkom naukowym)
 • Koszty wykorzystywanej na potrzeby projektu aparatury badawczej i wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie, licencje, patenty)

 Wartość dofinansowania:

Minimalna wartość projektu: 2 mln złotych

Maksymalna wartość projektu: 20 mln zł

Dofinansowanie:

a. Prace B+R - maks. 80% zgodnie z tabelą:

Status przedsiębiorstwa

POMOC NA BADANIA PRZEMYSŁOWE

POMOC NA PRACE ROZWOJOWE

max pomoc

max pomoc z uwzględnieniem premii*

max pomoc

max pomoc z uwzględnieniem premii*

mikro

70%

80%

45%

60%

małe

70%

80%

45%

60%

średnie

60%

75%

35%

50%

duże

50%

65%

25%

40%

* premia - za rozpowszechnianie wyników prac badawczo-rozwojowych, np. podczas konferencji naukowych lub w czasopismach naukowych.

b. na realizację prac przedwdrożeniowych: pomoc de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych

Termin konkursu: obecny nabór: do 28 lutego 2017

kolejny nabór: IV kwartał 2017 - I kwartał 2018

Typ projektu: badawczo-rozwojowy

Cele projektu:

Celem programu jest wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw, prowadzących działania w ramach obszarów badawczych:

 • Magazynowanie energii w systemach użytkowników końcowych
 • Sterowanie  generacją i energią w układach rozsianych użytkowników końcowych
 • Technologie w obszarze systemów i urządzeń zwiększania  efektywności energetycznej
 • Rozwój technologii dla konstrukcji urządzeń Internetu Rzeczy (IoT) dla realizacji usług M2M
 • Rozwój systemów, urządzeń i oprogramowania dla bezpieczeństwa sieci infrastruktury krytycznej

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw

Co można sfinansować?

 • Koszty wynagrodzeń pracowników
 • Koszty usług badawczych zlecanych na zewnątrz (jednostkom naukowym)
 • Koszty wykorzystywanej na potrzeby projektu aparatury badawczej i wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie, licencje, patenty)

 Wartość dofinansowania:

Minimalna wartość projektu: 2 mln złotych

Maksymalna wartość projektu: 30 mln zł

Dofinansowanie: maks. 80% zgodnie z tabelą:

Status przedsiębiorstwa

POMOC NA BADANIA PRZEMYSŁOWE

POMOC NA PRACE ROZWOJOWE

max pomoc

max pomoc z uwzględnieniem premii*

max pomoc

max pomoc z uwzględnieniem premii*

mikro

70%

80%

45%

60%

małe

70%

80%

45%

60%

średnie

60%

75%

35%

50%

duże

50%

65%

25%

40%

* premia - za rozpowszechnianie wyników prac badawczo-rozwojowych, np. podczas konferencji naukowych lub w czasopismach naukowych.

Termin konkursu: III - IV kwartał 2017

Typ projektu: badawczo-rozwojowy

Cele projektu:

Celem programu jest wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw, prowadzących działania w ramach obszarów badawczych:

 • Energetyka konwencjonalna
  • redukcja poziomu zanieczyszczeń,
  • podniesienie trwałości bezpieczeństwa, elastyczności i sprawności pracy bloków,
  • wychwyt, składowanie i utylizacja dwutlenku węgla,
  • paliwa, surowce i sorbenty,
  • kogeneracja i trigeneracja,
  • zagospodarowanie ubocznych produktów spalania i wydobycia węgla,
  • ogniwa paliwowe,
  • ciepłownictwo
 • Energetyka odnawialna
  • wiatrowa,
  • fotowoltaika,
  • energetyka wodna,
  • biomasa i biogaz,
  • energia z odpadów
 • Sieci elektroenergetyczne
  • smart grid,
  • smart metering,
  • wykorzystanie magazynowania energii,
  • teleinformatyka (systemy zarządzania majątkiem sieciowym, nowe metody bezpieczeństwa informatycznego w systemach energetycznych)
 • Nowe produkty i usługi
  • produkty handlowe na bazie smart meteringu na rynku energii elektrycznej i ciepła adresowanych do dużych odbiorców,
  • rozwój systemów obsługowych i zarządczych na rynku energii elektrycznej i ciepła pozwalających na wdrożenie nowych produktów typu DSR, customer intelligence, modele rozliczeń,
  • energetyka prosumencka i rozproszona,
  • e-mobility (produkty dla rynku pojazdów elektrycznych).

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw

Co można sfinansować?

 • Koszty wynagrodzeń pracowników
 • Koszty usług badawczych zlecanych na zewnątrz (jednostkom naukowym)
 • Koszty wykorzystywanej na potrzeby projektu aparatury badawczej i wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie, licencje, patenty)

 Wartość dofinansowania:

Minimalna wartość projektu: 2 mln złotych

Maksymalna wartość projektu: 50 mln zł

Dofinansowanie: maks. 80% zgodnie z tabelą:

Status przedsiębiorstwa

POMOC NA BADANIA PRZEMYSŁOWE

POMOC NA PRACE ROZWOJOWE

max pomoc

max pomoc z uwzględnieniem premii*

max pomoc

max pomoc z uwzględnieniem premii*

mikro

70%

80%

45%

60%

małe

70%

80%

45%

60%

średnie

60%

75%

35%

50%

duże

50%

65%

25%

40%

* premia - za rozpowszechnianie wyników prac badawczo-rozwojowych, np. podczas konferencji naukowych lub w czasopismach naukowych.

Termin konkursu: od 14.04.2020 do 11.05.2020

Typ projektu: infrastruktura B+R w przedsiębiorstwach

Cele projektu:

Celem projektu jest inwestycja w infrastrukturę badawczo-rozwojową, służącą przedsiębiorstwom do realizowania prac B+R związanych z opracowaniem nowych lub udoskonalonych produktów, zgodnie z zaplanowaną agendą badawczą.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP oraz duże

Co można sfinansować?

 • Zakup nieruchomości na potrzeby projektu (do 10% wartości projektu),
 • roboty budowlane,
 • zakup środków trwałych,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie, licencje, patenty)
 • wiedza techniczna i usługi doradcze.

Wartość dofinansowania:

Minimalna wartość projektu: 2 mln zł

Poziom wsparcia - zgodnie z tabelą poniżej:

Województwo/lokalizacja projektu

Mikro, małe przedsiębiorstwa

Średnie przedsiębiorstwa

Duże przedsiębiorstwa

Lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie

70%

60%

50%

Kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie oraz obszary należące do podregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego

 

 

55%

45%

35%

Dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego

45%

35%

25%

Podregion warszawski zachodni

40%

30%

20%

Miasto stołeczne Warszawa w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

35%

25%

15%

Miasto stołeczne Warszawa w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

30%

20%

10%

Termin konkursu: brak naboru 2019

Typ projektu: Usługi proinnowacyjne oraz wdrożenie innowacji technologicznych

Cele projektu:

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorstw sektora MŚP w zakresie nabywania usług proinnowacyjnych w celu wprowadzenia na rynek innowacji technologicznych, rozumianych jako nowy bądź udoskonalony technologicznie produkt, usługa lub proces.

W ramach projektu wykorzystywane mogą być następujące rodzaje technologii:

 • technologia objęta ochroną praw własności przemysłowej,
 • technologia w formie wyników prac rozwojowych lub badań przemysłowych,
 • technologia w formie nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Wykonawcą usług proinnowacyjnych (usług doradczych oraz usług wsparcia) mogą być wyłącznie przez IOB akredytowane przez Ministerstwo Rozwoju (bądź zgłoszone do akredytacji przed złożeniem wniosku o dofinansowanie).

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP

Co można sfinansować?

 • Zakup usług doradczych w zakresie innowacji (analizy, identyfikacja technologii, tworzenie dokumentacji technicznej, doradztwo w zakresie zarządzania własnością intelektualną, opracowanie strategii, itp.)
 • Zakup usług wsparcia innowacji (udostępnianie powierzchni biurowej, laboratoriów, banków danych, badań rynkowych, certyfikacja jakości)
 • Dodatkowo projekt może obejmować koszty związane z wdrożeniem innowacji (inwestycja w środki trwałe inne niż grunt i nieruchomości, wartości niematerialne i prawne)

Wartość dofinansowania:

Minimalna wartość projektu: 50.000 zł

Maksymalna wartość kosztów usług proinnowacyjnych: 500.000 zł

Maksymalna wartość kosztów inwestycji: dwukrotność kosztów usług proinnowacyjnych, nie więcej niż 1 mln zł.

Poziom wsparcia:

 • na usługi proinnowacyjne: 70% dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie,  50% dla pozostałych przedsiębiorstw
 • na inwestycje: zgodnie z mapą pomocy regionalnej:

Województwo/lokalizacja projektu

Mikro, małe przedsiębiorstwa

Średnie przedsiębiorstwa

Duże przedsiębiorstwa

Lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie

70%

60%

50%

Kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie oraz obszary należące do podregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego

 

 

55%

45%

35%

Dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego

45%

35%

25%

Podregion warszawski zachodni

40%

30%

20%

Miasto stołeczne Warszawa w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

35%

25%

15%

Miasto stołeczne Warszawa w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

30%

20%

10%

 

Etap usługowy

Termin konkursu:​ od 20 marca do 30 grudnia 2020

Typ projektu: Badania i rozwój - usługi zlecane jednostkom naukowym

Cele projektu:

Dzięki programowi Bon na innowacje przedsiębiorstwa mogą pozyskać do 85% wsparcia na zakup usług obejmujących opracowanie nowego lub ulepszonego:

 • produktu,
 • usługi,
 • procesu produkcyjnego,
 • projektu wzorniczego.

Wykonawcami usług mogą być jednostki naukowe, spółki celowe uczelni, centra transferu technologii uczelni, przedsiębiorcy posiadający status CBR, akredytowane lub notyfikowane laboratoria.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP

Co można sfinansować?

 • Zakup usług związanych z opracowaniem nowych rozwiązań: nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Wartość dofinansowania:

Minimalna wartość projektu: 60.000 zł

Maksymalna wartość projektu: 400.000 zł

Poziom wsparcia: do 85%

 

Etap wdrożeniowy

Termin konkursu:​ od 17 kwietnia 2019 do 7 lipca 2020

Typ projektu: inwestycje - wdrożenie innowacji

Cele projektu:

Wdrożenie innowacji, opracowanej na zlecenie przedsiębiorcy przez jednostkę naukową w ramach I etapu Bonu.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP, które zakończyły z sukcesem i pozytywnie rozliczyły projekt w ramach I etapu Bonu.

Co można sfinansować?

 • Zakup nowych środków trwałych - przede wszystkim zakup maszyn i urządzeń potrzebnych do uruchomienia produkcji
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych

Wartość dofinansowania:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może być niższa niż zatwierdzona we wniosku o dofinansowanie złożonym w etapie usługowym.

Maksymalna wartość projektu - 800.000 zł.

Poziom wsparcia: zgodnie z mapą pomocy regionalnej - do 70%.

Województwo/lokalizacja projektu

Mikro, małe przedsiębiorstwa

Średnie przedsiębiorstwa

Duże przedsiębiorstwa

Lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie

70%

60%

50%

Kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie oraz obszary należące do podregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego

 

 

55%

45%

35%

Dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego

45%

35%

25%

Podregion warszawski zachodni

40%

30%

20%

Miasto stołeczne Warszawa w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

35%

25%

15%

Miasto stołeczne Warszawa w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

30%

20%

10%

Termin konkursu: od 4 marca do 14 czerwca 2019

Typ projektu: Ochrona własności przemysłowej

Cele projektu:

Wsparcie procesu pozyskania praw ochrony przemysłowej przez przedsiębiorstwa w procedurze międzynarodowej. Przedmiotem ochrony może być wynalazek, wzór użytkowy oraz wzór przemysłowy. Projekt może dotyczyć również realizacji ochrony, tj. bronienia posiadanych praw (postępowanie związane z unieważnieniem patentu lub stwierdzeniem jego wygaśnięcia).

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP

Co można sfinansować?

 • Koszty związane z pozyskaniem i walidacją patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe/przemysłowe
 • Koszty usług doradczych
 • Koszty rzecznika patentowego

Wartość dofinansowania:

Minimalna wartość projektu: 10.000 zł

Maksymalna wartość projektu: 1.000.000 zł

Poziom wsparcia: 50%

Termin konkursu: ogłoszenie konkursu – 26 października 2020, rozpoczęcie naboru wniosków – 24 listopada 2020, zakończenie naboru wniosków – 28 lipca 2021. Konkurs podzielony na rundy, dedykowany projektom na rzecz dostępności.

Typ projektu: Doradztwo + inwestycje

Cele projektu:

Opracowanie i wdrożenie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu możliwe będzie wdrożenie nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP spoza Polski Wschodniej (tzn. siedziba oraz oddziały nie mieszczą się na terytorium woj. lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego).

Co można sfinansować?

 • Koszty doradztwa - przeprowadzenie profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt (OBLIGATORYJNE)
 • Koszty doradztwa - w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (FAKULTATYWNE)
 • Koszty inwestycji w aktywa: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, niezbędne do wdrożenia nowego produktu (FAKULTATYWNE)

Wartość dofinansowania:

Minimalna wartość projektu: 60.000 zł (jest to minimalna kwota kosztów związanych z doradztwem)

Maksymalna wartość projektu: 1.500.000 zł, w tym:

 • max. 500.000 zł na usługi doradcze związane z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi lub nowego projektu wzorniczego
 • max. 1.000.000 zł na inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Poziom wsparcia: 

 • Koszty doradztwa - 85%
 • Inwestycja - zgodnie z mapą pomocy regionalnej:

Województwo/lokalizacja projektu

Mikro, małe przedsiębiorstwa

Średnie przedsiębiorstwa

Duże przedsiębiorstwa

Lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie

70%

60%

50%

Kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie oraz obszary należące do podregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego

 

 

55%

45%

35%

Dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego

45%

35%

25%

Podregion warszawski zachodni

40%

30%

20%

Miasto stołeczne Warszawa w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

30%

20%

10%

 

Termin konkursu: od 21 listopada 2016 r. do 20 listopada 2017 r

Typ projektu: wsparcie dostępu do rynku kapitałowego

Cele projektu:

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorstw w dostępie do rynku kapitałowego poprzez współfinansowanie kosztów usług doradczych związanych z pozyskaniem kapitału o charakterze udziałowym lub dłużnym.

Rynki kapitałowe objęte programem to Giełda Papierów Wartościowych, NewConnect, Catalyst oraz zagraniczne rynki regulowane.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP

Co można sfinansować?

Koszty przygotowania niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału na wskazanych rynkach, w tym koszty wyceny spółki, raportu due diligence, audytu sprawozdań finansowych, prezentacji inwestorskiej, memorandum informacyjnego, prospektu emisyjnego, teasera inwestycyjnego, itp.

Wartość dofinansowania:

Maksymalna wysokość wsparcia uzależniona jest od typu rynku kapitałowego:

NewConnect

100.000 zł

GPW

800.000 zł

Zagraniczne rynki regulowane

800.000 zł

Catalyst (wprowadzenie obligacji)

80.000 zł

Catalyst (wprowadzenie kolejnej emisji obligacji)

60.000 zł

Poziom dofinansowania: 50% kosztów

Termin konkursu: 13 styczeń - 17 luty 2021

Typ projektu: inwestycyjny

Cele projektu:

W ramach projektu przedsiębiorstwa mogą pozyskać środki na wprowadzenie na rynek - a więc przede wszystkim uruchomienie produkcji - nowych rozwiązań (produktów lub usług), poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, zrealizowanych samodzielnie przez firmę wnioskującą o dofinansowanie, zrealizowanych przez inny podmiot na jej zlecenie, lub zakupionych.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa:

a. mikro i małe, które w jednym z trzech lat obrotowych poprzedzających złożenie wniosku, osiągnęły przychód ze sprzedaży na poziomie minimum 600 tys. złotych.

b. średnie, które w jednym z trzech lat obrotowych poprzedzających złożenie wniosku, osiągnęły przychód ze sprzedaży na poziomie minimum 1 mln złotych.

Co można sfinansować?

 • Zakup nieruchomości na potrzeby projektu oraz roboty budowlane (łącznie do 20% wartości projektu),
 • zakup środków trwałych,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie, licencje, patenty)
 • prace rozwojowe (w tym wynagrodzenia, koszty badań realizowanych na zlecenie przez inne podmioty, materiały)
 • wiedza techniczna i usługi doradcze.

Wartość dofinansowania:

Minimalna wartość projektu - 1 mln zł

Poziom wsparcia na inwestycje - zgodnie z tabelą poniżej:

Województwo/lokalizacja projektu

Mikro, małe przedsiębiorstwa

Średnie przedsiębiorstwa

Duże przedsiębiorstwa

Lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie

70%

60%

50%

Kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie oraz obszary należące do podregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego

 

 

55%

45%

35%

Dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego

45%

35%

25%

Podregion warszawski zachodni

40%

30%

20%

Miasto stołeczne Warszawa w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

35%

25%

15%

Miasto stołeczne Warszawa w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

30%

20%

10%

Termin konkursu: od  1 czerwca  2020 r. do 30 grudnia 2020 r., podzielony na rundy:

1.       od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r. (runda 1);

2.       od 01.07.2020 r. do 30.07.2020 r. (runda 2);

3.       od 31.07.2020 r. do 31.08.2020 r. (runda 3);

4.       od 01.09.2020 r. do 30.09.2020 r. (runda 4);

5.       od 01.10.2020 r. do 29.10.2020 r. (runda 5);

6.       od 30.10.2020 r. do 30.11.2020 r. (runda 6);

7.       od 01.12.2020 r. do 30.12.2020 r., godz. 15:00 (runda 7).

Typ projektu: inwestycyjny

Cele projektu:

Kredyt na innowacje to działanie, w którym firmy sektora MŚP mogą pozyskać dofinansowanie do inwestycji związanej z wdrożeniem nowej technologii.

Jako technologię rozumiemy w tym przypadku:

 • prawa własności przemysłowej (patenty, wzór użytkowy)
 • wyniki prac B+R
 • nieopatentowana wiedza techniczna - stanowiąca aktywa przedsiębiorcy, opisana i utrwalona w spójnej formie

Oznacza to, że nie możemy aplikować o kredyt na innowacje, jeśli chcemy zakupić innowacyjną maszynę. Musimy być właścicielem technologii - ale zakup tej innowacyjnej technologii również możemy sfinansować w ramach projektu.

Do wniosku o dofinansowanie obligatoryjnie należy dołączyć warunkową umowę kredytu technologicznego lub promesę kredytu technologicznego, wystawioną przez bank współpracujący z BGK w zakresie programu POIR 3.2.2. Dofinansowanie ma postać premii technologicznej, czyli umorzenia części kredytu technologicznego.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP

Co można sfinansować?

 • Zakup nieruchomości na potrzeby projektu (do 10% wartości projektu),
 • roboty budowlane,
 • zakup środków trwałych,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie, licencje, patenty, know-how, nieopatentowana wiedza techniczna)
 • usługi doradcze.

Wartość dofinansowania:

Poziom wsparcia na inwestycje - zgodnie z tabelą poniżej:

Województwo/lokalizacja projektu

Mikro, małe przedsiębiorstwa

Średnie przedsiębiorstwa

Duże przedsiębiorstwa

Lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie

70%

60%

50%

Kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie oraz obszary należące do podregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego

 

 

55%

45%

35%

Dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego

45%

35%

25%

Podregion warszawski zachodni

40%

30%

20%

Miasto stołeczne Warszawa w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

35%

25%

15%

Miasto stołeczne Warszawa w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

30%

20%

10%

Termin konkursu: 26 luty - 29 marzec 2021 (dotacja na Expo Dubaj 2020)

Typ projektu: wsparcie eksportu

Cele projektu:

Wsparcie dla przedsiębiorstw biorących udział w programach promocji, działających w branżach:

 • Sprzętu medycznego,
 • Sektora usług prozdrowotnych,
 • Kosmetycznej,
 • IT/ICT,
 • Maszyn i urządzeń,
 • Biotechnologii i farmaceutyki,
 • Mody polskiej (odzież, wzornictwo, wyroby jubilerskie),
 • Budowlanej,
 • Meblarskiej,
 • Jachtów i łodzi,
 • Żywnościowej,
 • Części samochodowych i lotniczych.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP.

Co można sfinansować?

 • Koszty związane z wynajmem powierzchni wystawienniczej,
 • Koszty misji gospodarczych, w tym udziału w seminariach, konferencjach oraz kongresach,
 • Delegacje, zakwaterowanie,
 • Koszty transportu, ubezpieczenia,
 • Opłaty rejestracyjnej, rezerwacji miejsc na targach, wpis do katalogu targowego,
 • Druk ulotek, materiałów informacyjno-promocyjnych.

Wartość dofinansowania:

Maksymalna wartość projektu: 1 mln zł

Maksymalna wartość dofinansowania - 425 670,00 zł

Poziom wsparcia:

 • Mikroprzedsiębiorstwa: do 85% (do 80% dla mikroprzedsiębiorstw z woj. mazowieckiego)
 • Małe przedsiębiorstwa: do 75%
 • Średnie przedsiębiorstwa: do 60%

 

 

Termin konkursu: od 4 marca do 30 kwietnia 2019

Typ projektu: badawczo-rozwojowy

Cele projektu:

Celem projektu jest wsparcie badań przemysłowych i prac rozwojowych, czyli działań mających na celu opracowanie nowych i znacząco udoskonalonych produktów i usług.

Wnioskodawca:

Konsorcjum naukowe, składające się z minimum jednej jednostki naukowej oraz co njamniej jednego przedsiębiorstwa (maks. 5 podmiotów)

Co można sfinansować?

 • Koszty wynagrodzeń pracowników
 • Koszty usług badawczych zlecanych na zewnątrz (jednostkom naukowym) - do 50% budżetu,
 • koszty budowy prototypu
 • Koszty wykorzystywanej na potrzeby projektu aparatury badawczej i wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie, licencje, patenty)

Wartość dofinansowania:

Minimalna wartość projektu: 2 mln zł

Maksymalna wartość dofinansowania: 10 mln zł

Dofinansowanie dla jednostek naukowych: do 100% kosztów

Dofinansowanie dla przedsiębiorstw: maks. 80% zgodnie z tabelą:

Status przedsiębiorstwa

POMOC NA BADANIA PRZEMYSŁOWE

POMOC NA PRACE ROZWOJOWE

max pomoc

max pomoc z uwzględnieniem premii*

max pomoc

max pomoc z uwzględnieniem premii*

mikro

70%

80%

45%

60%

małe

70%

80%

45%

60%

średnie

60%

75%

35%

50%

duże

50%

65%

25%

40%

* premia - za rozpowszechnianie wyników prac badawczo-rozwojowych, np. podczas konferencji naukowych lub w czasopismach naukowych.

Termin konkursu: kwiecień 2016

Typ projektu: komercjalizacja za granicą

Cele projektu:

Wejście na rynki światowe dla innowacyjnych przedsiębiorstw działających w obszarze nowoczesnych technologii. W ramach projektu można pozyskać wsparcie przede wszystkim na wypracowanie i weryfikację strategii wejścia na rynki światowe.

Wnioskodawca:

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej technologii

Co można sfinansować?

 • Koszty usług doradczych
 • koszty uczestnictwa w konferencjach, koszty delegacji (maksymalnie 3 osoby),
 • koszty promocji projektu (w tym stworzenie strony internetowej, publikacje prasowe, itp.),

Wartość dofinansowania: do 150.000 zł, dofinansowanie na poziomie 85%

Termin naboru: od 15 lipca do 16 sierpnia 2019 r.

Typ projektu: poprawa bezpieczeństwa pracy - eliminacja zagrożeń i czynników szkodliwych.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa

Co można sfinansować?

 1. zakup i instalacja osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń (stałych, ruchomych, blokujących i blokujących z urządzeniem ryglującym, sterujących, itp.),
 2. zakup i instalacja optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych, itp.),
 3. zakup i instalacja urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi, itp., odnoszących się bezpośrednio do maszyn),
 4. zakup i instalacja elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych, urządzeń sterujących krokowych, urządzeń wyłączania awaryjnego, itp., odnoszących się bezpośrednio do maszyn),
 5. zakup i instalacja urządzeń i elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach,
 6. zakup i instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi, itp.,
 7. zakup i instalacja kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych, lub dżwiękochłonno-izolacyjnych, tłumików akustycznych oraz materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych,
 8. zakup i instalacja wyrobów i ustrojów przeciw-drganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.),
 9. zakup i instalacja neutralizatorów elektryczności statycznej,
 10. zakup i instalacja urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy, itp.),
 11. zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki, itp.),
 12. zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej,
 13. zakup i instalacja maszyn i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, np. podesty stacjonarne oraz rusztowania ruchome (przejezdne), podesty ruchome (wiszące, masztowe, stacjonarne), podesty ruchome przejezdne (wolnobieżne, samojezdne mocowane na pojeździe oraz przewoźne). W przypadku dofinansowania zakupu podestów ruchomych oraz podestów ruchomych przejezdnych Wnioskodawca zobowiązany będzie do złożenia w dniu odbioru projektu oświadczenia o zatrudnieniu operatorów tych urządzeń, którzy będą mieli odpowiednie kwalifikacje wymagane przepisami prawa). Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w zakresie zakupu podestów ruchomych oraz podestów ruchomych przejezdnych nie może być większy niż 50.000 zł. Pozostałe działania projektu finansowane są na zasadach ogólnych.
 14. zakup i instalacja urządzeń (bez własnego napędu / nie samojezdnych) służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów np. ręczne wózki paletowe, wózki magazynowe, ręczne wózki platformowe dwunożycowe, wciągniki i żurawiki do 450 kg,
 15. zakup i instalacja wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, w przypadkach, gdy zastosowanie urządzeń przemieszczanych ręcznie, wymienionych w punkcie 14, nie zapewnia skutecznego ograniczenia tych obciążeń. Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w zakresie zakupu wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych nie może być większy niż 50.000 zł,
 16. zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne,
 17. zakup środków ochrony indywidualnej (wyłącznie dla firm zatrudniających do 49 pracowników pod warunkiem przedstawienia dokumentacji potwierdzającej prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz dokumentacji właściwego doboru środków ochrony indywidualnej),
 18. modernizacja linii technologicznej mająca na celu poprawę bezpieczeństwa pracy z wyłączeniem zakupu maszyn produkcyjnych i ich części.

Wartość dofinansowania:

Rodzaj przedsiębiorstwa

Liczba pracowników

Procent budżetu projektu podlegający dofinansowaniu

Maksymalna kwota dofinansowania
dla projektów

Mikro przedsiębiorstwo

1-9

90%

100 000 zł

Małe przedsiębiorstwo

10-49

80%

150 000 zł

Średnie przedsiębiorstwo

50-249

60%

260 000 zł

Duże przedsiębiorstwo

250 i więcej

20%

400 000 zł

Harmonogram konkursów w ramach POIR na 2021 rok:

Termin konkursu:  od 07.04.2021 do 27.05.2021

Typ projektu: wsparcie eksportu

Cele projektu:

Wsparcie dla przedsiębiorstw z makroregionu Polski Wschodniej w zakresie pozyskiwania nowych rynków.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP, prowadzące działalność na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego lub warmińsko-mazurskiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru (KRS, CEIDG).

Co można sfinansować?

 • Koszty usług doradczych,
 • koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych (do 49% wartości projektu),
 • koszty materiałów promocyjnych, badań i testów produktów, tłumaczeń oraz szkoleń,
 • koszty zakupu WNIP, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Wartość dofinansowania:

Maksymalna wartość dofinansowania: 550 000 zł (w przypadku wyboru wyłącznie rynków europejskich) lub 800 000 zł (w przypadku wyboru przynajmniej jednego innego rynku)

Poziom wsparcia: 80%

 

Wymogi dotyczące Wnioskodawcy:

 • prowadzona działalność od co najmniej 12 m-cy, w obrębie woj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego,
 • osiągnięcie przychodów min. 200.000 zł rocznie, w tym minimum 100.000 zł ze sprzedaży produktów, które są planowane na eksport,
 • wsparcie adresowane jest do producentów: wytwórców oraz bezpośrednich wykonawców usług. O wsparcie nie mogą ubiegać się firmy wyłącznie handlowe.

Termin konkursu: od 19.06. do 31.10.2017

Typ projektu: Ekoinnowacje

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie oraz wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych, służących ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii, wpisujących się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji:

 • Zrównoważona energetyka
  • Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
  • Inteligentne i energooszczędne budownictwo
  • Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku
 • Surowce naturalne i gospodarka odpadami
  • Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)
  • Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP oraz duże

Wartość dofinansowania:

 • w ramach fazy B+R:

dofinansowanie w formie dotacji

maksymalny poziom dofinansowania w przypadku:

a.mikro i małych przedsiębiorstw – do 80% kosztów kwalifikowanych;

b.średnich przedsiębiorstw – do 70% kosztów kwalifikowanych;

c.dużych przedsiębiorstw  – do 60% kosztów kwalifikowanych;

dofinansowanie w formie pożyczki

maksymalny poziom dofinansowania – do 85 % kosztów kwalifikowanych

 • w ramach fazy W:

dofinansowanie w formie pożyczki

maksymalny poziom dofinansowania – do 85 % kosztów kwalifikowanych

przy czym dofinansowanie w formie pożyczki w fazie W: od 0,5 mln zł do 150 mln zł

dofinansowanie w formie inwestycji kapitałowej

do 85% kosztów kwalifikowanych z wyjątkiem projektów realizowanych w formule project  finance, w których wysokość udzielonego dofinansowania wynosi do 40% kosztów kwalifikowanych

Harmonogram naborów na 2020:

 

Regionalne Inteligentne Specjalizacje:

 

 • branża chemiczna i farmaceutyczna (w tym m.in. zastosowania dla medycyny, weterynarii oraz kosmetologii, innowacyjne materiały, technologie medyczne)
 • mobilność przestrzenna (transport, ekologia, źródła napędu itp.)
 • żywność wysokiej jakości (żywność funkcjonalna, suplementy diety, karmy, żywność ekologiczna, regionalna, a także opakowania)
 • surowce naturalne (pozyskiwanie, uzdatnianie, przetwarzanie)
 • surowce wtórne (odzysk, recykling, unieszkodliwianie odpadów)
 • produkcja maszyn i urządzeń
 • obróbka materiałów
 • technologie ICT

 

 

 

 

Termin konkursu: ogłoszenie: 30 września 2019, nabór wniosków od 19 listopada 2019.

Konkurs1.2.Ca Usługi dla przedsiębiorstw - profesjonalne usługi proinnowacyjne świadczone przez instytucje otoczenia biznesu: ogłoszenie 21 lutego 2019, nabór wniosków od 22 marca 2019

Typ projektu: badawczo-rozwojowy (B+R)

Cele projektu:

 1. Realizacja prac badawczo-rozwojowych, służących opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe).
 2. Zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej). Wdrożenie zakupionych wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia eksperymentalnych prac rozwojowych, uzupełniających bądź dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa. Prace te będą mogły być prowadzone zarówno samodzielnie przez przedsiębiorstwa, jak i w formie zlecenia.

Wnioskodawca:

• przedsiębiorcy  (w tym przedsiębiorcy typu spin-off);

• konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym z organizacjamipozarządowymi;

• konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi,uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi,bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty

Konkurs dedykowany obszarowi ZIT WrOF: Gmina Wrocław, Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Siechnice, Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Oleśnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina  Kobierzyce, Gmina  Miękinia, Gmina Oleśnica, Gmina Wisznia Mała, Gmina Żórawina, Miasto i Gmina Oborniki Śląskie.

Co można sfinansować?

 • Koszty personelu
 • koszty aparatury i sprzętu
 • koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów
 • dodatkowe koszty, w tym materiałów.

Wartość projektu:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN,

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 4 300 000 PLN.

Górny pułap wartości projektu to 5 mln złotych w przypadku projektów polegających na opracowywaniu nowych technologii i 10 mln złotych dla projektów obejmujących zakup infrastruktury badawczej.

Poziom dofinansowania:

Wielkość przedsiębiorstwa % wsparcia na badania przemysłowe % wsparcia na badania przemysłowe (z premią) % wsparcia na prace rozwojowe % wsparcia na prace rozwojowe (z premią)
Mikroprzedsiębiorstwo 70% 80% 45% 60%
Małe przedsiębiorstwo 70% 80% 45% 60%

Średnie przedsiębiorstwo

60% 75% 35% 50%
Duże przedsiębiorstwo 50% 65% 25% 40%

 

Termin konkursu:

1.4 B Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MSP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych: ogłoszenie 9 maja 2019, konkurs od 10 czerwca 2019

Typ projektu: wsparcie eksportu

Cele projektu:

Opracowanie strategii i wsparcie wdrożenia nowych modeli biznesowych, uwzględniających ekspansję eksportową dolnośląskich przedsiębiorstw.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP

Co można sfinansować?

1.4 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MSP: opracowanie długoterminowej strategii biznesowej (do wdrożenia w ramach 1.4.B) lub planu rozwoju eksportu (do wdrożenia w ramach 1.4.C)

1.4 B Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MSP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych: koszty związane z wdrożeniem nowych modeli i strategii, w tym np. wdrożenie nowych metod zarządzania w przedsiębiorstwie, otwarcia nowych kanałów sprzedaży (w tym sprzedaży elektronicznej), otwierania działów obsługi eksportu.

1.4.C. Wsparcie MSP w zakresie ekspansji na rynki zewnętrzne: działania wynikające z opracowanego planu rozwoju eksportu, w tym koszty misji gospodarczych, udziału w targach i wystawach.

 

Termin konkursu:

mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność krócej niż dwa lata - od 21 czerwca 2019,
pozostałe MŚP - od 22 marca 2019

Typ projektu: inwestycyjny

Cele projektu:

Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw (np. uruchomienia masowej produkcji w przedsiębiorstwach) wynikających między innymi z Działania 1.2 (wdrożenie wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstwa).

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP

Co można sfinansować?

 • Koszty inwestycji w środki trwałe
 • Koszty inwestycji w wartości niematerialne i prawne – patenty, licencje, know-how (oprócz kosztów oprogramowania dedykowanego, które w tym działaniu jest wykluczone z dofinansowania)
 • Koszty gruntów i budynków (limit do 10% lub 15% wartości projektu)
 • Koszty budowy, przebudowy, modernizacji (do 25% wartości projektu

 

Wartość dofinansowania:

            Minimalna wartość projektu: 100.000 zł

            Maksymalna wartość projektu: 4.000.000 zł

            Poziom dotacji: 35% dla średnich firm, 45% dla mikro i małych firm.

Termin konkursu: brak naboru w 2019 roku

Typ projektu: zwiększenie efektywności energetycznej

Cele projektu:

Celem projektu może być:

 1. Głęboka modernizacja energetyczna obiektów,
 2. Instalacja odzyskująca ciepło odpadowe,
 3. Technologie efektywne energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych)

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP

Producenci rolni

Przedsiębiorstwa z większościowym udziałem JST

 

Wartość dofinansowania:

Maksymalny poziom wsparcia:
Mikro-przedsiębiorstwo -  65%
Małe przedsiębiorstwo -  65%
Średnie przedsiębiorstwo -  55%
Duże przedsiębiorstwo -  45%

Koszty związane z badaniami środowiska (audyty energetyczne) - wsparcie do 70%

Wartość projektu: od 50 tys. zł do 10 mln zł.

Regionalne inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego:

Bezpieczna żywność

Specjalizacja obejmuje cały system spożywczy, w tym rolnictwo, przetwórstwo spożywcze, nawozy, usługi powiązane oraz produkcję opakowań dla żywności.

Medycyna

Obszar obejmuje usługi medyczne oraz turystykę zdrowotną; województwo kładzie silny nacisk na naukę, zasoby i infrastrukturę w zakresie lecznictwa sanatoryjnego,szpitalnego, usług medycznych i rehabilitacyjnych.

Motoryzacja i automatyka przemysłowa

Produkcja urządzeń transportowych i automatyki przemysłowej, a także części i podzespołów, układów pomiarowych i łącznikowych.

Narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw sztucznych

Produkcja narzędzi do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych i metali; produkcja komponentów chemicznych, produktów finalnych z tworzyw sztucznych oraz narzędzia do obróbki i formowania.

ICT - rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych

Obszar informatyczny: przetwarzanie informacji, nowoczesne systemy i aplikacje, wysoko zaawansowane programowanie, usługi informatyczne oparte o internet nowej generacji, multimedia.

Potencjał naturalny

Specjalizacja „biointeligentna”, obejmująca zasoby naturalne oraz alternatywne, odnawialne źródła energii, doskonalenie technologii produkcji papieru, wyrobów drzewnych oraz mebli, optymalizację pozyskiwania energii.

Specjalizacja dotyczy również wykorzystania nowoczesnych „biointeligentnych” obszarów w innych dziedzinach, w celu zwiększenia ich wydajności i konkurencyjności, a także zwiększenie jakości życia mieszkańców regionu.

Transport, logistyka

Optymalne wykorzystanie szlaków wodnych i lądowych regionu, logistyka, działalność gospodarcza w dziedzinie transportu i handlu.

Przemysły kreatywne

Obszar obejmuje przede wszystkim potencjał w obrębie dziedzictwa kulturowego i sztuki – rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw i ich współpracy z instytucjami kultury i sztuki, wsparcie dla przedsięwzięć odwołujących się do dziedzictwa kulturowego, historii i sztuki regionu.

Specjalizacja wspiera również nowoczesne technologie w zakresie konserwacji zabytków.

Termin konkursu:  od: 31.10.2019

Typ projektu: wsparcie prac B+R

Cele projektu:

Wsparcie przedsiębiorstw odpryskowych, realizujących prace badawczo-rozwojowe w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji,

Wnioskodawca:

przedsiębiorstwa odpryskowe (spin-off)
konsorcja przedsiębiorstw odpryskowych i przedsiębiorstw
spółki celowe jednostek naukowych

Wartość dofinansowania:

Kwoty dofinansowania zostaną określone w regulaminie konkursu.

Poziom dofinansowania dla prac B+R:

Wielkość przedsiębiorstwa

% wsparcia na badania przemysłowe

% wsparcia na badania przemysłowe (z premią)

% wsparcia na prace rozwojowe

% wsparcia na prace rozwojowe (z premią)

Mikroprzedsiębiorstwo

70%

80%

45%

60%

Małe przedsiębiorstwo

70%

80%

45%

60%

Średnie przedsiębiorstwo

60%

75%

35%

50%

Duże przedsiębiorstwo

50%

65%

25%

40%

 * premia - za rozpowszechnianie wyników prac badawczo-rozwojowych, np. podczas konferencji naukowych lub w czasopismach naukowych.

Termin konkursu: od 29.11.2019

Typ projektu: wsparcie eksportu

Cele projektu:

Wsparcie procesu umiędzynarodowiania przedsiębiorstw odpryskowych oraz spółek celowych jednostek naukowych.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa odpryskowe (spin-off)

Spółki celowe jednostek naukowych

Co można sfinansować?

 • opracowanie strategii eksportowej oraz Planu Rozwoju Eksportu,
 • udział w imprezach targowo-wystawienniczych,
 • udział w misjach gospodarczych,
 • wyjazdy związane z poszukiwaniem partnerów na rynkach zagranicznych.

Poziom dofinansowania - kwoty i poziom wsparcia nie zostały jeszcze określone.

Termin konkursu: od: 26 listopada do 10 grudnia 2018

brak naboru w 2019 roku

Typ projektu: Inwestycyjny

Cele projektu:

Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez dofinansowanie inwestycji mających na celu:

 • wprowadzenie na rynek nowych rozwiązań (produktów, usług)
 • wdrażanie w przedsiębiorstwie wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek nowych rozwiązań (produktów, usług, procesów).

Preferencje uzyskają projekty wpisujące się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje oraz uwzględniające rozwiązania eko-innowacyjne.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa sektora MŚP

Co można sfinansować?

 • Rzeczowe aktywa trwałe – sprzęt, maszyny, urządzenia
 • Wartości niematerialne i prawne (licencje, patenty, know-how, itp.)

Poziom dofinansowania - pomoc zwrotna

Regionalne Inteligentne Specjalizacje województwa lubelskiego:

 • Biogospodarka

Wyłoniona jako kluczowa specjalizacja regionu, biogospodarka obejmuje takie obszary jak zrównoważona produkcja pierwotna, przetwórstwo biozasobów oraz produkcja żywności. Szeroko ujmując, znajdą się tutaj wszystkie działania związane z biotechnologią, w tym produkcję i przetwórstwo rolno-spożywcze, przemysł chemiczny, farmaceutyczny, zdrowie publiczne, odnawialne źródła energii, a także tak zwany „ekobiznes”- przemysły i usługi środowiskowe.

 • Medycyna i Zdrowie  

Ten obszar obejmuje przede wszystkim takie obszary jak usługi medyczne i prozdrowotne (w tym opiekuńcze, uzdrowiskowe, rekreacyjne), biotechnologię oraz nanotechnologię medyczną, działania z zakresu farmakoterapii personalizowanej oraz zaawansowanych materiałów.

Specjalizacja zorientowana jest na takie elementy jak technologie związane z teleopieką, e-zdrowiem, diagnostyką i terapią genową, bioinformatyką, inżynierią tkankową, medycyną regeneracyjną, i wieloma innymi dziedzinami z zakresu medycyny i zdrowia.

 • Energia

Rozwój potencjału energetyki niskoemisyjnej, zarówno konwencjonalnej, jak i opartej na odnawialnych źródłach (biomasa, słońce, wiatr oraz woda). Obszar obejmuje również rozwój inteligentnych systemów energetycznych.

 • Informatyka i Automatyka

W ramach tej specjalizacji znajdą się projekty z zakresu mechatroniki, oprogramowania, systemów sterowania oraz inteligentnych budynków, automatyki przemysłowej, produkcji urządzeń elektrycznych, maszyn i urządzeń oraz mobilnych aplikacji.

 

Termin konkursu:  luty 2019

Typ projektu: badawczo-rozwojowy

Cele projektu:

Celem projektu jest wsparcie projektów związanych z opracowaniem nowych bądź znaczącym ulepszeniem istniejących produktów, usług, procesów. Projekty muszą wpisywać się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje. 

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP oraz duże. Możliwe jest składanie wniosków w ramach konsorcjum z innymi przedsiębiorstwami lub jednostkami naukowymi.

Co można sfinansować?

 • Zakup ekspertyz / analiz / badań od jednostek naukowych lub rzecznika patentowego,
 • zakup usług doradczych (do 10% wartości projektu),
 • koszty aparatury badawczo-rozwojowej,
 • koszty wiedzy i patentów,
 • wynagrodzenia osób zaangażowanych do prac badawczo-rozwojowych (pracownicy badawczy oraz techniczni),
 • dodatkowe: koszty materiałów, wyposażenia laboratoryjnego, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, koszty dokonania zgłoszenia patentowego, koszty pozyskania opinii komisji bioetycznej (łącznie do 35% kosztów projektu).

  Wartość dofinansowania:

Badania przemysłowe:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 80 %
 • średnie przedsiębiorstwa: 75 %
 • duże przedsiębiorstwa: 65 %

Eksperymentalne prace rozwojowe:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 60 %
 • średnie przedsiębiorstwa: 50 %
 • duże przedsiębiorstwa: 40 %

Minimalna wartość projektu: 80 000 PLN

Maksymalna wartość projektu: 5 000 000 PLN

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 80 000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 5 000 000 PLN

Minimalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 20 000 PLN

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 3 000 000 PLN

Termin konkursu:  brak naboru w 2019 r

Typ projektu: inwestycyjny

Cele projektu:

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorstw inwestujących w zaplecze badawczo-rozwojowe. Program przewiduje dofinansowanie zarówno na utworzenie nowej infrastruktury, jak i rozwój istniejącej już w przedsiębiorstwie.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa

Co można sfinansować?

 • Zakup środków trwałych, w tym aparatura i urządzenia laboratoryjne
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których będą prowadzone działania badawczo-rozwojowe.

  

Wartość dofinansowania:

Minimalna wartość dofinansowania: 50.000 zł

Maksymalna wartość dofinansowania: 3.000.000 zł

Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70%

Średnie przedsiębiorstwa: 60%

Duże przedsiębiorstwa: 50%

Termin konkursu:  marzec 2019

Typ projektu: usługi badawczo-rozwojowe

Cele projektu:

Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w procesie opracowania innowacji bądź ubiegania się o ochronę patentową. 

Typy projektów:

1. Zakup wyników prac B+R związanych z wdrożeniem lub rozwojem produktu/usługi (pod warunkiem przeprowadzenia prac rozwojowych dopasowujących technologię do specyfiki przedsiębiorstwa).

2. Projekty polegające na zakupie usług B+R

3. Projekty polegające na zakupie usług doradczych w zakresie ochrony własności intelektualnej, związane z przygotowaniem zgłoszenia oraz opłaty dotyczące dokonania zgłoszenia.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP

Co można sfinansować?

 • Koszty zakupu wyników prac B+R,
 • Koszty zlecenia przeprowadzenia prac B+R jednostkom naukowym
  • opracowanie nowej lub udoskonalonej usługi, produktu, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego (w tym opracowanie cech technicznych i/lub użytkowych, projektu inżynierskiego – konstrukcyjnego, technologicznego, oprzyrządowania itp.),
  • opracowanie prototypów, demonstratorów,
  • testowanie i walidacja nowych lub ulepszonych produktów/usług/technologii w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania,
 • Koszty eksperymentalnych prac rozwojowych, mających na celu dostosowanie zakupionej technologii do specyfiki przedsiębiorstwa,
 • Koszty zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych,
 • Koszty dostępu do specjalistycznych baz danych, 
 • Koszty usług w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych / ulepszonych rozwiązań,
 • Koszty usług doradczych w zakresie ochrony własności intelektualnej (wykonanie badań, analiz, ekspertyz prawnych, ekonomicznych i technicznych dotyczacych przedmiotu zgłoszenia) oraz koszty opłat związanych z dokonaniem zgłoszenia.

Wartość dofinansowania:

Wartość projektu: od 15.000 PLN do 100.000 PLN

Maksymalny poziom wsparcia: 85%

Termin konkursu: styczeń 2019

Typ projektu: inwestycyjny

Cele projektu:

Celem projektu jest wsparcie tzw. Przedsiębiorstw odpryskowych -  spółek typu spin-off oraz spin-out (czyli założone przez przynajmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej) w celu komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań opartych na wynikach przeprowadzonych badań naukowych i przemysłowych.

Wnioskodawca:

Spółka spin-off (zależna od uczelni)

Spółka spin-out (niezależna pod względem organizacyjnym od uczelni)

Co można sfinansować?

 • Zakup środków trwałych
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych

Wartość dofinansowania:

Od 60 tysięcy do 2 mln złotych.

Dofinansowanie: 60% (średnie przedsiębiorstwa) lub 70% (mikro i małe przedsiębiorstwa)

Termin konkursu: brak naboru w 2019 r

Typ projektu: inwestycyjny

Cele projektu:

Celem projektu ma być wprowadzenie innowacji. Oznacza to:

a. wprowadzenie innowacji produktowej/procesowej co najmniej w skali rynku regionalnego (województwa lubelskiego) stosowanej nie dłużej niż 3 lata, wpisujących się w inteligentne specjalizacje - wymagana opinia o innowacyjności

albo

b. wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych (przeprowadzonych samodzielnie, zleconych bądź zakupionych).

 

Typy projektów, mogące otrzymać dofinansowanie:

 1. Zwiększenie zdolności produkcyjnej/usługowej w przedsiębiorstwie
 2. Wprowadzenie nowych produktów - dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa
 3. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwie
 4. Inwestycje mające na celu podniesienie konkurencyjności na rynkach zagranicznych (np. zakup linii produkcyjnej niezbędnej do wprowadzenia produktu za granicę)
 5. Wdrażanie w przedsiębiorstwie wyników prac badawczo-rozwojowych

Wnioskodawca:

Średnie przedsiębiorstwa

Co można sfinansować?

 • Zakup środków trwałych
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych

Wartość dofinansowania:

Dotacja lub instrumenty zwrotne

Poziom dotacji: 60% (średnie przedsiębiorstwa)

Wartość dotacji: do 3.000.000 zł.

Termin konkursu:  grudzień 2019 - styczeń 2020

Typ projektu: inwestycyjny

Cele projektu:

1. Stworzenie lub doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług;
2. Zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np.optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne);
3. Wsparcie działań inwestycyjnych, związane z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu;
4. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej
Wnioskodawca:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terenie OSI - Miasta Subregionalne, czyli na obszarach funkcjonalnych Chełma, Białej Podlaskiej, Puław i Zamościa.

Co można sfinansować?

 • Zakup środków trwałych
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych

Wartość dofinansowania:

Poziom dotacji: 70% (mikro lub małe przedsiębiorstwa),  60% (średnie przedsiębiorstwa)

Wartość dotacji: do 1.000.000 zł.

Termin konkursu:  brak naboru w 2019

Typ projektu: OZE

Cele projektu:

Celem projektu jest wsparcie inwestycji przedsiębiorstw w Odnawialne Źródła Energii, w tym jednostki energii wodnej o mocy do 5 MWe, energii wiatrowej o mocy do 5 MWe, energii słonecznej o mocy do 2MWe/MWth, energii geotermalnej o mocy do 2 MWth, energii biogazu o mocy do 1 MWe oraz energii biomasy o mocy do 5 MWth/MWe.

Wnioskodawca:

 • MŚP
 • Spółki prawa handlowego, których większość akcji lub udziałów posiadają JST

Co można sfinansować?

 • Koszty budowy i przebudowy infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 • Koszty instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej i trzeciej generacji,
 • Koszty budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej, wykorzystujących w pierwszej kolejności energię słoneczną i biomasę, ale także biogaz, energię wiatru oraz wody, wraz z budową i modernizacją dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE,
 • Koszty budowy lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło na potrzeby lokalne z OZE, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości,
 • Koszty poprawienia sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE (kogeneracja rozproszona),
 • Koszty przyłączy jednostek wytwarzania do najbliższej istniejącej sieci (w ramach budowy i modernizacji sieci).

Wartość dofinansowania:

Kwoty wsparcia nie zostały odgórnie określone.

Poziom wsparcia w zależności od typu wnioskodawcy i projektu – od 45% do 85%.

Termin konkursu: brak naboru w 2019

Typ projektu: efektywność energetyczna

Cele projektu:

Celem projektu jest pozytywny wpływ na środowisko dzięki oszczędności energii, obniżonej emisji CO2 oraz pyłu PM10, a także zwiększenia stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Wnioskodawca:

 • MŚP
 • Spółki prawa handlowego, których większość akcji lub udziałów posiadają JST

Co można sfinansować?

 • Głęboką termomodernizację obiektów w przedsiębiorstwach
 • Koszty technologii odzysku energii, systemu wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa
 • Koszty związane z redukcją  ilości strat energii, ciepła, wody, koszty instalacji pozwalających na odzysk i ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego
 • Koszty związane z zastosowaniem energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda)
 • Koszty budowy i przebudowy instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego)
 • Koszty przebudowy linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie
 • Elementem każdego projektu powinno być wdrożenie systemu zarządzania energią – o ile przedsiębiorstwo już takiego nie posiada

Wartość dofinansowania:

Kwoty wsparcia nie zostały odgórnie określone.

Poziom wsparcia w zależności od typu wnioskodawcy i projektu – od 30% do 85%.

Harmonogram naborów na 2021 rok:

 

 

Regionalne inteligentne specjalizacje województwa lubuskiego:

 1. Zielona Gospodarka
  Zielona Gospodarka to specjalizacja o istotnym znaczeniu dla rozwoju regionu, obejmująca EKO-INNOWACJE, a dziedziny, które mogą w tym zakresie otrzymać dofinansowanie, to:
  - Technologie i usługi środowiskowe - eko-przemysł, eko-innowacje oraz OZE
  - biogospodarka, czyli wszystkie sektory i usługi związane z produkcją, przetwarzaniem i wykorzystywaniem zasobów biologicznych
  - inne branże wspomagające, na przykład sektor ICT, przemysł metalowy, procesy logistyczne
   
 2. Zdrowie i jakość życia
  Specjalizacja horyzontalna, bazująca na EKO-ROZWOJU. W zakres tej specjalizacji wchodzą:
  - zaawansowane usługi medyczne (w szczególności profilaktyka i rehabilitacja)
  - technologie medyczne
  - wyspecjalizowane formy turystyki - turystyka zdrowotna
  - produkty regionalne
  - zdrowa i bezpieczna żywność
  - inne branże wspomagające (sektor ICT, przemysł metalowy, procesy logistyczne)
   
 3. Innowacyjny przemysł
  Innowacyjny, nowoczesny przemysł tradycyjny kładzie nacisk na ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ. Obejmuje on następujące dziedziny:
  - przemysł metalowy
  - przemysł motoryzacyjny
  - przemysł meblarski
  - przemysł wydobywczy
  - przemysł drzewny
  - przemysł papierniczy

Termin konkursu: czerwiec 2019

Typ projektu: badawczo-rozwojowy

Cele projektu:

Wsparcie wyłącznie w obrębie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji województwa lubuskiego, obejmujące:

 • Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,
 • Dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową (aparatura i sprzęt działu B+R)

w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów, usług i procesów.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP

Duże przedsiębiorstwa - pod warunkiem zapewnienia współpracy z MŚP

Co można sfinansować?

W przypadku projektów związanych z prowadzeniem prac B+R:

 • koszty wynagrodzeń personelu działu B+R,
 • podwykonawstwo - koszty usług badawczych zlecanych jednostkom naukowym lub w formie umowy o dzieło (maks. 70% wartości wydatków kwalifikowanych),
 • koszty odpłatnego korzystania z budynków i gruntów, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych (np. prawa patentowe, licencje, know-how),
 • koszty usług doradczych,
 • koszty operacyjne (materiały, sprzęt laboratoryjny, elementy służące do budowy prototypu, wynajem powierzchni laboratoryjnej),
 • koszty uzyskania, walidacji i ochrony patentów,
 • ryczałt na koszty ogólne - do 17% wartości projektu bez kosztów podwykonawstwa.

W przypadku projektów związanych z zakupem infrastruktury B+R:

 • koszty zakupu nieruchomości (do 10% wartości projektu),
 • roboty i materiały budowlane (do 60% wartości projektu),
 • zakup ruchomych środków trwałych,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych, np. praw patentowych, licencji czy know-how (do 50% wartości projektu).

Wartość dofinansowania:

 • Dotacja na prace B+R: do 80% wsparcia zgodnie z tabelą poniżej:

Status przedsiębiorstwa

POMOC NA BADANIA PRZEMYSŁOWE

POMOC NA PRACE ROZWOJOWE

max pomoc

max pomoc z uwzględnieniem premii

max pomoc

max pomoc z uwzględnieniem premii

mikro

70%

80%

45%

60%

małe

70%

80%

45%

60%

średnie

60%

75%

35%

50%

inne niż MŚP

50%

65%

25%

40%

 • Inwestycja w infrastrukturę badawczo-rozwojową: 55% dla mikro i małych przedsiębiorstw, 45% dla średnich przedsiębiorstw, 35% dla dużych przedsiębiorstw.
 • Dofinansowanie de minimis: 85%
 • Dofinansowanie na wsparcie innowacyjności: 50%

Maksymalna wartość projektu: 10 mln zł

Minimalna wartość projektu:

 1. dla projektów związanych z prowadzeniem prac B+R: 100.000 zł
 2. dla projektów związanych z zakupem infratruktury B+R: brak ograniczeń.

 

 

Termin konkursu: brak naboru w 2019

Typ projektu: Bon na innowacje

Cele projektu:

Wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw MŚP w dostępie do usług istotnych w procesie opracowania nowego lub ulepszonego produktu/usługi/procesu.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP

Co można sfinansować?

Zakup usług badawczych i doradczych:

 • zlecenie projektów badawczych małej skali,
 • wdrożenie nabytych prac B+R,
 • opracowanie nowego produktu lub usługi,
 • specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktu,
 • doradztwo w zakresie usprawnienia procesów i zarządzania,
 • doradztwo w zakresie internacjonalizacji - w tym przygotowanie strategii działań eksportowych, niezbędnych do działania
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności na terenie UE, w tym analizy marketingowe, finansowo-ekonomiczne, strategie rozwoju przedsiębiorstwa,
 • procedury patentowe i koszty patentowania.

Wartość dofinansowania:

Maksymalna kwota pomocy dla jednego przedsiębiorstwa MŚP w ciągu roku kalendarzowego to 100.000 zł.

Termin konkursu: 15-31.03.2021

Typ projektu: wsparcie eksportu

Cele projektu:

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu (opracowanie planu może zostać sfinansowany w ramach działania RPO 1.2 Bon na innowacje). Wsparcie udzielane będzie indywidualnym przedsiębiorstwom lub grupom przedsiębiorstw.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP

Co można sfinansować?

 • udział w wystawach i targach w charakterze wystawcy;
 • udział w misjach gospodarczych.

Poziom dofinansowania

50% lub 85%.

Kwoty wsparcia nie zostały jeszcze określone.

Termin konkursu: 13-19.05.2021

Typ projektu: inwestycyjny

Cele projektu:

Wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw - wdrażających wyniki przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych lub wprowadzających na rynek nowe (bądź ulepszone) produkty lub usługi. Wymagany poziom innowacji to innowacja regionalna - konieczne jest przedstawienie opinii o innowacyjności.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP

Co można sfinansować?

 • Zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia)
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
 • nabycie nieruchomości - limit do 10% wartości projektu,
 • roboty budowlane - limit do 60% wydatków projektu.

Poziom dofinansowania

55% dla mikro i małych przedsiębiorstw

45% dla średnich przedsiębiorstw

Maksymalna wartość projektu: 10 mln zł

 

Harmonogram naborów 2021:

 

Regionalne Inteligentne Specjalizacje w województwie łódzkim:

 

1. Branża włókiennicza, moda i wzornictwo

Nowoczesny przemysł włókienniczy obejmuje następujące zagadnienia:

 • innowacyjne rozwiązania w zakresie pozyskiwania surowców naturalnych i syntetycznych,
 • innowacyjne produkty oraz technologie obejmujące techniczne wyroby tekstylne - wykorzystywane dla innych gałęzi przemysłu, np. dla medycyny, rolnictwa, budownictwa, motoryzacji, czy oczyszczania i filtracji powietrza,
 • technologie i materiały tekstroniczne (przewodzące, sensorowe, ogrzewające itp.),
 • innowacyjne sposoby personalizacji wyrobów włókienniczych (odzież "smart", odzież dla osób niepełnosprawnych, specjalne wyroby do ochrony przed ekstremalnymi warunkami otoczenia, tekstylia trójwymiarowe o właściwościach terapeutycznych, itp),
 • innowacyjne narzędzia informatyczne wspomagające projektowanie, produkcję oraz sprzedaż produktów,
 • inteligentne technologie w zakresie optymalizacji procesów w przemyśle włókienniczym.

2. Materiały budowlane

Zaawansowane materiały budowolane to obszar specjalizacji, który obejmuje:

 • innowacyjne technologie pozyskiwania i przetwórstwa naturalnych surowców mineralnych do produkcji materiałów budowlanych,
 • produkcję zaawansowanych materiałów o właściwościach energooszczędnych i specjalnych (biobójczych, samooczyszczających, luminescencyjnych, itp.),
 • innowacyjne zastosowanie produktów ubocznych, odpadów oraz powtórnego użycia materiałów,
 • innowacyjne materiały drzewne o nowych właściwościach użytkowych
 • zastosowanie biologicznie inspirowanych technologii, w tym biopolimerów i biokompozytów - nowoczesna produkcja elementów instalacyjnych i konstrukcyjnych, a także farb, lakierów, klejów,
 • innowacyjne zastosowanie polimerów, w tym przy produkcji rur, łączników, kabli, okien, profili, drzwi, wykładzin podłogowych, wykorzystanie styropianu i styroduru, materiały termoizolacyjne,
 • technologie mobilne i technologie sterowania w procesie pozyskiwania, przetwarzania surowców mineralnych, produkcji materiałów budowlanych, budownictwo inteligentne, w tym również rozwój aplikacji i oprogramowania,
 • inteligentne, zintegrowane systemy zarządzania infrastrukturą dla miast, technologie dla inteligentnych budynków oraz inteligentne oprogramowanie do zarządzania projektami budowlanymi, w tym technologie Building Information Modeling (BIM),
 • budownictwo energooszczędne i zeroenergetyczne (integracja energooszczędnych budynków z instalacjami OZE),
 • technologie funkcjonalnych wielowarstwowych materiałów włókienniczych - materiały kompozytowe w budownictwie

3. Medycyna, farmacja oraz kosmetyki

W ramach obszaru medycyny, farmacji oraz produkcji kosmetyków uwzględniono następujące nisze:

 • innowacyjne technologie wytwarzania leków biotechnologicznych i produktów generycznych,
 • medycyna spersonalizowana - nowe rozwiązania,
 • nowe materiały i substancje do zastosowania w medycynie, farmacji i kosmetykach,
 • narzędzia informatyczne - np. rozwój oprogramowania wspomagającego analizę i pozyskiwanie danych w obszarze farmakodynamiki lub farmakokinetyki, modele, algorytmy i oprogramowanie do diagnostyki chorób,
 • optymalizacja procesów wytwarzania w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym oraz produkcji urządzeń medycznych,
 • tworzenie innowacji procesowych i organizacyjnych w zarządzaniu ochroną zdrowia, w tym transfer produktów i usług do praktyki klinicznej

4. Energetyka i OZE

Nisze specjalizacyjne w ramach obszaru to:

 • sieci inteligentne - nowe rozwiązania w zakresie infrastruktury energetycznej,
 • systemy zarządzania i sterowania infrastrukturą energetyczną,
 • narzędzia informatyczne wspomagające procesy zarządzania i wspierania decyzji,
 • technologie zwiększające efektywność pozyskiwania i wykorzystania paliw konwencjonalnych,
 • technologie zwiększające efektywność pozyskiwania i wykorzystania alternatywnych źródeł energii,
 • technologie zwiększające efektywność energetyczną, w tym magazynowanie energii,
 • innowacyjne technologie wykorzystania źródeł odnawialnych,
 • technologie pozwalające na rozwój energetyki rozproszonej,
 • innowacyjne technologie bezpieczeństwa energetycznego,
 • technologie związane z powtórnym wykorzystaniem odpadów, produktów oraz miejsc wydobycia,
 • technologie energetyki prosumenckiej

5. Branża rolnicza i rolno-spożywcza

Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, w tym:

 • hodowla twórcza roślin i grzybów o podwyższonych wartościach użytkowych,
 • innowacyjne nawozy, preparaty biologiczne, innowacyjne substancje biologicznie czynne do produkcji środków ochrony roślin,
 • racjonalizacja gospodarki wodnej i energetycznej w produkcji rolniczej, zmniejszanie negatywnego oddziaływania na środowisko,
 • innowacyjne technologie uprawy i nawożenia roślin, przeciwdziałających degradacji i poprawiających jakość gleby,
 • inteligentne systemy monitoringu, kontroli i diagnostyki w rolnictwie,
 • żywność funkcjonalna, dedykowana różnym grupom społecznym, oraz nisko przetworzona,
 • inteligentne systemy konserwacji i przechowywania, opakowania oraz systemy oceny jakości żywności,
 • zarządzanie łańcuchem produkcji i dystrybucji żywności,
 • pozyskiwanie i przetwarzanie związków bioaktywnych i innych surowców z materiału roślinnego (w tym biomasy odpadowej) oraz zwierzęcego, pochodzącego z sektora rolno-spożywczego, z przeznaczeniem dla różnych gałęzi przemysłu,
 • innowacyjne technologie w produkcji roślinnej i przetwórstwie, w tym inteligentne maszyny, automatyzacja,
 • innowacyjne systemy zapewniające osiągnięcie norm higienicznych oraz zabezpieczeniu wyposażenia w działalności rolniczej, przemyśle rolno-spożywczym,
 • wykorzystanie OZE oraz systemy zarządzania zużyciem energii.

6. Informatyka oraz telekomunikacja

Nisze specjalizacyjne w ramach TIK:

 • Innowacyjne oprogramowanie dla inteligentnych miast i budynków, sieci energetycznych i transportowych (oparte o sieci sensorowe),
 • Innowacyjne zastosowania sztucznej inteligencji w analityce, obliczeniach, robotyce oraz grach,
 • Inteligentne zastosowania bioinformatyki i farmakoinformatyki w produkcji lekowej, rolnictwie i hodowli zwierząt oraz badaniach farmaceutycznych i medycznych,
 • Innowacyjne wykorzystanie informatyki w Telemedycynie i Medycynie spersonalizowanej,
 • Zaawansowane modelowanie skomplikowanych struktur i symulacje oraz analiza i optymalizacja zaawansowanych konstrukcji (w tym konstrukcji lotniczych),
 • Inteligentne systemy ICT do optymalizacji procesów łańcucha produkcji, logistyki i zaopatrzenia (m.in. typu Product Lifecycle Management oraz Supply chain do zarządzania inteligentnymi fabrykami),
 • Inteligentne technologie Internetowe, w tym technologie semantyczne i Internet rzeczy,
 • Inteligentne zastosowania geoinformatyki i systemów nawigacji satelitarnej,
 • Inteligentne systemy zarządzania danymi w sieciach w tym cloud computing,
 • Innowacyjne multimedia i gry,
 • Inteligentne rozwiązania w zabezpieczaniu danych i informacji.
   

Termin konkursu: rozpoczęcie naboru: luty 2021

Typ projektu: badawczo-rozwojowy

Cele projektu:

Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach, w tym tworzenie Centrów badawczo-rozwojowych. Projekt ma obejmować zakup odpowiedniej aparatury badawczej, która służyć będzie prowadzeniu działalności innowacyjnej - rozwijaniu produktów i usług, zgodnie z załączanym do wniosku planem prac.

Wyłącznie dla projektów, wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorstw

Co można sfinansować?

 • Zakup środków trwałych,
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych
 • Zakup nieruchomości (zabudowanej lub niezabudowanej) - do 10% wartości projektu

Wartość dofinansowania:

Maksymalna kwota dofinansowania: 3,5 mln zł.

Poziom dofinansowania: 35%, 45%, 55% (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa).

 

 

Termin konkursu: rozpoczęcie naboru: luty 2021

Typ projektu: badawczo-rozwojowy

Cele projektu:

Wsparcie realizowanych w przedsiębiorstwie prac badawczo-rozwojowych - badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz demonstracyjnych, związanych z opracowaniem innowacyjnego rozwiązania - produktu lub usługi.

Wyłącznie dla projektów, wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorstw

Co można sfinansować?

 • Koszty aparatury badawczej
 • koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania B+R
 • koszty usług zewnętrznych w ramach opracowania nowych rozwiązań (usług zlecanych przede wszystkim jednostkom naukowym) - do 50% wartości projektu.

Wartość dofinansowania:

 Maksymalna wartość projektu: 5 mln zł.

Poziom dofinansowania określony w tabeli poniżej.

  % wsparcia na badania przemysłowe % wsparcia na badania przemysłowe (z premią) % wsparcia na prace rozwojowe % wsparcia na prace rozwojowe (z premią)
Mikroprzedsiębiorstwo 70% 80% 45% 60%
Małe przedsiębiorstwo 70% 80% 45% 60%

Średnie przedsiębiorstwo

60% 75% 35% 50%
Duże przedsiębiorstwo 50% 65% 25% 40%

 

* premię można uzyskać za efektywną współpracę z jednostkami naukowymi lub za rozpowszechnianie wyników badań (konferencje naukowe, czasopisma naukowe i techniczne, lub w formie oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu).

Termin konkursu:

 • I etap - opracowanie modelu: maj 2019
 • II etap - wdrożenie modelu: listopad 2019

Typ projektu: promocja eksportu

Cele projektu:

Wdrożenie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa w celu wejścia na nowe rynki zagraniczne.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP

 

Koszty kwalifikowane:

 • opracowanie koncepcji wzornictwa,
 • opracowanie optymalnej koncepcji finansowania,
 • koszty udziału w targach jako wystawca (wynajem powierzchni, obsługa techniczna, koszty podróży służbowej, transport eksponatów),
 • koszty misji gospodarczych,
 • usługi tłumaczeń,
 • projekt i produkcja materiałów promocyjnych,

Wartość dofinansowania:

Opracowanie modelu: kwota dotacji do 70.000 zł, 50% wsparcia

Wdrożenie modelu (dotacja na udział w targach itp.):

50% lub 85% (w zależności od wybranej formy pomocy)

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 300.000 zł

 

Termin konkursu: rozpoczęcie naboru: luty 2021

Typ projektu: inwestycyjny

Cele projektu:

Wdrożenie innowacji; zakup lub wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania, lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP

Co można sfinansować?

 • zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia).
 • zakup specjalistycznego oprogramowania
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych - patenty, know-how, nieopatentowana wiedza techniczna
 • zakup materiałów i robót budowlanych
 • szkolenia
 • promocja projektu

Wartość dofinansowania:

Poziom wsparcia: 55% dla małych firm i 45% dla średnich.

Maksymalna wartość dofinansowania: 3,5 mln zł

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie: 200.000 zł.

Harmonogram naborów na 2021 rok:

 

Regionalne inteligentne specjalizacje województwa małopolskiego:

 

1. Nauki o życiu (life sciences)

Nauki medyczne, biologiczne oraz biochemiczne. Preferencjami zostaną tutaj objęte innowacyjne projekty z takich dziedzin jak bioinżynieria, bioinformatyka i biocomputing, inżynieria biomolekularna, biotechnologia, ekologia, medycyna i farmakologia, ochrona środowiska, nauki o żywieniu, genetyka oraz genomika, a także nanotechnologie, techniki obrazowania medycznego czy inżynieria tkankowa.

2. Energia zrównoważona

Specjalizacja ma na celu promowanie technologii energooszczędnych, zwiększających efektywność procesów wytwarzania energii, wykorzystujących OZE, a także wsparcie dla energetyki prosumenckiej.

3. Technologie informacyjne i komunikacyjne

Produkcja i wykorzystanie urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych oraz usług towarzyszących, przetwarzanie i gromadzenie danych z wykorzystaniem nowoczesnych technik cyfrowych. Wsparcie również dla sektora kreatywnego oraz multimediów.

4. Chemia

Wdrażanie nowych związków, materiałów oraz technologii, zwłaszcza w takich obszarach jak ochrona zdrowia, rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy, przemysł drzewny, celulozowo-papierniczy, energetyka i surowce naturalne, zaawansowane materiały dla potrzeb innych gałęzi gospodarki, nanotechnologie, sensory, chemia biologiczna i środowiskowa.

5. Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych

Wybory metalowe dla energetyki i elektryki, inżynieria materiałowa, a także wyroby z surowców takich jak: szkło, porcelana, ceramika, cement, gips oraz wapno.

6. Elektrotechnika i przemysł maszynowy

Produkcja i rozwój nowoczesnych maszyn i urządzeń: wyroby elektroniczne, optyczne, elektryczne i mechaniczne, produkcja pojazdów samochodowych i innego sprzętu transportowego.

7. Przemysły kreatywne i czasu wolnego

Specjalizacja obejmuje w szczególności dobra chronione prawami autorskimi, działalność kulturalną, branżę turystyczną.

Termin konkursu: od 29.02.2020 do 14.07.2020

Typ projektu: badawczo-rozwojowy

Cele projektu:

Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwie, wymagana zgodność projektu z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami.

Przedsiębiorstwa, które zrealizują projekt badawczy w ramach działania 1.2, otrzymają preferencje w ramach konkursów inwestycyjnych 3.4.3 i 3.4.4.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Możliwe jest również składanie wniosków przez konsorcja przedsiębiorstw z udziałem MŚP oraz przez firmy duże, pod warunkiem zapewnienia współpracy z MŚP.

Co można sfinansować?

            W ramach projektu A – dotacja na badania przemysłowe i prace rozwojowe;

W ramach projektu B – prace rozwojowe i wytworzenie instalacji demonstracyjnej/pilotażowej.

Zakres działań w ramach projektu:

 • Nabycie wyników badań lub prac rozwojowych (do dalszych prac),
 • Przygotowanie prototypów doświadczalnych,
 • Koszty wytworzenia instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,
 • Walidacje nowych rozwiązań,
 • Uruchomienie pierwszej produkcji – eksperymentalnej i niekomercyjnej,
 • Przygotowanie do wdrożenia – jako uzupełniająca część projektu.

Poziom dofinansowania

Minimalna wartość projektu: 100.000 zł.

Poziom wsparcia prac B+R - zgodnie z tabelą poniżej

Wielkość przedsiębiorstwa

% wsparcia na badania przemysłowe

% wsparcia na badania przemysłowe (z premią)

% wsparcia na prace rozwojowe

% wsparcia na prace rozwojowe (z premią)

Mikroprzedsiębiorstwo

70%

80%

45%

60%

Małe przedsiębiorstwo

70%

80%

45%

60%

Średnie przedsiębiorstwo

60%

75%

35%

50%

Duże przedsiębiorstwo

50%

65%

25%

40%

 

Termin konkursu: kwiecień 2019

Typ projektu: inwestycja w infrastrukturę B+R

Cele projektu:

Wsparcie projektów obejmujących  aparaturę i infrastrukturę laboratoriów, działów B+R oraz centrów badawczych w przedsiębiorstwach, na podstawie opracowanego planu  prac (agendy badawczej), w celu wsparcia działalności badawczo-rozwojowej tych przedsiębiorstw, ukierunkowanej na wprowadzenie na rynek nowych produktów, usług lub procesów.

Wymagana zgodność projektu z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Możliwe jest również składanie wniosków przez konsorcja przedsiębiorstw z udziałem MŚP oraz przez firmy duże, pod warunkiem zapewnienia współpracy z MŚP.

Co można sfinansować?

 • Koszty budynków i gruntów, w tym koszty zakupu nieruchomości - do 10% wartości kosztów kwalifikowanych
 • Koszty robót i materiałów budowlanych
 • Zakup aparatury badawczej i specjalistycznej na potrzeby realizacji prac B+R w przedsiębiorstwie
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych

Poziom dofinansowania

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%
 • średnie przedsiębiorstwa – 45%
 • duże przedsiębiorstwa – 35%

Termin konkursu: kwiecień 2021

Typ projektu: bony na usługi doradcze

Cele projektu:

Wsparcie projektów małych i średnich przedsiębiorstw na zakup usług badawczo-rozwojowych, usług w zakresie wzornictwa, czy też usług związanych z ochroną własności intelektualnej.

Wykonawcą usług może być jednostka naukowa, centrum badawczo-rozwojowe, akredytowane laboratorium lub instytucja otoczenia biznesu (IOB).

Wymagana zgodność projektu z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Co można sfinansować?

W ramach usług B+R:

 • analizy przedwdrożeniowe, testy i badania jakości i zgodności z normami, certyfikacja nowych rozwiązań,
 • prace związane z dostosowaniem technologicznym nowych rozwiązań i wykonaniem serii próbnej,
 • badania rynku, prognozy rynku, opracowanie strategii i procedur wykorzystania rynkowego nowych rozwiązań.

W ramach usług wzorniczych:

 • wykonanie projektu wzorniczego,
 • wykonanie projektu inżynierskiego (w tym projekty szczegółowe: konstrukcyjne, technologiczne, projekty oprzyrządowania).

W ramach ochrony własności intelektualnej:

 • zakup analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych,
 • wycena wartości własności intelektualnej,
 • usługi doradztwa w zakresie ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz zarządzania prawami ochrony.

Poziom dofinansowania

Wsparcie na poziomie 90% (pomoc de minimis)

Wartość projektu:

„Mały bon” – do 50.000 zł

„Duży bon” – do 100.000 zł.

Termin konkursu: październik 2019

Typ projektu: wsparcie eksportu

Cele projektu:

Opracowanie i wdrożenie Planu rozwoju eksportu w celu zwiększenia aktywności eksportowej firm z Małopolski.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP

Co można sfinansować?

 • opracowanie PRE (Planu Rozwoju Eksportu),
 • inne usługi doradcze (opracowanie strategii finansowania działalności eksportowej, określenie potencjalnych partnerów, opracowanie koncepcji marki oraz wizerunku na rynkach docelowych, dostosowanie produkcji, uzyskanie niezbędnych uprawnień do wprowadzenia produktu na rynek zagraniczny)
 • koszty udziału w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych (w Polsce lub za granicą) jako wystawca

Poziom dofinansowania

Maksymalna kwota wsparcia - 200.000 zł

Poziom wsparcia: 50%

Termin konkursu: maj 2019

Typ projektu: inwestycyjny

Cele projektu:

Wsparcie projektów firm działających krócej niż 24 miesiące, w zakresie wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług w oparciu o wyniki prac B+R (własnych lub nabytych).

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP, działające krócej niż 24 miesiące

Co można sfinansować?

Inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Poziom dofinansowania: 45% dla mikro i małych przedsiębiorstwa oraz 55% dla średnich przedsiębiorstw; maksymalna wartość projektu: 10 mln zł

Termin konkursu: brak naboru 2019

Typ projektu: inwestycyjny

Cele projektu:

Wsparcie projektów firm działających dłużej niż 24 miesiące, w zakresie wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług w oparciu o wyniki prac B+R (własnych lub nabytych) lub posiadane patenty / zgłoszenia patentowe / wzory użytkowe.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP, działające dlużej niż 24 miesiące

Co można sfinansować?

 • zakup środków trwałych
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych
 • zakup nieruchomości - do 10% wartości projektu
 • roboty i materiały budowlane - do 50% wartości projektu.

Poziom dofinansowania

Mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%

Średnie przedsiębiorstwa – 45%

Wartość projektu: od 500.000 zł do 25.000.000 zł.

Termin konkursu: brak naboru 2019

Typ projektu: inwestycje w OZE

Cele projektu:

Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw wytwarzających urządzenia lub komponenty wykorzystywane do produkcji energii z odnawialnych źródeł:

1. energii elektrycznej z wiatru, wody, słońca, biogazu i biomasy,

2. ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej,

3. innych urządzeń grzewczych, aniżeli wskazane w pkt. 1) i 2), w tym m.in. urządzeń służących do produkcji, magazynowania lub odzyskiwania ciepła z otoczenia (np. pomp ciepła, rekuperatorów), kotłów grzewczych gazowych, olejowych, elektrycznych, na paliwa stałe, urządzeń kogeneracyjnych.

4. energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji,

5. biokomponentów oraz biopaliw II i/lub III generacji

 

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP

Wartość dofinansowania:

45% dla średnich firm, 55% dla mikro i małych firm.

Maksymalna wartość projektu: 25 mln zł.

 

Regionalne inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego:

 1. Bezpieczna żywność – rozwój produktów spożywczych wysokiej jakości. Specjalizacja obejmuje cały obszar produkcyjny: od systemów monitorowania upraw, poprzez technologie automatyzacji produkcji, produkcję opakowań, logistykę i gospodarowanie produktami ubocznymi procesu, a wszystko to z dużym naciskiem na zasady zrównoważonego rozwoju.
 2. Nowoczesne usługi dla biznesu – wsparcie mechanizmu świadczenia usług dedykowanych z zakresu finansów, konsultingu, logistyki, itp. Wsparcie kapitałowe i infrastrukturalne oraz w zakresie systemów usprawnienia procesów i przetwarzania danych.
 3. Inteligentne systemy zarządzania  - wzrost automatyzacji procesów przemysłowych; zwiększanie efektywności surowcowej i energetycznej; bezpieczeństwo i monitoring procesów; sieci inteligentne i internet rzeczy/obiektów.
 4. Wysoka jakość życia – ochrona zdrowia, czyli nowoczesne technologie w medycynie, edukacja, praca oraz czas wolny, bezpieczeństwo (w tym cyfrowe i infrastrukturalne, systemy monitoringu i ochrony).

Termin konkursu: brak naborów 2019

Cele projektu: wsparcie działalności B+R, w ramach typów projektu:

 1. Projekty badawczo-rozwojowe
 2. Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego
 3. Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych
 4. Bon na innowacje

 

Wnioskodawca:

Głównie MŚP, ale także duże przedsiębiorstwa oraz powiązania kooperacyjne

Co można sfinansować?

 1. Projekty badawczo-rozwojowe (w ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji):
  1. Koszty przeprowadzania badań przemysłowych i prac rozwojowych – opracowanie nowych lub udoskonalonych rozwiązań – wynagrodzenia personelu;
  2. Zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej,
  3. Uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej (z wyłączeniem kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego) oraz realizacja ochrony własności przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości patentowej.
 2. Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego:
  1. Inwestycje w infrastrukturę, aparaturę i sprzęt;
  2. Zakup technologii,
  3. Tworzenie działów B+R, laboratoriów lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwie.
 3. Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych – projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w obszarach innych niż inteligentne specjalizacje regionu, z wyłączeniem przedsięwzięć mających na celu rozwój istniejącej technologii:
  1. Koszty przeprowadzania badań przemysłowych i prac rozwojowych – opracowanie nowych lub udoskonalonych rozwiązań – wynagrodzenia personelu;
  2. Koszty użytkowania aparatury badawczo-rozwojowej (amortyzacja, odpłatne korzystanie);
  3. Koszty podwykonastwa – zlecenie części prac B+R jednostce naukowej.
 4. Bon na innowacje:
  1. Usługi zlecane jednostkom naukowym w zakresie opracowania lub rozwoju produktu,
  2. Usługi z zakresu wzornictwa.

 

Wartość dofinansowania:

A. Bon na innowacje – do 80% (pomoc de minimis); do 50.000 zł dofinansowania dla firm działających na rynku krócej niż 24 miesiące, do 100.000 zł dla firm prowadzących działalność dłużej niż 24 miesiące.

B. Na wydatki związane z zakupem infrastruktury – do 55% (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji projektu):

Region

Podstawowe dofinansowanie

Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii za MŚP

ciechanowsko-płocki

35%

Mikro i małe 55%, średnie 45%

ostrołęcko-siedlecki

35%

Mikro i małe 55%, średnie 45%

radomski i warszawski wschodni

35%

Mikro i małe 55%, średnie 45%

warszawski zachodni

20%

Mikro i małe 40%, średnie 30%

miasto stołeczne Warszawa do dnia 31.12.2017

15%

Mikro i małe 35%, średnie 25%

miasto stołeczne Warszawa od dnia 01.01.2018

10%

Mikro i małe 30%, średnie 20%

 

 

 

C. projekty związane z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych:

minimalna wartość projektu - 500.000 zł

maksymalna wartość projektu - 5 mln zł

poziom dofinansowania - zgodnie z tabelą poniżej

Wielkość przedsiębiorstwa

% wsparcia na badania przemysłowe

% wsparcia na badania przemysłowe (z premią)

% wsparcia na prace rozwojowe

% wsparcia na prace rozwojowe (z premią)

Mikroprzedsiębiorstwo

70%

80%

45%

60%

Małe przedsiębiorstwo

70%

80%

45%

60%

Średnie przedsiębiorstwo

60%

75%

35%

50%

Duże przedsiębiorstwo

50%

65%

25%

40%

 * premia:

 - za rozpowszechnianie wyników prac badawczo-rozwojowych, np. podczas konferencji naukowych lub w czasopismach naukowych

- za efektywną współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami lub z jednostką naukową

Termin konkursu: brak naboru 2019

Typ projektu: usługi doradcze

Cele projektu:  Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw poprzez udzielanie bonów na doradztwo

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP

Co można sfinansować?

 • zakup usług dotyczących opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa, w szczególności strategii rozwoju w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania;
 • usługi związane z monitorowaniem biznesu i prognozowaniem, które pozwolą na określenie kierunków dalszego rozwoju;
 • usługi związane z transferem technologii;
 • usługi związane z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem, warunkujące dalszy rozwój działalności lub efektywności przedsiębiorstwa;
 • zakup usług specjalistycznych związanych z planowanym wprowadzeniem nowego produktu lub usługi lub rozwiązań procesowych lub rozszerzenia działalności o nowe rynki, takich jak usługi pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowania produktu, testowania technologii.

Wartość dofinansowania:

wsparcie 80%

wysokość dofinansowania: od 10.000 do 110.000 zł

Termin konkursu: grudzień 2019

Typ projektu: wsparcie eksportu

Cele projektu:

Opracowanie i wdrożenie Planu rozwoju eksportu w celu zwiększenia aktywności eksportowej firm z województwa mazowieckiego.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP

Co można sfinansować?

 • opracowanie PRE (Planu Rozwoju Eksportu),
 • udział w imprezach targowo-wystawienniczych – wynajem powierzchni, zabudowa stoiska, ekspozycja, koszty organizacji i obsługi, koszty przygotowania materiałów promocyjnych, wpis do katalogu targowego i opłata rejestracyjna;
 • koszty misji gospodarczych – koszty wstępu na teren wystaw i targów, koszty przygotowania materiałów promocyjnych
 • koszty wyjazdów uczestników misji i targów – maks. 3 osoby, zakwaterowanie oraz transport,
 • koszty transportu eksponatów,
 • koszty tłumaczeń,
 • koszty wynajmu nośników reklamowych (tablic, billboardów),
 • opłaty wizowe,
 • rozwiązania informatyczne w zakresie handlu elektronicznego (do 30% wartości projektu), w tym zakup baz danych, oprogramowania, jego konfiguracji.

Poziom dofinansowania

wsparcie do 50%

Minimalna wartość dofinansowania: 50.000 zł,

Maksymalna wartość dofinansowania:

 • 400.000 zł gdy Wnioskodawcą jest jedno przedsiębiorstwo,
 • 350.000 zł na jedno przedsiębiorstwo, gdy Wnioskodawcą jest partnerstwo 3 przedsiębiorstw (maksymalnie 1.050.000 zł na projekt)

 

Termin konkursu: brak informacji odnośnie naboru 2019

Typ projektu: inwestycyjny

Cele projektu:  Rozbudowa przedsiębiorstw wdrażających wyniki prac B+R w celu wprowadzenia nowych produktów lub usług lub w celu realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego / świadczenia usług (także świadczonych drogą elektroniczną). Przedmiotem dotacji mogą być więc projekty związane z wdrażaniem B+R w celu wprowadzenia innowacji produktowej lub procesowej. Premiowane są projekty przewidujące wprowadzenie na rynek woj. mazowieckiego dwóch nowych lub znacząco udoskonalonych produktów/ usług przy jednoczesnym zastosowaniu innowacji procesowej.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP, prowadzące działalność minimum przez 6 miesięcy przed złożeniem wniosku

Co można sfinansować?

 • Zakup nowych środków trwałych,
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych - patenty, licencje, know-how,
 • technologie informatyczno-komunikacyjne - w tym sprzęt komputerowy, serwery, oprogramowanie, bazy danych, wydatki związane z tworzeniem stron internetowych oraz aplikacji),
 • prace budowlano-montażowe, adaptacyjne oraz wykończeniowe.

Wartość dofinansowania:

             Od 2 mln zł do 4 mln zł

Region

Podstawowe dofinansowanie

Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii za MŚP

ciechanowsko-płocki

35%

Mikro i małe 55%, średnie 45%

ostrołęcko-siedlecki

35%

Mikro i małe 55%, średnie 45%

radomski i warszawski wschodni

35%

Mikro i małe 55%, średnie 45%

warszawski zachodni

20%

Mikro i małe 40%, średnie 30%

miasto stołeczne Warszawa do dnia 31.12.2017

15%

Mikro i małe 35%, średnie 25%

miasto stołeczne Warszawa od dnia 01.01.2018

10%

Mikro i małe 30%, średnie 20%

Regionalne inteligentne specjalizacje województwa opolskiego:

 

Specjalizacje inteligentne:

 1. Zrównoważone technologie chemiczne, w tym:
  • Otrzymywanie i przetwórstwo materiałów polimerowych,
  • Technologie chemiczne organiczne,
  • Chemia specjalistyczna,
  • Produkty chemiczne na bazie surowców odnawialnych
 2. Technologie przemysłu maszynowego i metalowego, w tym:
  • Technologie układów napędowych
  • Technologie projektowania i wytwarzania maszyn i urządzeń
  • Technologie metali
 3. Zrównoważone technologie budownictwa oraz drewna, w tym:
  • Technologie budownictwa niskoenergetycznego
  • Technologie cementu, wapna i betonu
  • Technologie drewna
 4. Technologie przemysłu energetycznego, w tym:
  • OZE,
  • Poprawa efektywności energetycznej
  • Technologie wytwarzania energii
  • Technologie silników
  • Technologie wysokich napięć
 5. Technologie rolnospożywcze, w tym:
  • Technologie produkcji roślinnej
  • Technologie produkcji i przetwarzania żywności w szczególności przetwarzanie mleka

 

Potencjalne specjalizacje inteligentne:

 1. Procesy i produkty ochrony zdrowia i środowiska (Life and environmental science), w tym:
  • Produkty ochrony zdrowia
  • Zintegrowany przestrzennie regionalny produkt turystyczny
  • Proces organizacyjny systemu transportu intermodalnego przyjaznego środowisku

 

Termin konkursu: grudzień 2019

Typ projektu: badawczo-rozwojowy (B+R)

Typy projektów:

 1. Prace B+R: wsparcie prac prowadzących do opracowania nowych produktów i usług
 2. Infrastruktura B+R: budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa (głównie MŚP)  .

Co można sfinansować?

1. Infrastruktura B+R:

 • aparatura naukowo-badawcza,
 • sprzęt,
 • technologie,
 • inne wyposażenie, niezbędne do tworzenia innowacyjnych produktów lub usług

2. Prace B+R:

 • wynagrodzenia pracowników działu badawczo-rozwojowego i pracowników technicznych,
 • koszty aparatury specjalistycznej,
 • koszty usług zewnętrznych związanych z opracowaniem nowych rozwiązań

Wartość projektu:

Kwota dofinansowania: od 500 tys. do 10 mln zł

Poziom dofinansowania:

 1. Infrastruktura B+R:
  • Mikro i małe przedsiębiorstwa: 55 %;
  • Średnie przedsiębiorstwa: 45 %;
  • Duże przedsiębiorstwa: 35 %.
    
 2. Wsparcie prac B+R - zgodnie z tabelą poniżej
Wielkość przedsiębiorstwa % wsparcia na badania przemysłowe % wsparcia na badania przemysłowe (z premią) % wsparcia na prace rozwojowe % wsparcia na prace rozwojowe (z premią)
Mikroprzedsiębiorstwo 70% 80% 45% 60%
Małe przedsiębiorstwo 70% 80% 45% 60%

Średnie przedsiębiorstwo

60% 75% 35% 50%
Duże przedsiębiorstwo 50% 65% 25% 40%

 

Termin konkursu: od 09.09.2019 do 16.09.2019

Typ projektu: informatyzacja przedsiębiorstw

Cele projektu:

Zakup oprogramowania, wspierającego prowadzenie biznesu, w następujących modelach:

 • B2B - wsparcie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami;
 • B2E - informatyzacja wewnętrzna, wykorzystanie nowoczesnych technologii do wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność i zarządzanie wewnątrz przedsiębiorstw;
 • B2C - wykorzystanie nowych osiągnięć TIK w relacjach z klientami.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP

Co można sfinansować?

 • Zakup środków trwałych,
 • Zakup licencji (np. oprogramowania),
 • Koszty usług doradczych,
 • koszty szkoleń pracowników w zakresie obsługi systemu,
 • Koszty promocji projektu.

Poziom dofinansowania:

55% dla małych i mikro-przedsiębiorstw, 45% dla średnich przedsiębiorstw

lub

70% w przypadku wyboru ścieżki pomocy de minimis (maksymalne wsparcie 200.000 € w ciągu 3 lat).

Kwota dofinansowania: od 50.000 zł do 300.000 zł.

Termin konkursu: od 22.03.2019 do 29.03.2019

Typ projektu: inwestycyjny

Typy projektów:

 1. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań produktowych, usługowych i procesowych;
 2. Inwestycje w nowoczesny sprzęt produkcyjny w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług;
 3. Rozwój przedsiębiorstw.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP prowadzące działalność na obszarach przygranicznych  (powiaty: nyski, prudnicki oraz głubczycki).

Co można sfinansować?

Inwestycje w sprzęt produkcyjny, maszyny i urządzenia;

Zakup wartości niematerialnych i prawnych

Poziom dofinansowania:

W ramach pomocy de minimis: do 70%, do równowartości 200.000  €

W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej: mikro i małe przedsiębiorstwa: do 45%, średnie: do 50%.

Kwota dofinansowania - od 100.000 do 2 mln zł.

Termin konkursu: kwiecień 2019

Typ projektu: wsparcie eksportu

Cele projektu:

Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego opolskiego sektora MŚP poprzez realizację projektów obejmujących:

1. Wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych, strategii, kanałów

2. Wsparcie współpracy gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym

3. Promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, takich jak targi, pokazy technologii, itp.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP

Co można sfinansować?

 • usługi doradcze,
 • koszty związane z udziałem w wydarzeniach o charakterze krajowym lub międzynarodowym

Poziom dofinansowania:

Minimalna kwota dofinansowania projektu – 20 000 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 200 000 PLN

Poziom wsparcia: 70% (pomoc de minimis) lub 50% (pomoc publiczna)

Termin konkursu: lipiec 2019

Typ projektu: inwestycyjny – zwiększenie efektywności energetycznej MŚP

Typy projektów:

 1. Energooszczędne technologie produkcji i użytkowania energii,
 2. Technologie odzysku energii (w tym technologie odzysku ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią),
 3. Zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach,
 4. Głęboka modernizacja energetyczna budynków,
 5. Odnawialne źródła energii – jako uzupełniający element projektu,
 6. Audyt energetyczny – jako kompleksowy element projektu.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP  

Poziom dofinansowania:

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji dla powiatu nyskiego oraz instrumentów finansowych dla pozostałej części województwa.

Instrumenty finansowe – pożyczki: minimalna wartość projektu: 2 mln zł.

Inteligentne specjalizacje w ramach RPO Podkarpackie:

 • Lotnictwo i kosmonautyka (specjalizacja wiodąca) - w tym nastawienie na potrzeby rynkowe i społeczne, utrzymanie wiodącej pozycji europejskiego przemysłu lotniczego w świecie (Dolina Lotnicza), rozwiązania proekologiczne oraz zaopatrzenia w enegię, bezpieczeństwo ruchu lotniczego, badania i innowacje.
 • Jakość życia (specjalizacja wiodąca) - główne obszary to zdrowa żywność, zdrowie i dobrostan, eko-technologie, energooszczędne i pasywne budownictwo.
 • ICT (specjalizacja wspomagająca) - technologie informatyczne i komunikacyjne istotne w każdej dziedzinie życia w regionie.

Termin konkursu:

 • Wsparcie prac B+R - kwiecień 2019
 • Infrastruktura B+R - marzec 2019

Typ projektu: badawczo-rozwojowy (B+R)

Typy projektów

 • Prace B+R: wsparcie prac prowadzących do opracowania nowych produktów i usług;
 • infrastruktura B+R: zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych służących do prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwie.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa (głównie MŚP)  .

Co można sfinansować?

1. Infrastruktura B+R:

 • aparatura naukowo-badawcza,
 • sprzęt,
 • technologie,
 • inne wyposażenie, niezbędne do tworzenia innowacyjnych produktów lub usług

2. Prace B+R:

 • wynagrodzenia pracowników działu badawczo-rozwojowego i pracowników technicznych,
 • koszty aparatury specjalistycznej,
 • koszty usług zewnętrznych związanych z opracowaniem nowych rozwiązań

Wartość projektu:

Minimalna wartość projektu: 200.000 zł.

Górny pułap wartości projektu to 5 mln złotych w przypadku projektów polegających na wsparciu prac B+R i  10 mln złotych dla projektów obejmujących zakup infrastruktury badawczej.

Poziom dofinansowania:

 1. Infrastruktura B+R: do 70%
 2. Wsparcie prac B+R - zgodnie z tabelą poniżej
Wielkość przedsiębiorstwa % wsparcia na badania przemysłowe % wsparcia na badania przemysłowe (z premią) % wsparcia na prace rozwojowe % wsparcia na prace rozwojowe (z premią)
Mikroprzedsiębiorstwo 70% 80% 45% 60%
Małe przedsiębiorstwo 70% 80% 45% 60%

Średnie przedsiębiorstwo

60% 75% 35% 50%
Duże przedsiębiorstwo 50% 65% 25% 40%

 

Termin konkursu:

1 - 24 października 2019 - Nabór dedykowany przedsiębiorstwom z jednej z gmin: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne, Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zagórz, Bircza oraz prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły, na terenie jednej z ww. 12 gmin województwa podkarpackiego przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskujące przychody z ww. działalności.

28 października 2019 - 17 stycznia 2020 - nabór ogólny

Typ projektu: inwestycyjny

Cele projektu:

Wsparcie inwestycyjne dla firm w celu wprowadzenia na rynek nowych lub udoskonalonych produktów i usług.

Preferencje dla firm wdrażających wyniki prac badawczo-rozwojowych.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP, działające na rynku dłużej niż 12 miesięcy.

Co można sfinansować?

Rozbudowa przedsiębiorstwa, w szczególności poprzez inwestycje w nowoczesny sprzęt produkcyjny - maszyny i urządzenia.

Wartość projektu:

A. Projekty realizowane w ramach naboru dla gmin Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne, Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zagórz, Bircza

 • Minimalna wartość projektu: 100.000 zł
 • Maksymalna wartość projektu: 4 000 000 zł
 • Poziom wsparcia: 70%

B. Nabór ogólny - dla projektów, w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi:

 • minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 300 000 PLN,
 • maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 PLN
 • Poziom wsparcia: 70% mikro i małe firmy, 60% średnie firmy

C. Nabór ogólny - dla projektów, w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi, będącego wynikiem prowadzonych prac B+R:

 • minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projekt: 300 000 PLN,
 • maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 10 000 000 PLN,
 • Poziom wsparcia: 70% mikro i małe firmy, 60% średnie firmy.

Termin konkursu: brak naboru

Typ projektu: informatyzacja przedsiębiorstw

Cele projektu:

Wdrożenie rozwiązań informatycznych w modelach: B2B, B2C, C2C

Wnioskodawca:

Mikro oraz małe przedsiębiorstwa, działające na rynku krócej niż 24 miesięce.

Co można sfinansować?

Inwestycje w informatyzacje - zakup oprogramowania oraz niezbędnego sprzętu.

Wartość projektu:

Minimalna wartość projektu: 50.000 zł

Maksymalna wartość projektu: 500.000 zł

Poziom dofinansowania:

Do 80% (pomoc de minimis)

Termin konkursu: brak naboru 2019

Typ projektu: Odnawialne źródła energii (OZE)

Cele projektu:

Zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych - w oparciu o energię wody, wiatru, słońca, geotermii, biomasy oraz biogazu.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa, jednotki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe

Co można sfinansować?

Roboty budowolane oraz koszty wyposażenia w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, wraz z kosztami związanymi z podłączeniem tych instalacji do sieci energetycznych / ciepłowniczych.

Wartość projektu:

Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty o minimalnej wartości przekraczającej 500.000 zł.

 

Harmonogram 2021:

 

Inteligentne Specjalizacje województwa podlaskiego:

 

Rdzeń specjalizacji „Innowacje w obszarach, w których już dziś województwo posiada ponadprzeciętny potencjał”

 1. Sektor rolno-spożywczy i sektory powiązane: wydajne, precyzyjne rolnictwo, przemysł spożywczy, żywność wysokiej jakości, żywność tradycyjna, produkcja maszyn, logistyka oraz rozwiązania informatyczne na potrzeby sektora spożywczego, oraz inne powiązane;
 2. Przemysł metalowo-maszynowy, szkutniczy i sektory powiązane: przetwórstwo metali, produkcja maszyn i urządzeń (zwłaszcza na potrzeby: rolnictwa, przemysłu spożywczego i leśnictwa), produkcja statków i łodzi z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów, konstrukcji i oprzyrządowania, robotyka, technologie informacyjno-komunikacyjne, inne;
 3. Sektor medyczny, nauki o życiu,  i sektory powiązane: diagnostyka chorób cywilizacyjnych, genetyka i biologia molekularna, nowoczesne metody terapii (w tym leczenie bezpłodności), produkcja wyrobów leczniczych, technologie inżynierii medycznej, biotechnologia, bioinformatyka, technologie informatyczne w medycynie, medycyna regeneracyjna i „srebrna gospodarka”, rehabilitacja, fizykoterapia oraz turystyka zdrowotna, implanty, inne powiązane;
 4. Ekoinnowacje i nauki o środowisku: inżynieria ekologiczna, badania nad bioróżnorodnością, ekoturystyka, rolnictwo i przetwórstwo ekologiczne, zrównoważone pozyskiwanie i przetwarzanie surowców (w tym zwłaszcza drewna), odnawialne źródła energii, budownictwo ekologiczne, technologie informatyczne na rzecz ekologii.

 

Specjalizacje wschodzące „Innowacje w sektorach o dużym potencjale wzrostu”

 1. Obszary wskazane jako Krajowe Inteligentne Specjalizacje, niepokrywające się z Rdzeniem Specjalizacji;
 2. Pozostałe sektory wykazujące regionalny wzrost zatrudnienia znacznie przewyższający dynamikę krajową.

Termin konkursu:  listopad 2018 - styczeń 2019

Typ projektu: badawczo-rozwojowy

Cele projektu:

 1. Wsparcie procesu tworzenia lub rozwoju działu badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie – inwestycje w aparaturę, sprzęt i inną niezbędną infrastrukturę B+R
 2. Wsparcie procesu opracowania nowych rozwiązań produktowych, usługowych oraz procesowych (badania przemysłowe, prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwo, nabycie usług B+R od innych jednostek jako możliwy element projektu)
 3. Wdrożenie własnych lub zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych – przeprowadzenie prac rozwojowych w celu dostosowania technologii do specyfiki danego przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca:

            Przedsiębiorstwa, w tym preferencje dla MŚP

Co można sfinansować?

W przypadku projektu A: inwestycja w infrastrukturę, sprzęt i aparaturę, a także wartości niematerialne i prawne, służące prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej;

W przypadku projektu B: koszty prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, w tym koszty wynagrodzeń pracowników działu B+R, koszty użycia aparatury i urządzeń;

W przypadku projektu C: koszty prowadzenia prac rozwojowych, koszty nabycia patentów lub licencji, walidacja, demonstracja i pilotażowa produkcja nowych produktów.

Wartość dofinansowania:

W przypadku projektu A:

Minimalna wartość projektu – 100.000 zł, poziom dof.: 60% dla średnich przedsiębiorstw, 70% dla małych i mikroprzedsiębiorstw.

W przypadku projektu B:

Minimalna wartość projektu – 20.000 zł, poziom dof. zgodnie z tabelą:

Wielkość przedsiębiorstwa

% wsparcia na badania przemysłowe

% wsparcia na badania przemysłowe (z premią)

% wsparcia na prace rozwojowe

% wsparcia na prace rozwojowe (z premią)

Mikroprzedsiębiorstwo

70%

80%

45%

60%

Małe przedsiębiorstwo

70%

80%

45%

60%

Średnie przedsiębiorstwo

60%

75%

35%

50%

Duże przedsiębiorstwo

50%

65%

25%

40%

 * premia - za rozpowszechnianie wyników prac badawczo-rozwojowych, np. podczas konferencji naukowych lub w czasopismach naukowych.

 

W przypadku projektu C:

Minimalna wartość projektu – 100.000 zł, poziom dof. do 60%

Termin konkursu:  nabór w trybie ciągłym

Typ projektu: inwestycyjny

Cele projektu:

Wprowadzenie innowacji w sektorze usług, TIK

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP

Co można sfinansować?

 • wydatki związane z przygotowaniem projektu (dokumentacja techniczna),

 • wydatki związane z energetyką odnawialną (do 10% wartości projektu),

 • nadzór budowlany i inwestorski,

 • materiały i roboty budowlane,

 • wydatki na zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (do 10-15% wartości projektu),

 • koszty nabycia środków trwałych: maszyn i urządzeń, sprzętu produkcyjnego,

 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje, know-how, nieopatentowana wiedza techniczna),

 • koszty związane z nabyciem technologii informacyjno-komunikacyjnych - mogą być kwalifikowalne wyłącznie, gdy zostanie wykazany ich nierozerwalny związek z procesem produkcyjnym i niezbędność do realizacji celów projektu,

 • środki transportu - wyłącznie samochody specjalne (gr. 743) oraz pozostały tabor bezszynowy (gr. 76) oraz wyłącznie dla firm, które nie prowadzą działalności w sektorze transportu,

 • usługi doradczo-szkoleniowe (do 10% wartości projektu).

Wartość dofinansowania:

Wsparcie zwrotne

Termin konkursu:  marzec 2019

Typ projektu: inwestycyjny

Cele projektu:

Wsparcie projektów przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, w których udział powierzchni obszarów Natura 2000 jest wyższy od średniej unijnej (18,36%).

Projekty powinny wpisywać się w lokalne strategie rozwoju lub inne programy opracowane na szczeblu lokalnym i mieć na celu trwałe tworzenie nowych miejsc pracy.

Promowane są „zielone” sektory, w tym np. turystyka kwalifikowana, energetyka rozproszona oparta na OZE, business & biodiversity.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP

Co można sfinansować?

 • Roboty i materiały budowlane,
 • Zakup środków trwałych
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych

Wartość dofinansowania:

Dofinansowanie 60-70%.

Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 1 mln zł

Termin konkursu: kwiecień, lipiec, wrzesień 2019

Typ projektu: Odnawialne źródła energii

Cele projektu:

 1. Wsparcie dla budowy lub rozbudowy jednostek wytwarzających energię elektryczną i cieplną z OZE wraz z podłączeniem do sieci przesyłowej,
 2. Rozwój infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw z surowców odpadowych z produkcji rolniczej oraz przemysłu rolno-spożywczego. Wytworzone biopaliwa muszą być wykorzystywane na własne potrzeby w gospodarstwach rolnych.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP,

Duże przedsiębiorstwa, dla których główną działalnością nie jest produkcja energii,

Producenci rolni,

Inne podmioty (JST, spółdzielnie, organizacje pozarządowe, itp.).

Termin konkursu: wsparcie zwrotne przyznawane wsystemie ciągłym

Typ projektu: Inwestycyjny – efektywność energetyczna w sektorze MŚP

Cele projektu:

 1. Poprawa efektywności energetycznej: modernizacja i ulepszenia, nowe obiekty lub modernizacja istniejących, systemy sterowania, instalacje, urządzenia techniczne;
 2. Odzysk energii cieplnej powstającej w trakcie procesów przemysłowych;
 3. Zastosowanie technologii energooszczędnych;
 4. Głęboka modernizacja energetyczna budynków przedsiębiorstwa;
 5. Budowa urządzeń do produkcji energii w oparciu o OZE – na potrzeby własne;

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP

Forma wsparcia:

          Pożyczka:

Max. kwota pożyczki 1 mln zł;

Okres finansowania 72 miesiące;

Oprocentowanie poniżej rynkowego na zasadach pomocy publicznej;

Okres karencji do 6 miesięcy;

Możliwość umorzenia odsetek po osiągnięciu założonych wskaźników efektywnościowych.

Intelignetne Specjalizacje dla województwa pomorskiego:

1. Sektor gospodarki morskiej - technologie portowo-logistyczne oraz off-shore

W ramach tej specjalizacji realizowane będą przedsięwzięcia mające na celu opracowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu eksploatacji wód, pojazdów, nowych urządzeń i systemów monitorowania i oczyszczania środowiska morskiego, poprawy bezpieczeństwa i efektywności usług transportowych, a także przełomowych technologii wykorzystywania związków naturalnych, produkowanych przez żywe organizmy morskie.

2. Technologie ICT

Tworzenie innowacyjnych produktów i usług w zakresie technologii interaktywnych, w tym interfejsy człowiek-maszyna, przetwarzanie i bezpieczeństwo danych, przestrzenie inteligentne oraz internet rzeczy, a także inżynieria kosmiczna oraz satelitarna.

3. Energia

Nowoczesne technologie eko-efektywne, znajdujące zastosowania w produkcji, przetwarzania i dystrybucji energii. Jako zakres specjalizacji możemy wymienić w tym miejscu odnawialne źródła energii i generację rozproszoną, energetykę prosumencją, poprawę efektywności energetycznej w budownictwie oraz różnych gałęziach przemysłu, nowe technologie magazynowania energii oraz "smart grid", poszukiwanie i przetwarzanie surowców energetycznych, oraz alternatywny napęd dla środków transportu.

4. Medycyna

Profilaktyka, diagnostyka, budowa kompetencji i rozwój innowacyjnych rozwiązań w zakresie przede wszystkim chorób cywilizacyjnych oraz okresu starzenia się. Duże znaczenie ma tu także obszar opieki i wsparcia aktywności.

 

 

Termin konkursu: luty 2019

Typ projektu: badawczo-rozwojowy

Cele projektu:

 • Wsparcie prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwie;
 • Budowa i rozbudowa laboratoriów, działów B+R oraz Centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach

W ramach działania wsparcie przewidziano na projekty mieszczące się w obrębie Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa; preferencje dla MŚP

Co można sfinansować?

 • Wsparcie prac B+R: wynagrodzenia, użycie aparatury i infrastruktury, zakup usług badawczo-rozwojowych;
 • Infrastruktura B+R: budowa, modernizacja infrastruktury, zakup środków trwałych oraz technologii w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych

Wartość dofinansowania:

Prace B+R: do 80% (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i typu zadań badawczych)

Infrastruktura B+R: 35% dla dużych, 45% dla średnich, 55% dla małych firm

Termin konkursu: brak naboru 2019

Typ projektu: inwestycyjny

Cele projektu:

 • poszerzanie oferty przedsiębiorstwa w nowe lub znacząco udoskonalone produkty w zakresie Inteligentnych Specjalizacji, poszerzanie rynków zbytu
 • poprawa efektywności procesów dzięki wykorzystaniu technologii informatycznych i komunikacyjnych,
 • redukcja zasobochłonności procesów produkcyjnych - działania mające na celu oszczędność surowców, energii, materiałów oraz ograniczenie emisji substancji szkodliwych.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP

Co można sfinansować?

 • Koszty inwestycji w aktywa trwałe: maszyny, urządzenia, koszty dzierżawy lub najmu gruntów i nieruchomości.
 • Koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych: licencje, patenty, nieopatentowana wiedza techniczna, oprogramowanie.

Wartość dofinansowania:

Maksymalna wartość projektu to 2 mln zł.

Nie określono minimalnej ani maksymalnej wartości dofinansowania.

Poziom dofinansowania:

Maksymalna wartość projektu: 2 mln zł

45% dla średnich, 55% dla małych firm.

Wydatki objęte pomocą de minimis - do 50% wsparcia.

 

Termin konkursu: brak naboru 2019

Typ projektu: Odnawialne źródła energii

Cele projektu:

 1. Wsparcie dla budowy lub rozbudowy jednostek wytwarzających energię elektryczną i cieplną z OZE wraz z podłączeniem do sieci przesyłowej,
 2. Rozwój infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw z surowców odpadowych z produkcji rolniczej oraz przemysłu rolno-spożywczego. Wytworzone biopaliwa muszą być wykorzystywane na własne potrzeby w gospodarstwach rolnych.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa,

Grupy producentów rolnych,

Inne podmioty (JST, spółdzielnie, organizacje pozarządowe, itp.).

Wartość wsparcia:

 Minimalna wartość projektu: 300.000 zł

Harmonogram naborów RPO Śląskie 2021:

 

Regionalne inteligentne specjalizacje:

Województwo śląskie wyłowiło następujące obszary specjalizacji:

 • energetyka i OZE,
 • medycyna,
 • ICT i multimedia

 

 

Termin konkursu: rozpoczęcie naboru: kwiecień 2021

Typ projektu: badawczo-rozwojowy (B+R) wraz z komponentem inwestycyjnym

Cele projektu:

 1. Stworzenie zaplecza B+R – czyli wsparcie na zakup aparatury specjalistycznej, służącej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwie 
 2. Wsparcie prac związanych z opracowaniem nowych lub udoskonalonych rozwiązań w przedsiębiorstwach (dodatkowo firmy sektora MŚP realizujące projekt samodzielnie mogą pozyskać środki na inwestycję związaną z wprowadzeniem nowego rozwiązania na rynek).

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa (MŚP oraz duże) w ewentualnych konsorcjach  z jednostkami naukowymi.

Co można sfinansować?

W przypadku tworzenia zaplecza B+R: koszt zakupu aparatury badawczej, wartości niematerialnych i prawnych - w tym oprogramowania, zakup nieruchomości oraz robót budowlanych - jako element projektu;

W przypadku wsparcia prac B+R: koszty wynagrodzeń pracowników badawczych i technicznych, koszty aparatury badawczej i sprzętu, koszty usług badawczych (w formie podwykonawstwa), koszty materiałów, koszty uzyskania praw ochronnych. Komponent wdrożeniowy obejmuje zakup nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wartość projektu:

Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty o minimalnej wartości dofinansowania przekraczającej 100.000 zł.

Górny pułap wartości projektu to 10 mln złotych.

Komponent wdrożeniowy: wartość wydatków inwestycyjnych muszą stanowić mniej niż 50% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Poziom dofinansowania:

 1. na wydatki związane z zakupem infrastruktury badawczej: duże firmy 25%, średnie 35%, mikro oraz małe - 45%
 2. na wydatki związane z prowadzeniem prac B+R - zgodnie z tabelą poniżej
Wielkość przedsiębiorstwa % wsparcia na badania przemysłowe % wsparcia na badania przemysłowe (z premią) % wsparcia na prace rozwojowe % wsparcia na prace rozwojowe (z premią)
Mikroprzedsiębiorstwo 70% 80% 45% 60%
Małe przedsiębiorstwo 70% 80% 45% 60%

Średnie przedsiębiorstwo

60% 75% 35% 50%
Duże przedsiębiorstwo 50% 65% 25% 40%

* premia - za rozpowszechnianie wyników prac badawczo-rozwojowych, np. podczas konferencji naukowych lub w czasopismach naukowych.

 

     3. na wydatki inwestycyjne w ramach komponentu inwestycyjnego: średnie firmy 35%, mikro oraz małe - 45%

 

Termin konkursu: od 30 listopada 2019 r. do 9 stycznia 2020 r. (do godz. 12:00:00)

Typ projektu: usługi proinnowacyjne

Cele projektu:

wsparcie w zakresie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w firmie; program ma na celu rozwój przedsiębiorstwa przez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego procesu technologicznego lub nietechnologicznego, produktu lub usługi, dotyczącej w szczególności: oceny potrzeb technologicznych, promocji technologii i nowych rozwiązań organizacyjnych, wdrażania nowych technologii, innych działań, w których następuje transfer wiedzy lub innowacyjnej technologii. Za usługę proinnowacyjną należy rozumieć usługę doradczą w zakresie innowacji lub usługę doradczą w zakresie innowacji wraz z towarzyszącą jej usługą wsparcia innowacji (usługa wsparcia innowacji może występować wyłącznie jako wspomagająca dla zakupu usług doradczych w zakresie innowacji).

Innowacyjne rozwiązania muszą być wpisywać się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje:

 1. Energetykę.
 2. Medycynę.
 3. Technologie informacyjne i komunikacyjne.
 4. Zieloną Gospodarkę.
 5. Przemysły wschodzące.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP

Co można sfinansować?

Zakup maksymalnie pięciu usług doradczych w zakresie innowacji z możliwością uzupełnienia o usługi wsparcia innowacji

 • Usługa doradcza w zakresie innowacji - oznacza doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone
 • Usługa wsparcia innowacji – oznacza udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów, procesów i usług.

Wartość dofinansowania:

Minimalna wartość projektu: 20.000 zł, maksymalna kwota dofinansowania: 100.000 zł.

Poziom dofinansowania:

Projekty realizowane w oparciu o pomoc na usługi doradcze: 50% wsparcia

Projekty realizowane w oparciu o pomoc de minimis - 85% wsparcia.   

Termin konkursu: 30.01.-30.04.2020, kolejny nabór: czerwiec 2020

Typ projektu: inwestycyjny

Cele projektu:

Rozbudowa / rozwój przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów. Konieczne jest załączenie do wniosku OPINII O INNOWACYJNOŚCI, potwierdzającej, że wdrażana innowacja nie jest stosowana przynajmniej w skali województwa dłużej niż 3 lata.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP

Co można sfinansować?

 • Zakup środków trwałych,
 • Zakup licencji (np. oprogramowania), a także patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych,
 • Zakup nieruchomości zabudowanych (do 10% wartości pozostalych wydatków),
 • Koszty robót i materiałów budowlanych (wartość dofinansowania dla kosztów związanych z nabyciem robót i materiałów budowalnych nie może być większa od sumy dofinansowania przeznaczonej na pozostałe koszty w projekcie)

Wartość dofinansowania:

W ramach projektu można pozyskać dofinansowanie w wysokości od 100.000 zł do 5 mln zł.

Poziom dofinansowania:

35% dla średnich, 45% dla małych firm.

 

Termin konkursu: rozpoczęcie naboru: kwiecień 2021

Typ projektu: inwestycyjny

Cele projektu:

 • utrzymanie konkurencyjności i miejsc pracy w przedsiębiorstwach z sektora MŚP, dotkniętych ekonomicznymi skutkami kryzysu zdrowia publicznego
 • utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach z sektora MŚP, dotkniętych ekonomicznymi skutkami kryzysu zdrowia publicznego
 • zwiększenie konkurencyjności
 • przyczynienie się do tworzenia przez przedsiębiorstwa miejsc pracy.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP, prowadzące działalność na terenie województwa śląskiego.

Co można sfinansować?

 • Koszty inwestycji
  • Nabycie środków trwałych
  • Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
  • Ulepszenie / modernizacja środków trwałych
  • Nabycie robót i materiałów budowlanych
  • Nabycie nieruchomości zabudowanych
 • Promocja projektu
  • Publikacje w mediach, reklamy out-door, zastrzeżeniem, że zamieszczona treść musi w całości dotyczyć efektu realizacji projektu
 • Koszty bieżące (max. 6 miesięcy, tylko dla firm dotkniętych ekonomicznymi skutkami kryzysu zdrowia publicznego)
  • Koszty usług doradczych
  • Koszty wynagrodzeń
  • Inne koszty bieżące (amortyzacja, hosting, wynajem powierzchni, opłaty za energię)

Wartość dofinansowania:

W ramach projektu można pozyskać dofinansowanie w wysokości do 800.000 zł

Poziom dofinansowania:

85% (pomoc de minimis)

Termin konkursu: brak naboru 2019

Typ projektu: informatyzacja przedsiębiorstw

Cele projektu:

Zakup oprogramowania, wspierającego prowadzenie biznesu, zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na zewnątrz. Wsparcie inwestycji, w wyniku których przedsiębiorstwa MŚP będą mogły prowadzić sprzedaż produktów i usług w Internecie, świadczyć e-usługi, współpracować z innymi przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oraz usprawniać pozostałe procesy biznesowe przy wykorzystaniu TIK.

Modele objęte wsparciem:

 • B2B - Business to Business - automatyzacja procesów biznesowych, realizowanych we współpracy z innymi przedsiębiorstwami
 • B2C - Business to Customer - wsparcie relacji przedsiębiorstwo - konsument (e-usługi, sprzedaż online)
 • B2E - Business to Employee - wsparcie relacji przedsiębiorstwo - pracownik, np. systemy zarządzania przedsiębiorstwem
 • C2C - Customer to Customer - np. portale sprzedażowe.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP

Co można sfinansować?

 • Zakup środków trwałych,
 • Zakup licencji (np. oprogramowania),
 • Koszty usług doradczych,
 • koszty personelu (umowy cywilno-prawne),
 • koszty szkoleń pracowników w zakresie obsługi systemu

Wartość dofinansowania:

W ramach projektu można pozyskać dofinansowanie w wysokości od 50.000 zł do 500.000 zł.

Poziom dofinansowania:

35% dla średnich, 45% dla małych firm.

Wydatki objęte pomocą de minimis - 50% wsparcia.

 

Termin konkursu: od 26.06.2019 do 31.07.2019

Typ projektu: promocja na rynkach zagranicznych

Cele projektu:

Wsparcie przedsiębiorstw MŚP w zakresie działań promocyjnych na rynkach zagranicznych - wystawach na targach w celu pozyskania nowych kontraktów handlowych.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP, prowadzące działalność związaną z projektem na terenie województwa śląskiego.

Co można sfinansować?

Usługi doradcze:

 • zakup specjalistycznych analiz, ekspertyz, badań rynkowych,
 • usługi doradcze związane z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych, w tym w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych,
 • usługi doradcze w zakresie tworzenia regulaminów i instrukcji, gwarancji produktowych, innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu/usługi na nowy rynek docelowy, badanie marketingowe na rynku docelowym, uzyskanie certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów/usługi, uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą, odnoszące się do produktów/usług przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych na docelowym rynku zagranicznym, do momentu złożenia wniosku o ich wydanie.

Koszty udziału w targach i imprezach wystawienniczych (krajowych oraz zagranicznych):

 • koszty wynajmu powierzchni wystawienniczej, budowy i obsługi stoiska wystawowego, wpisu do katalogu targowego, opłaty rejestracyjnej, reklamy w mediach targowych, wstępu na targi, usług w zakresie transportu eksponatów, obsługi tłumaczeń,
 • zakwaterowanie maksymalnie 4 przedstawicieli firmy biorących udział w imprezach wystawienniczych (w okresie nie dłuższym niż 2 dni przed rozpoczęciem i 1 dzień po zakończeniu imprezy,
 • transport lotniczy, kolejowy, drogowy bądź morski przedstawicieli uczestniczących w targach i imprezach wystawienniczych.

Wartość dofinansowania:

W ramach projektu można pozyskać dofinansowanie w wysokości od 20.000 zł do 200.000 zł.

Poziom dofinansowania:

50% wsparcia

Termin konkursu: brak informacji

Typ projektu: efektywność energetyczna i OZE

Cele projektu:

Poprawa efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat energii oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (energia słoneczna, wodna, wiatrowa, z biomasy, geotermalna) w procesach produkcyjnych.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP

Co można sfinansować?

 1. Modernizację i rozbudowę linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.
 2. Głęboką, kompleksową  modernizację energetyczną budynków w przedsiębiorstwach.
 3. Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach.
 4. Zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii.
 5. Wprowadzanie systemów zarządzania energią.
 6. Budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego).

Rodzaj dofinansowania:

Instrumenty zwrotne (pożyczki, poręczenia)

 

Termin konkursu: od dnia 30 września 2019 r. do dnia 19 listopada 2019 r.

Typ projektu:

1. Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych

2. Działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalające im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia.

Cele projektu:

Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych oraz doposażenia stanowisk pracy

Wnioskodawca:

Pracodawcy

Co można sfinansować?

 • pokrycie kosztów uczestnictwa w szkoleniu przedsiębiorcy lub personelu przedsiębiorstwa delegowanego na szkolenie, o ile obowiązek realizacji tego szkolenia nie wynika z przepisów prawa
 • pokrycie kosztów doradztwa lub innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym wspierających rozwój przedsiębiorcy
 • doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy
 • zakup środków trwałych (limit: max 40% wartości projektu)

Wartość dofinansowania:

Minimalna wartość projektu: 50.000 zł

Poziom dofinansowania:

do 88% wsparcia

Cele pożyczki:

Finansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy wynikający z rozszerzenia działalności przedsiębiorstwa lub z potrzeby wzmocnienia podstawowej działalności przedsiębiorstwa, lub z realizacji nowych projektów, lub z przechodzenia przez przedsiębiorstwo na nowe rynki, lub na nowe rozwiązania

Wydatki kwalifikowane:

 • zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia/sprzedaży/świadczenia usług
 • zakup usług związanych z ich przetworzeniem/sprzedażą /świadczeniem usług
 • finansowanie nieprzeterminowanych w dacie ich zapłaty zobowiązań z tytułu zakupu surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia/sprzedaży/świadczenia usług oraz zakupu usług związanych z ich przetworzeniem/sprzedażą/świadczeniem usług.

Wysokość pożyczki:

od 200.000 zł do 1.000.000 zł

Wkład własny:

Pożyczka udzielona na wsparcie nie wymaga udziału środków własnych Wnioskodawcy w realizacji przedsięwzięcia.

Okres kredytowania:

Pożyczka na wsparcie może być udzielana na okres do 4 lat, z możliwością karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy.

Prowizja za udzielenie pożyczki:
od 0,5 % do 4,0 %

Cele pożyczki:

Finansowanie inwestycji w rzeczowe środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne związanych z rozszerzeniem działalności przedsiębiorstwa lub z realizacją nowych projektów, lub z przechodzeniem przez przedsiębiorstwo na nowe rynki, lub na nowe rozwiązania.

Wydatki kwalifikowane:

 • zakup nieruchomośc, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu,bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • wydatki na budowę, rozbudowę, adaptację lub remontu i modernizację budynków, lokalii budowliprodukcyjnych, usługowych i handlowych,bezpośrednio związanych z prowadzonądziałalnością gospodarczą,
 • zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu (z wyłączeniempojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów), bezpośrednio związanych zprowadzoną działalnością gospodarczą,
 • zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • zakup przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
 • na inne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym bezpośrednio związane zprowadzoną działalnością gospodarczą
Dopuszczalny jest wynajem nieruchomości będącej przedmiotem inwestycji finansowanej pożyczką pod warunkiem, iż co  najmniej 60% powierzchni użytkowej nieruchomości będzie wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej przez Pożyczkobiorcę

Wysokość pożyczki:

od 1.000.000 zł do 4.000.000 zł

Wkład własny:

Minimum 20% całkowitej wartości finansowanych wydatków

Okres kredytowania:

Pożyczka na rozwój może być udzielana na okres do 10 lat, z możliwością karencji w spłacie kapitału do 18 miesięcy.

Prowizja za udzielenie pożyczki:
od 0,5 % do 4,0 %

Harmonogram naborów na 2021 r:

 

Regionalne Inteligentne Specjalizacje województwa świętokrzyskiego:

 

Głównymi inteligentnymi specjalizacjami w województwie świętokrzyskim są:

1. Przemysł metalowo-odlewniczy

W ramach przemysłu metalowo-odlewniczego wnioskować mogą przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i obróbką metali, wyrobów z metalu (np. pojemniki, broń i amunicja, narzędzia, piece, itp.) oraz maszyn ogólnego i specjalnego przeznaczenia.

2. Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze

Wybór tej specjalizacji ma na celu wprowadzenie innowacyjnych technologii w zakresie upraw, nawożenia oraz ochrony roślin i zwierząt, a także produkcji i przetwarzania żywności. Znajdą tu miejsce zarówno projekty z zakresu nanotechnologii, biotechnologii czy inżynierii genetycznej, jak i nowoczesnych opakowań, ekologicznej produkcji i zdrowego żywienia.

3. Oszczędne budownictwo

Oszczędność wykorzystania zasobów w budownictwie to obszary przetwórstwa przemysłowego (w tym chemia budowlana), zarządzanie wodą oraz gospodarowanie odpadami, nowoczesne technologie budownictwa, czyteż innowacyjne projektowanie.

4. Turystyka zdrowotna i prozdrowotna

W tej szerokiej kategorii zmieszczą się projekty z zakresy usług medycznych: chirurgii, medycyny i dermatologii estetycznej, ortopedii, okulistyki, stomatologii i wielu innych dziedzin, które mogą przyciągnąć pacjentów z innych regionów lub zza granicy. Usługi te oczywiście powinny cechować się innowacyjnością. Wsparcie uzyskają również projekty uwzględniające turystykę uzdrowiskową, spa i wellness, czy turystykę zdrowotną w agroturystyce.

 

Oprócz tego wskazane zostały horyzontalne inteligentne specjalizacje:

1. Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)

Preferencje dla projektów obejmujących produkty i usługi informatyczne, wspierające rozwój głównych specjalizacji.

TIK obejmuje komunikację przewodową i bezprzewodową, oprogramowanie standardowe, dedykowane oraz mobilne, przetwarzanie danych i e-commerce, a także produkcję sprzętu komputerowego i elektroniki.

2. Branża targowo-kongresowa

Przykładami projektów, które mają szanse uzyskać wsparcie w ramach tych kategorii, mogą być wdrożenie nowoczesnych technik multimedialnych, procesów optymalizujących zarządzanie powierzchnią wystawienniczą, czy badania i rozwój na rzecz branży targowo-kongresowej.

3. Zrównoważony rozwój energetyczny

Celem specjalizacji jest poprawa efektywności energetycznej, dofinansowanie uzyskają więc projekty z zakresu nowoczesnych technologii wytwarzania energii, inteligentnych sieci elektroenergetycznych, magazynowania energii, instalacji OZE,energetyki prosumenckiej, wytwarzania energii z odpadów i paliw alternatywnych, ochrony środowiska i redukcji emisji szkodliwych w procesach produkcji energii, oraz optymalizacji gospodarowania energią w innych sektorach przemysłu.

 

 

Termin konkursu: II kwartał 2021

W ramach działania wsparcie można uzyskać na rozwój istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza badawczo-rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.Wsparcie wszystkich inwestycji dotyczących infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach będzie uzależnione od przedstawienia agendy B+R/planu prac badawczo- rozwojowych przewidzianych do prowadzenia na wspieranej infrastrukturze (obejmującej okres realizacji projektu i jego trwałość).

Cele projektu:

Wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw działających w obrębie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji. Wsparcie obejmie:

 • inwestycję w infrastrukturę badawczo-rozwojową (nabór 2021)
 • projekty badawczo-rozwojowe – opracowanie nowych rozwiązań, do momentu stworzenia prototypu i uruchomienia pierwszej produkcji
 • zakup wyników prac B+R w celu przeprowadzenia dalszych prac rozwojowych

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz przedsiębiorstwa duże (pod warunkiem zapewnienia współpracy z MŚP).

Co można sfinansować?

 • Koszty aparatury badawczo-rozwojowej,
 • Koszty personelu (badacze, technicy, personel pomocniczy),
 • Koszty budynków i gruntów (np. amortyzacja budynku za okres realizacji projektu)
 • Koszty materiałów, dostaw, i inne koszty operacyjne

Poziom dofinansowania:

Minimalna wartość projektu: 50.000 zł, maksymalna - 5 mln zł.

Wsparcie na prace B+R do 80%, zgodnie z tabelą poniżej.

Wielkość przedsiębiorstwa

% wsparcia na badania przemysłowe

% wsparcia na badania przemysłowe (z premią)

% wsparcia na prace rozwojowe

% wsparcia na prace rozwojowe (z premią)

Mikroprzedsiębiorstwo

70%

80%

45%

60%

Małe przedsiębiorstwo

70%

80%

45%

60%

Średnie przedsiębiorstwo

60%

75%

35%

50%

Duże przedsiębiorstwo

50%

65%

25%

40%

* premia - za rozpowszechnianie wyników prac badawczo-rozwojowych, np. podczas konferencji naukowych lub w czasopismach naukowych.

Termin konkursu: I kwartał 2019

Typy projektów:

 1. W ramach konkursu 2016:
  • Rozwój przedsiębiorstw, wprowadzanie nowych produktów
  • Zakup technologii lub wdrożenie wyników prac B+R
 2. W ramach przyszłych konkursów:
  • Wsparcie start-upów
  • Wprowadzenie e-usług do działalności MŚP  

Cele projektu:

Wspieranie innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, realizujących inwestycje uwzględniające wprowadzenie zmian produktowych lub technologicznych.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP

Co można sfinansować?

 • Zakup środków trwałych,
 • Wartości niematerialne i prawne - oprócz oprogramowania dedykowanego,
 • Roboty budowlane - do wysokości 30% wartości projektu

Wartość projektu:

Minimalna wartość projektu: 100.000 zł

maksymalny poziom wsparcia: 80% (pomoc de minimis)

maksymalna wartość wsparcia w ramach pomocy de minimis to 200.000 € w ciągu bieżącego roku i dwóch poprzednich lat.

Termin konkursu: brak naboru 2019

Cele projektu:

Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w województwie świętokrzyskim – wsparcie projektów wynikających z Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, przygotowanych przez samorządy.

Wnioskodawca:

JST;

Przedsiębiorstwa MŚP;

Duże przedsiębiorstwa;

Uczelnie;

Podmioty lecznicze;

Instytucje kultury;

Państwowe jednostki budżetowe

Co można sfinansować?

 • Koszty budowy, przebudowy bądź modernizacji infrastruktury, służącej do wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej ze źródeł odnawialnych – w tym także koszt zakupu urządzeń
 • Koszty jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji z odnawialnych źródeł energii
 • Budowę lub modernizację jednostek wytwarzania energii elektrycznej, ciepła oraz chłodu w trigeneracji z odnawialnych źródeł energii
 • Koszty instalacji służących do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej i trzeciej generacji

Termin konkursu: brak naboru 2019

Cele projektu:

Wsparcie projektów mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w MŚP, w tym:

 • zmniejszenie zużycia oraz strat wody i energii
 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby działalności gospodarczej
 • wykorzystanie surowców wtórnych w procesie produkcyjnym

Niezbędne jest przeprowadzenie audytu energetycznego przed przystąpieniem do wnioskowania.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP

Co można sfinansować?

 • Modernizacja linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie – w tym zakup maszyn i urządzeń,
 • Modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach,
 • Zakup technologii efektywnych energetycznie,
 • Wdrożenie energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii (energia elektryczna, ciepło, chłód oraz woda),
 • Jako element projektu: wdrożenie systemu zarządzania energią (TIK)

Poziom wsparcia:

Minimalna kwota dofinansowania: 50.000 zł

Maksymalna kwota dofinansowania: 1,5 mln zł.

Dofinansowanie:

Inwestycje w odnawialne źródła energii:

do 70% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw
do 80 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw
Pozostałe elementy projektów, mające na celu poprawę efektywności energetycznej:

do 55% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw
do 65 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw

Regionalne inteligentne specjalizacje:

 

1. Żywność wysokiej jakości

W ramach tej specjalizacji uwzględniane są przede wszystkim przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i przetwórstwem żywności. Specjalizacja zakłada wykorzystanie walorów ekologicznych regionu do produkcji zdrowej i wysokiej jakości żywności. Preferowane będą projekty z zakresu:

 • produkcji artykułów spożywczych oraz napojów;
 • specjalistycznej produkcji na potrzeby rolnictwa (w tym np. produkcja maszyn, nawozów);
 • działalność usługowa, związana ze sprzedażą, promocją, eksportem żywności.

 

2. Meblarstwo, przemysł drzewny

Specjalizacja obejmuje przede wszystkim te branże, dla których podstawowym surowcem jest drewno. Projekty w ramach tej specjalizacji powinny koncentrować się wokół wdrażania innowacyjnych technologii oraz nowoczesnego designu, w tym:

 • produkcja wyrobów z drewna;
 • produkcja wyrobów z korka;
 • design, usługi projektowe oraz wzornictwo dla branży meblarskiej;
 • produkcja okien, drzwi oraz innych wyrobów stolarskich;
 • pozostała działalność zwoązana z wyrobami drewno-meblarskimi (naprawa, konserwacja, sprzedaż oraz dystrybucja).

 

3. Ekonomia wody

Zadaniem tej specjalizacji regionu jest zrównoważone wykorzystanie wody z poszanowaniem jej zasobów naturalnych. Obszary specjalizacji:

 • pobór, uzdatnianie i oczyszczanie wody;
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
 • transport wodny;
 • produkcja jachtów i łodzi;
 • turystyka i hotelarstwo;
 • produkcja energii w oparciu o wodę;
 • przemysł związany z wodą - produkcja maszyn i urządzeń wykorzystujących duże zasoby wody.

 

Termin konkursu: brak naboru 2019

Typ projektu: inwestycyjny

Cele projektu:

Celem projektu ma być wspacie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w początkowej fazie rozwoju. Wsparcie otrzymają firmy posiadające innowacyjne pomysły biznesowe. Wsparcie będzie obejmować:

1. W schemacie A: opiekę doradczą i mentorską,

2. W schemacie B: Inwestycje w rozwój przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP w początkowej fazie rozwoju - tzn. działające na rynku nie dłużej niż 3 lata

Co można sfinansować?

W schemacie A: usługi doradcze i analizy, np. opracowanie modelu biznesowego, strategii urynkowienia produktu wraz z możliwością badania rynku, analiza opłacalności przedsięwzięcia

W schemacie B: rozbudowę infrastruktury, nabycie sprzętu, maszyn i wartości niematerialnych i prawnych.

Wartość dofinansowania:

50% wydatków kwalifikowanych

Wartość wydatków projektu:

Schemat A: od 20.000 do 150.000 zł

Schemat B: od 150.000 do 1.000.000 zł

Termin konkursu: kwiecień 2019

Typ projektu: usługi dla MŚP

Cele projektu:

Celem projektu ma być zwiększenie dostępu MŚP do usług doradczych w zakresie:

 1. usług doradczych i szkoleniowych mających na celu wzrost przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
 2. usług związanych z internacjonalizacją przedsiębiorstwa, obejmujących m.in. usługi doradcze i informacyjne, organizację wyjazdów na targi, misje gospodarcze, oraz spotkania biznesowe za granicą.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP.

Co można sfinansować?

 • Koszty usług doradczych

Wartość dofinansowania:

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 400.000 zł

Minimalna wartość projektu w zależności od typu projektu:

 1. Wzrost przewagi konkurencyjnej - 140.000 zł
 2. Internacjonalizacja - 20.000 zł

Poziom dofinansowania: 50%

Termin konkursu: brak naboru 2019

Typ projektu: inwestycyjny

Cele projektu:

Wprowadzenie pakietu minimum 3 produktów lub usług oferowanych przez minimum dwa niepowiązane ze sobą przedsiębiorstwa MŚP.

Wnioskodawca:

Grupy MŚP - minimum 2 przedsiębiorstwa MŚP

Co można sfinansować?

 • Zakup WNIP - patenty, licencje, oprogramowanie,
 • Zakup środków trwałych, niezbednych do wdrożenia rozwiązania związanego z pakietowaniem oferty,
 • nabycie usług informatycznych,
 • usługi translacyjne,
 • działania promocyjne - do 10% wartości projektu.

Wartość projektu:

Wartość wydatków w projekcie: Od 500.000 do 1.700.000 zł

Poziom wsparcia: 50%

Termin konkursu: brak naboru 2019

Typ projektu: informatyzacja przedsiębiorstw

Cele projektu:

Celem projektu ma być wsparcie działań zwiększających udział technologii informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem MŚP, ukierunkowanych na obniżenie kosztów prowadzenia działalności, usprawnienia kontaktu z klientem lub internacjonalizacji. 

W ramach działania można będzie zakupić oprogramowanie m.in. służące zarządzaniu zasobami ludzkimi, towarowymi i usługowymi, zarządzaniu systemami księgowo-finansowymi, zarządzaniu produkcją, kontaktem z klientem, czy automatyzacji procesów produkcyjnych.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP lub grupy MŚP (powiązania, sieci, konsorcja)

Co można sfinansować?

 • Zakup WNIP,
 • Zakup środków trwałych, niezbednych do wdrożenia oprogramowania (głównie serwery i sprzęt komputerowy),
 • nabycie usług informatycznych,
 • usługi translacyjne,
 • szkolenia oraz działania promocyjne - do 10% wartości projektu.

Wartość projektu:

Maksymalna wartość projektu: 1 mln zł

Poziom wsparcia: pomoc de minimis: do 85%, pomoc publiczna: 70% (mikro i małe przedsiębiorstwa), 60% (średnie przedsiębiorstwa).

Termin konkursu: brak naboru 2019

Typ projektu: inwestycyjny

Cele projektu:

Celem projektu ma być przygotowanie oferty produktowo-usługowej firmy do potrzeb wejścia na rynki zagraniczne.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP

Co można sfinansować?

Wydatki (w tym infrastrukturalne) związane z dostowaniem procesów, produktów, usług do wymagań nowych klientów, przepisów i norm obowiązujących na rynkach zagranicznych, w tym:

 • zakup WNIP - patenty, licencje, oprogramowanie;
 • maszyny, urządzenia, niezbędne do wprowadzenia oferty produktowej lub usługowej na rynki zagraniczne;
 • koszty gruntu (limit do 10% wartości projektu) oraz nieruchomości (limit do 10% wartości projektu);
 • usługi doradcze;
 • usługi translacyjne;
 • przeprowadzenie badań certyfikacyjnych - w tym wystawienie i wydanie certyfikatu umożliwiającego wprowadzenie produktu na nowy rynek;
 • działania promocyjne (do 10% wartości projektu).

Wartość projektu:

Wartość wydatków w projekcie: Od 100.000 do 1.800.000 zł

Poziom wsparcia: 50%

Termin konkursu:

 • 1.5.2. Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu: marzec 2019

Typ projektu: inwestycyjny

Cele projektu:

Zakres dotacyjny:

1.5.1: Wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek nowych rozwiązań produktowych, usługowych bądź procesowych

 Wartość wydatków w projekcie: Od 500.000 do 6.500.000 zł

Poziom wsparcia: 60%-70%

1.5.2: Budowanie przewagi konkurencyjnej sektora MŚP poprzez tworzenie nowej oferty polegającej na odtwarzaniu historycznego krajobrazu gospodarczego regionu, tj. przywróceniu tradycyjnych produktów, usług i zawodów, w tym np:

 • dostosowanie procesów produkcyjnych do tradycyjnych receptur, odtworzenia pierwotnych właściwości produktu;
 • zmiany marketingowe dla produktów tradycyjnych;
 • odtworzenie od podstaw tradycyjnych produktów regionalnych;
 • remont i przebudowa zabytkowych obiektów na cele prowadzenia w nich działalności gospodarczej (tylko w powiązaniu z przynajmniej jednym z powyższych zakresów).

 Wartość wydatków w projekcie: Od 20.000 zł

Poziom wsparcia: 50%

Zakres pozadotacyjny (instrumenty finansowe):

1.5.3: Inwestycje w nowoczesne maszyny oraz sprzęt produkcyjny

1.5.4: Rozwój produktów i usług w oparciu o technologie informatyczne

1.5.5: Wprowadzanie innowacji produktowych i procesowych

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP

Regionalne Inteligentne Specjalizacje województwa wielkopolskiego:

 

BIOSUROWCE I ŻYWNOŚĆ

a) Bezpieczne bioprodukty i zdrowa żywność

b) Nowoczesne technologie produkcji żywności

c) Innowacyjne metody sprzedaży i dystrybucji wysokojakościowej żywności

d) Ekologiczna produkcja żywności i zagospodarowanie odpadów

 

WNĘTRZA PRZYSZŁOŚCI

a)   Specjalistyczne i spersonalizowane meble i artykuły wyposażenia wnętrz

b)  Nowe zastosowania technologii i materiałów (technologie energooszczędne, przetwórstwo drewna i papieru)

c)   Wzornictwo przemysłowe i innowacje oparte o design

d)   Recykling i upcykling w produkcji mebli i wyposażenia wnętrz

 

PRZEMYSŁ JUTRA

a)   Wyspecjalizowane technologie, maszyny, urządzenia i ich elementy dla przemysłu rolno-spożywczego, wyposażenia wnętrz i transportowego

b)   Ekoinnowacyjne środki transportu samochodowego i powietrznego oraz pojazdy i systemy komunikacji publicznej

c)   Zautomatyzowane, zrównoważone i zoptymalizowane procesy produkcyjne oraz sterowania i monitorowania

d)   Materiały z recyclingu i odzysku

 

 WYSPECJALIZOWANE PROCESY LOGISTYCZNE

a)  specjalistyczne rozwiązania logistyczne dla potrzeb MSP i handlu wielokanałowego (w tym kanał elektroniczny)

b)  usługi, technologie oraz produkty dla logistyki

c)  inżynieria i informatyzacja procesów logistycznych

d)   transport multimodalny dla zwiększania mobilności regionalnej

 

ROZWÓJ OPARTY NA ICT

a)  aplikacje, usługi i systemy ICT służące poprawie jakości życia

b)  zaawansowane systemy dla biznesu

c)  specjalistyczne narzędzia i produkty ICT dla obszarów specjalizacji regionu

d)  systemy informatyczne do zarządzania złożoną infrastrukturą, systemy osadzone dla infrastruktury

 

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MEDYCZNE

a)   Medycyna spersonalizowana

b)   Produkty, usługi i nowe technologie związane z profilaktyką, diagnostyką i terapią chorób cywilizacyjnych oraz chorób rzadkich

c)   Nowe metody wspomagające decyzje diagnostyczne i lecznicze z wykorzystaniem ICT i Big Data.

Termin konkursu: luty 2019

Typ projektu: badawczo-rozwojowy (B+R)

Cele projektu:

Wsparcie innowacyjnych projektów z zakresu Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji, w tym:

 1. Stworzenie zaplecza B+R – czyli wsparcie na zakup aparatury specjalistycznej, służącej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwie 
 2. Wsparcie prac związanych z opracowaniem nowych lub udoskonalonych rozwiązań w przedsiębiorstwach
 3. Projekty mające na celu wsparcie wdrożenia innowacyjnych technologii do działalności przedsiębiorstwa

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa (MŚP lub duże) w ewentualnych konsorcjach z jednostkami naukowymi.

Co można sfinansować?

Dofinansowanie przeznaczone będzie na zakup aparatury specjalistycznej – badawczo-rozwojowej, lub na pokrycie kosztów związanych z realizowanymi przez firmę pracami B+R (wynagrodzenia, aparatura, koszty usług zewnętrznych).

W przypadku projektów obejmujących wdrożenie nowych technologii, możliwy jest zakup urządzeń do produkcji, pod warunkiem, że projekt obejmie również prace rozwojowe, demonstrację lub walidację technologii.

Wartość projektu:

 

1. W przypadku projektów obejmujących prowadzenie prac B+R: brak limitów; poziom pomocy zgodnie z tabelą poniżej.

Wielkość przedsiębiorstwa

% wsparcia na badania przemysłowe

% wsparcia na badania przemysłowe (z premią)

% wsparcia na prace rozwojowe

% wsparcia na prace rozwojowe (z premią)

Mikroprzedsiębiorstwo

70%

80%

45%

60%

Małe przedsiębiorstwo

70%

80%

45%

60%

Średnie przedsiębiorstwo

60%

75%

35%

50%

Duże przedsiębiorstwo

50%

65%

25%

40%

* premia - za rozpowszechnianie wyników prac badawczo-rozwojowych, np. podczas konferencji naukowych lub w czasopismach naukowych.

 

 

2. W przypadku infrastruktury badawczo-rozwojowej:

 • Max. 700.000 zł dofinansowania przy poziomie wsparcia 75%, 80%;
 • Brak limitów kwoty wsparcia przy poziomie dofinansowania 35%, 45%.

 

3. W przypadku inwestycji obejmującej wdrożenie innowacyjnej technologii: Max. 700.000 zł dofinansowania przy poziomie wsparcia 75%, 80%;

 

Termin konkursu: brak naboru w 2019 r.

Typ projektu: wsparcie eksportu

Cele projektu:

Wsparcie działań mających na celu rozpoczęcie lub rozwój eksportu dla firm posiadających innowacyjne produkty

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP

Co można sfinansować?

 • usługi doradcze,
 • analizy i opracowania związane z poszukiwaniem partnerów,
 • uzyskanie certyfikatów, atestów, innych dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów na rynki zagraniczne,
 • wsparcie inwestycyjne - w celu dostosowania produktów/usług do wymogów rynków docelowych,
 • udział w zagranicznych imprezach targowych jako wystawca,
 • misje gospodarcze,
 • udział w międzynarodowych targach na terenie Polski.

Poziom dofinansowania:

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 700.000,00 PLN (pomoc de minimis)

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 85% wydatków kwalifikowalnych
.

Termin konkursu:wrzesień 2019

Typ projektu: inwestycyjny

Cele projektu:

Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw innowacyjnych. Program ma na celu wsparcie przedsiębiorstw (wdrażających innowacje technologiczne, procesowe, produktowe). Do wniosku dołączamy opinię o innowacyjności, potwierdzającą rodzaj i skalę innowacji.

Preferowane będą projekty:

 1. Polegające na wdrożeniu własnych lub zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych,
 2. Dzięki którym do oferty Wnioskodawcy wprowadzone zostaną nowe/ulepszone produkty lub usługi,
 3. Z obszarów: produkcji i przetwórstwa żywności, biotechnologii, procesów przemysłowych, produkcji i naprawy maszyn, nauk materiałowych, metalurgii, chemii, produkcji mebli, informatyki, motoryzacji,
 4. Uwzględniające zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT).

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP

Co można sfinansować?

 • zakup środków trwałych - maszyny, urządzenia, sprzęt produkcyjny;
 • wartości niematerialne i prawne - prawa patentowe, licencje, transfer technologii, know-how, zakup oprogramowania).

Poziom dofinansowania:

Wartość dofinansowania: od 50.000 zł do 5.000.000 zł

Poziom wsparcia: 35% lub 45%

Regionalne Inteligentne Specjalizacje województwa zachodniopomorskiego:

 

 1. Biogospodarka - oparta o naturalne zasoby regionu; celem jest stworzenie bardziej innowacyjnej i niskoemisyjnej gospodarki łączącej ze sobą zrównoważone rolnictwo i rybołówstwo, bezpieczeństwo żywnościowe i wykorzystywanie zasobów odnawialnych.
 2. Działalność morska i logistyka - w tym nowoczesna technika morska. Specjalizacja obejmuje szereg obszarów działalności, takich jak: badania, bezpieczeństwo, biotechnologię, dziedzictwo narodowe, edukację, ekologię, energię, informatykę, klastry, medycynę, morskie planowanie przestrzenne, naukę, obronność, oceanologię, oceanografię, prawo, porty morskie i śródlądowe, rybactwo, rybołówstwo, sport, stocznie, telekomunikację turystykę, zasoby surowcowe, zasoby siły roboczej, zarządzanie przestrzenne morze–ląd, zlewiska, żeglugę morską i śródlądową.
 3. Przemysł metalowo-maszynowy - obejmujący również, ale nie tylko, przemysł okrętowy. W szczególności wskazuje się tutaj na działy PKD: odlewnictwo metali, obróbka metali, różnego rodzaju produkcja narzędzi i urządzeń, produkcja statków, łodzi, lokomotyw oraz naprawa i konserwacja maszyn, statków i łodzi.
 4. Usługi przyszłości - dynamicznie rozwijające się obszary informatyczne, TIK, KPO czyli "inteligentny outsourcing", przemysły kreatywne. Specjalizacja obejmuje takie elementy jak wiedza, innowacje, badania naukowe i umiejętności ich komercjalizacji, jak również metody generowania nowych idei i pomysłów, czy umiejętne zarządzanie wiedzą i technologią w przedsiębiorstwie. Wlicza się tutaj również oprogramowanie oraz know-how.
 5. Turystyka i zdrowie - w szczególności turystyka uzdrowiskowa, medyczna, spa&wellness, z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dorobku kulturowego.

 

Termin konkursu:

Typ 1. Małe projekty B+R: październik 2018 - styczeń 2019

Typ 2.  Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem  do wdrożenia w działalności gospodarczej: styczeń - marzec 2018

Typ projektu: wsparcie projektów B+R przedsiębiorstw

Cele projektu:

Wsparcie zakupu w jednostce naukowej usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu / usługi / technologii produkcji / projektu wzorniczego bądź jego / jej przetestowanie. Konkurs dedykowany branży chemicznej oraz przemysłu metalowo-maszynowego (małe projekty B+R)

Wsparcie prac B+R prowadzonych przez przedsiębiorstwa

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP

Co można sfinansować?

Mały projekt B+R - koszt usług badawczych zlecanych jednostkom naukowym.

Duże projekty - Koszty aparaturby B+R oraz wynagrodzeń kadry badawczej.

Poziom dofinansowania

Maksymalna kwota wsparcia w w ramach małego projektu B+R to 50.000 zł - Poziom wsparcia: 85%

Maksymalna wartość projektu w przypadku dużych projektów - do 5 mln zł, dofinansowanie do 60-80%.

Termin konkursu: brak naboru 2019

Typ projektu: wsparcie eksportu

Cele projektu:

Zwiększenie stopnia współpracy z przedsiębiorstwami z Polski i zagranicy; wsparcie w nawiązywaniu kontaktów z nowymi partnerami.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP

Co można sfinansować?

W ramach projektu można pokryć koszty wdrożenia strategii ekspansji na rynki zagraniczne, w tym:

 • przygotowania oferty do prezentacji podczas imprez targowo-wystawienniczych, a także kosztów udziału w nich jako wystawca,
 • koszty misji gospodarczych i organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami,
 • usług doradczych (opracowanie koncepcji wizerunku, wyszukiwanie partnerów, dostosowanie wzornicze, tworzenie sieci dystrybucji itp.)
 • pozyskania uprawnień i certyfikatów, wymaganych na rynku docelowym

Poziom dofinansowania

Maksymalna kwota wsparcia to 150.000 zł.

Termin konkursu: październik 2018 - styczeń 2019

Typ projektu: inwestycyjny

Cele projektu:

Wdrożenie innowacji w sektorze MŚP. Nabór dedykowany jest następującym inteligentnym specjalizacjom:
- wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
- zaawansowane wyroby metalowe,
- produkty drzewno-meblarskie,
- opakowania przyjazne środowisku,
- produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
- nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
- multimodalny transport i logistyka,
- produkty oparte na technologiach informacyjnych.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP

Co można sfinansować?

 • zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia).
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych - patenty, know-how, nieopatentowana wiedza techniczna, licencje
 • zakup nieruchomości oraz materiałów i robót budowlanych

Wartość dofinansowania:

Kwoty dofinansowania zostaną określone w regulaminie konkursu; poziom wsparcia: 55% dla małych firm i 45% dla średnich.

Minimalna wartość projektu: 400.000 zł

Maksymalna wartość dotacji: 4 mln zł.

Termin konkursu: maj - lipiec 2018

Typ projektu: inwestycyjny

Cele projektu:

Zwiększenie potencjału produkcyjnego przedsiębiorstwa, prowadzący do stworzenia znaczącej liczby trwałych miejsc pracy oraz podniesienia konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące wyłącznie działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa, zlokalizowane na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia, obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:

 • budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,
 • wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu,
 • zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
 • zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego,

których realizacja prowadzi do stworzenia trwałych miejsc pracy.

Specjalna Strefa Włączenia:

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa MŚP

Co można sfinansować?

 • Zakup gruntu i nieruchomości  (do 10% wartości projektu)
 • Zakup robót budowlanych oraz materiałów
 • Zakup środków trwałych

Wartość dofinansowania:

Poziom wsparcia: 55% dla małych firm i 45% dla średnich.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu może wynieść 10 000 000,00 zł, przy czym za utworzenie:

 • 10 miejsc pracy – dofinansowanie wyniesie do 2 000 000,00 zł;
 • powyżej 10 miejsc pracy – dofinansowanie wyniesie do 200 000 zł za każde kolejne miejsce pracy, przy zachowaniu maksymalnego poziomu dofinansowania projektu.

KONTAKT
 


e-mail: biuro@interlogic.pl

Interlogic Sp. Z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 16g
41-600 Świętochłowice
KRS: 0000385576
NIP: 6342784812
Kapitał zakładowy: 295.750,00 zł opłacony w całości

Informacja dotycząca przetwarzania danych

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej w polityce prywatności i polityce plików cookies.