Polityka prywatności

Interlogic Sp. z o.o. szanuje Twoją prywatność, dlatego przygotowała niniejsze oświadczenie na temat prywatności, z którego dowiesz się, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, przechowujemy i przekazujemy Twoje dane osobowe.

Polityka prywatności Interlogic Sp. z o.o.
Kim jesteśmy?

Firma INTERLOGIC działa w branży doradczej od grudnia 2002 roku (wcześniej jako AK Consulting Aleksander Karkos, obecnie: Interlogic Sp. z o.o.). Od samego początku działalności zajmujemy się doradztwem w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak również dotacji dla dużych firm. Poruszamy się znakomicie w obszarze szeroko rozumianych projektów inwestycyjnych (zakupy sprzętu, wyposażenia, linii technologicznych, infrastruktury, budowy obiektów, prac badawczo-rozwojowych prowadzących do wdrożenia nowych technologii, wdrożenia systemów informatycznych, promocji polskich produktów i firm na rynkach zagranicznych).

Naszą misją jest kompleksowa obsługa firm w zakresie dotacji unijnej, od pomysłu inwestycyjnego powiązanego z opracowaniem wniosku o dotację, który uzyskuje dofinansowanie, poprzez przygotowanie firmy do podpisania umowy dotacji, poprzez prowadzenie firmy przez proces inwestycyjny i wszystkie rozliczenia okresowe, cząstkowe, sprawozdawczość, aż do zakończenia inwestycji i rozliczenia końcowego oraz kontroli projektu ze strony instytucji publicznych.

Wszystkie główne decyzje dotyczące prywatności, ochrony danych osobowych i innych procedur dotyczących bezpiecznego przetwarzania danych na poziomie firmy podejmowane są przez najwyższą kadrę zarządzającą. Celem uzyskania dodatkowych informacji dotyczących ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu.

Administratorem danych osobowych jest Interlogic Sp. z o.o. z  siedzibą  w  Świętochłowicach (41-600), przy ul. Wojska Polskiego 16G,  zarejestrowaną  w  KRS  pod  numerem  0000385576 przez  SĄD REJONOWY KATOWICE_WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP: 6342784812, REGON: 241952840

która gromadzi dane osobowe oraz decyduje o celu i środkach przetwarzania.

W jaki sposób i w jakich sytuacjach stosuje się oświadczenie dotyczące prywatności?

Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności opisuje czynności przetwarzania danych podejmowane przez INTERLOGIC SP. Z O.O. w sytuacji, gdy INTERLOGIC SP. Z O.O. pełni funkcję administratora danych, który gromadzi dane osobowe klientów, dostawców lub pracowników i podejmuje decyzje o celu i środkach ich przetwarzania. Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności opisuje także, w jaki sposób INTERLOGIC SP. Z O.O. działa w charakterze podmiotu przetwarzającego, tj. w jaki sposób INTERLOGIC SP. Z O.O. angażuje się w przetwarzanie danych w imieniu swoich klientów lub partnerów w oparciu o przekazane przez nich instrukcje.

Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności odnosi się do wszystkich procesów w INTERLOGIC SP.

Z O.O., w tym stron internetowych, aplikacji i innych produktów lub domen w ramach produktów i usług oznaczonych marką INTERLOGIC SP. Z O.O.. W przypadku gdy na stronie internetowej, w aplikacji lub na innym produkcie INTERLOGIC SP. Z O.O. znajduje się inne oświadczenie na temat prywatności, wtedy obowiązuje takie konkretne oświadczenie.

Z przykrością informujemy, że brak zgody na postanowienia niniejszego oświadczenia dotyczącego prywatności uniemożliwi INTERLOGIC SP. Z O.O. świadczenie różnych usług na Twoją rzecz.

W jaki sposób INTERLOGIC SP. Z O.O. działa jako administrator danych?

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej. Różne pojedyncze informacje, które w połączeniu mogą umożliwić identyfikację danej osoby, również stanowią dane osobowe. Jeżeli INTERLOGIC SP. Z O.O. określa cel, który pragniemy osiągnąć i który obejmuje przetwarzanie danych osobowych, wtedy działamy w charakterze administratora danych.

Przetwarzanie danych osobowych przez INTERLOGIC SP. Z O.O. jest niezbędne w celu przygotowywania lub realizacji umów, które zarwaliśmy, dostarczania klientom usług i produktów, a także oferowania im spersonalizowanych ofert. 

Dlaczego gromadzimy Twoje dane osobowe?

INTERLOGIC SP. Z O.O. gromadzi i przetwarza dane osobowe klientów, pracowników Klientów w ramach prowadzenia działalności oraz w związku z realizacją naszego strategicznego celu – zapewnienia naszym klientom najwyższej jakości oferowanych produktów i świadczonych usług. Poniżej przedstawiamy listę osób, których dane dotyczą, których dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy:

a. Dotychczasowi i potencjalni klienci

W celu świadczenia usług, zarządzania relacjami z klientami oraz realizacji obietnic złożonych dotychczasowym lub potencjalnym klientom, INTERLOGIC SP. Z O.O. potrzebuje informacji na temat Twojej tożsamości, pozycji jako użytkownika naszych usług i produktów, a także informacji, w jaki sposób się z Tobą skontaktować lub jaka jest Twoja rola jako osoby do kontaktu. Główne powody przetwarzania tych informacji to:

– Przygotowywanie oraz realizacja umów zawartych z klientami oraz dostarczanie klientom ofert i informacji na ich prośbę
– Realizacja usług zapisanych w umowie pomiędzy INTERLOGIC SP. Z O.O. a zaangażowaną stroną
– Zapewnianie wsparcia osobom korzystającym z naszych produktów i usług. Ciągłe ulepszanie usług dzięki informacjom zwrotnym od klientów
– Fakturowanie, przetwarzanie zakupów, dokonywanie płatności oraz realizacja innych zadań finansowych
– Przekazywanie klientom ofert produktów i usług, na przykład w oparciu o akcje promocyjne oraz informacyjne
– Administrowanie i zarządzanie realizowanymi projektami
– Tworzenie profili użytkowników w określonych przypadkach w celu promowania produktów i usług, które są lepiej dopasowane do konkretnych klientów

W celu rozszerzenia naszego zasięgu na rynku będziemy realizować swoje uzasadnione interesy oraz przetwarzać dane potencjalnych klientów na potrzeby prowadzenia marketingu bezpośredniego. Aby dostarczać potencjalnym klientom interesujące ich treści, INTERLOGIC SP. Z O.O. będzie przetwarzać dane osobowe potencjalnych klientów zebrane podczas kampanii informacyjnych, a także dane osób, które wyraziły zainteresowanie otrzymywaniem ofert od INTERLOGIC SP. Z O.O.

Podstawę prawną dla działań wymienionych powyżej stanowi zgoda, umowa oraz uzasadnione interesy. Zapewniamy, że wszelkie wiadomości elektroniczne wysyłane w ramach marketingu bezpośredniego będą zawierały możliwość rezygnacji z otrzymywania dalszych komunikatów marketingowych. Jeśli rezygnacja nie jest możliwa, prosimy o kontakt pod dedykowanym adresem email odo@interlogic.pl lub pisemnie na adres INTERLOGIC Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 16G, 41-600 Świętochłowice.

b. Dotychczasowi i potencjalni pracownicy

Jeżeli jesteś pracownikiem INTERLOGIC SP. Z O.O., będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji zawartej pomiędzy nami umowy oraz w celu przestrzegania przepisów ustawowych, takich jak prawo pracy, prawo podatkowe oraz inne przepisy. Będziemy realizować takie działania na podstawie umowy i obowiązku prawnego, a ponadto będziemy zapewniać odpowiednie okresy przechowywania przetwarzanych danych.

Jeżeli szukasz pracy w INTERLOGIC SP. Z O.O., będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu określenia, do jakiego stopnia Twoje umiejętności odpowiadają stanowisku, na które aplikujesz. Będziemy realizować takie działania na podstawie umowy i obowiązku prawnego, a ponadto będziemy zapewniać odpowiednie okresy przechowywania przetwarzanych danych.

Więcej informacji na temat okresów przechowywania różnych kategorii danych można uzyskać kierując zapytanie na adres email odo@interlogic.pl. 

c. Sprzedawcy i partnerzy

Będziemy przetwarzać dane osobowe osób fizycznych reprezentujących naszych partnerów sprzedażowych, doradców zewnętrznych i innych partnerów biznesowych w związku z realizacją naszych uzasadnionych interesów, do których należy pozyskiwanie nowych klientów i nowych rynków, a także w celu realizacji umów pomiędzy INTERLOGIC SP. Z O.O. a kontrahentami.

W przypadku zawarcia umowy współpracy z naszą spółką w celu sprzedaży naszych produktów lub oferowania usług, możemy gromadzić i przetwarzać ograniczone ilości danych osobowych (np. imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, nr PESEL) pracowników lub innych przedstawicieli takiej spółki w celu realizacji umowy. Podstawą prawną takiego przetwarzania są uzasadnione interesy. W takim wypadku przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w celu realizacji umowy, w okresie obowiązywania takiej umowy i z zachowaniem stosownego ustawowego okresu przechowywania takich danych po wygaśnięciu umowy.

Podstawa prawna

Jakiekolwiek przetwarzanie danych osobowych jest dozwolone wyłącznie w oparciu o odpowiednie podstawy prawne określone w art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Poniżej przedstawiamy podstawy prawne, zgodnie z definicją podaną w RODO, stosowane w przypadku przetwarzania danych osobowych przez INTERLOGIC SP. Z O.O.:

– Zgoda: osoba fizyczna udzieliła wyraźnej zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w konkretnym celu.
– Umowa: przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na umowę zawartą z osobą fizyczną lub ze względu na to, że osoba fizyczna złożyła wniosek o podjęcie konkretnych kroków przed zawarciem umowy (np. zapytanie ofertowe)
– Obowiązek prawny: przetwarzanie jest niezbędne w celu zachowania zgodności z przepisami prawa (z wyłączeniem zobowiązań umownych).
– Uzasadnione interesy: przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji uzasadnionych interesów danego podmiotu lub osoby trzeciej, chyba że istnieje uzasadniony powód, aby chronić dane osobowe danej osoby fizycznej, który przeważa nad takimi uzasadnionymi interesami.

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane osobowe?

Zasadniczo INTERLOGIC SP. Z O.O. gromadzi Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, co oznacza, że przekazałeś/-aś nam te dane dobrowolnie w celu otrzymania określonych produktów lub usług lub zawarcia z nami umowy. Czasem możemy gromadzić informacje na Twój temat od osób, które są z Tobą bezpośrednio powiązane – np. Twój kierownik może przekazać nam Twoje służbowe dane kontaktowe, jeżeli jesteś osobą do kontaktu. 

Korzystamy z plików cookies i innych technologii śledzenia na stronach internetowych INTERLOGIC SP. Z O.O. w celu świadczenia podstawowych usług online. Gromadzimy informacje, jakie użytkownik aktywnie wysyła nam za pośrednictwem naszych stron internetowych, aplikacji i usług, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Gromadzimy również dane na temat interakcji pomiędzy użytkownikami a naszymi stronami internetowymi i aplikacjami, a także informacje z Twojego komputera lub urządzenia, w tym adres IP, rodzaj wykorzystywanej przeglądarki i ustawienia języka. Te dane gromadzone są za pośrednictwem między innymi takich usług jak Google Analytics Solutions. Dane gromadzone przez Google Analytics są automatycznie kasowane po upływie 26 miesięcy od ostatniej aktywności użytkownika. Aby zablokować oraz wypisać się z możliwość gromadzenia danych przez usługę Google Analytics należy skorzystać z odnośnika umieszczonego w nawiasie (WYPISANIE/ZABLOKOWANIE GA)

W innych przypadkach możemy też gromadzić informacje na Twój temat z innych źródeł. Mogą to być różne źródła, ale najczęściej należą do nich partnerzy INTERLOGIC SP. Z O.O., źródła publiczne lub informacje publiczne z sieci społecznościowych od osób trzecich. INTERLOGIC SP. Z O.O. może łączyć ze sobą dane pozyskane z różnych źródeł. Wyłącznym celem takich działań jest zapewnienie dokładności danych oraz zapewnienie, że dane te są zgodne z rzeczywistością. Dzięki temu możemy oferować Ci lepiej dostosowane produkty i wypracować bardziej spersonalizowane podejście.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

INTERLOGIC SP. Z O.O. koncentruje się na dawaniu klientom wyłącznie tego, co najlepsze, i spełnianiu obietnic wobec osób korzystających z naszych produktów i usług. W związku z tym ważne jest zachowanie poprawności profilu klienta. Aby dostarczać najlepsze usługi, może wystąpić sytuacja w której będziemy przekazywać dane osobowe naszych klientów podmiotom partnerskim INTERLOGIC SP. Z O.O. w Polsce.

Nie przekazujemy danych osobowych do podmiotów spoza Polski. Jednakże, sytuacja taka może się zdarzyć. Jeśli będziemy musieli przenieść Twoje dane osobowe do innych podmiotów INTERLOGIC SP. Z O.O. poza UE / EOG, dopilnujemy, aby istniały specjalne zabezpieczenia w postaci klauzul modelowych i zapewnimy, że odpowiedni poziom ochrony danych jest stosowany w celu ochrony danych.

Przekazywanie danych podmiotom zewnętrznym

INTERLOGIC SP. Z O.O. może korzystać z usług zewnętrznych dostawców w celu administrowania określonymi działaniami w naszym imieniu. Należy do nich na przykład realizacja zakupów, przetwarzanie płatności przy użyciu kart kredytowych, sprawdzanie zdolności kredytowej, wysyłanie wiadomości e-mail i przesyłek pocztowych, dostarczanie reklam, śledzenie efektywności naszych kampanii marketingowych oraz analizowanie korzystania z naszych stron internetowych i aplikacji, a nawet umożliwianie użytkownikom połączenia z siecią społecznościową. W celu realizacji takich usług możemy być zmuszeni przekazać Twoje dane osobowe odpowiednim partnerom biznesowym, ale wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji usług, jakie dany partner świadczy w naszym imieniu oraz z zapewnieniem, że partnerzy przestrzegają zasad ochrony danych.

INTERLOGIC SP. Z O.O. może przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom zewnętrznym w następujących przypadkach:

Dostawcy, sprzedawcy i partnerzy biznesowi

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe partnerom biznesowym lub dostawcom w uzasadnionych przypadkach związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem, kiedy pozwalają na to przepisy ustawowe lub kiedy wyraziłeś/-aś zgodę na taką wymianę danych. Na przykład część przestrzeni dyskowej INTERLOGIC SP. Z O.O. może być wynajęta od jednego z naszych certyfikowanych dostawców, a w efekcie, pod względem technicznym, część danych osobowych może zostać przekazana dostawcom zewnętrznym. Innym przykładem może być zakup usługi lub produktu, jakie INTERLOGIC SP. Z O.O. dostarcza za pośrednictwem partnera. W takich sytuacjach INTERLOGIC SP. Z O.O. oraz odpowiedni partner biznesowy mogą udostępniać sobie nawzajem Twoje dane osobowe w celu realizacji usługi lub dostawy produktu.

Organy publiczne

Organy publiczne, takie jak urzędy skarbowe, policja, sądy i inne organy państwowe, mogą prosić INTERLOGIC SP. Z O.O. o dostarczenie danych zgromadzonych na Twój temat. INTERLOGIC SP. Z O.O. będzie realizować takie wnioski od organów publicznych i instytucji rządowych wyłącznie wtedy, gdy istnieją odpowiednie podstawy prawne do realizacji danego wniosku.

Społeczności użytkowników

Jeżeli angażujesz się w komentowanie lub wyrażanie opinii w społecznościach użytkowników INTERLOGIC SP. Z O.O. lub w mediach społecznościowych, gdzie takie informacje mogą zostać odczytane i wykorzystane przez każdą osobę, która ma dostęp do danej społeczności, w celach będących poza kontrolą INTERLOGIC SP. Z O.O., INTERLOGIC SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za treści, jakie umieszczasz w takich społecznościach.

Narzędzia do automatycznego przetwarzania danych i profilowania

Strony internetowe marki INTERLOGIC SP. Z O.O. korzystają z narzędzi automatycznego gromadzenia danych, a INTERLOGIC SP. Z O.O. korzysta z cyfrowych technologii śledzenia, aby gromadzić informacje na temat Twoich działań i interakcji na naszych stronach internetowych.

Pliki cookies

Cookies to niewielki plik tekstowy, jaki odwiedzana strona wysyła na Twoją przeglądarkę internetową. Dzięki temu na stronie internetowej zapamiętywane są informacje dotyczące Twoich odwiedzin, na przykład preferowany język i inne ustawienia. W efekcie Twoja kolejna wizyta na stronie może okazać się łatwiejsza, a sama strona – bardziej użyteczna. Pliki cookie odgrywają ważną rolę – bez nich korzystanie z Internetu byłoby znacznie bardziej frustrujące. Ze względu na kluczową rolę plików cookie w ulepszaniu/umożliwianiu korzystania ze strony lub realizacji procesów, wyłączenie plików cookie może uniemożliwić korzystanie z niektórych stron internetowych.

Korzystając ze stron internetowych lub aplikacji udostępnianych przez INTERLOGIC SP. Z O.O., wyrażasz zgodę na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookie. Wykorzystujemy pliki cookie na naszych stronach internetowych do identyfikacji użytkowników, zachowując przy tym anonimowość osoby fizycznej. Pomaga nam to rejestrować liczbę gości oraz pozyskiwać dane statystyczne i informacje na temat tego, ilu użytkowników korzysta z naszych stron internetowych i w jaki sposób. Korzystamy ze statystyk, aby jak najbardziej uprościć i rozjaśnić stronę oraz sprawić, by była możliwie jak najbardziej przyjazna użytkownikom.

Usługi Google Analytics

Strony internetowe i aplikacje marki INTERLOGIC SP. Z O.O. korzystają z Google Analytics w celu gromadzenia danych na temat tego, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych stron i aplikacji. Dane te gromadzone są głównie za pośrednictwem usług dostarczanych przez Google Analytics i zastosowanie mają ich warunki.

Korzystając z tego serwisu, wyrażasz zgodę na przekazywanie danych osobowych Google Analytics w celu kontroli integralności oraz w celu wdrożenia środków niezbędnych do bezpiecznego korzystania ze strony internetowej.

Pliki cookies sieci społecznościowych firm zewnętrznych

Sieci społecznościowe firm zewnętrznych dostarczające interaktywne wtyczki w celu udostępnienia funkcji sieci społecznościowych – na przykład połączenia z portalem Facebook – na stronach internetowych lub w aplikacjach marki INTERLOGIC SP. Z O.O. mogą korzystać z plików cookie, aby zbierać informacje na temat tego, w jaki sposób korzystasz z naszych stron internetowych i aplikacji. To, w jaki sposób osoba trzecia korzysta z tak zgromadzonych danych, zależy od polityki prywatności sieci społecznościowej, która jest dostępna na stronach internetowych odpowiednich podmiotów. INTERLOGIC SP. Z O.O. zachęca do zapoznania się również z politykami prywatności firm zewnętrznych.

Zaangażowane osoby trzecie mogą stosować różne metody śledzenia, w tym pliki cookie, aby osiągać własne cele biznesowe poprzez zestawianie i łączenie informacji na temat tego, w jaki sposób korzystasz z naszych stron lub aplikacji, z innymi danymi osobowymi, jakie te osoby trzecie zgromadziły na Twój temat. Ponadto możemy pozyskiwać i wykorzystywać informacje analityczne i statystyczne z sieci społecznościowych firm zewnętrznych w celu oceny działania i skuteczności treści, jakie umieszczamy w mediach społecznościowych, na przykład poprzez pomiar liczby odsłon i kliknięć treści promowanych przez INTERLOGIC SP. Z O.O..

Serwisy firm zewnętrznych  i kanały mediów społecznościowych, w których jesteśmy obecni, podlegają politykom prywatności poszczególnych serwisów.

Jakiego rodzaju dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez INTERLOGIC SP. Z O.O.?

INTERLOGIC SP. Z O.O. może przetwarzać następujące dane osobowe na Twój temat:

– Informacje ogólne i dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i adres
– Dane demograficzne, takie jak data urodzenia lub płeć
– Numer PESEL, NIP, REGON
– Informacje zwrotne na temat naszych usług i produktów
– Różne wnioski, jakie składasz do INTERLOGIC SP. Z O.O.
– Zdjęcia lub filmy, na których jesteś widoczny/-a, nagrane w czasie szkoleń i konferencji etc..
– Treści, jakie umieszczasz na naszych stronach internetowych, w aplikacjach, oraz na stronach w mediach społecznościowych, na przykład zdjęcia lub filmy
– Aplikacje związane z usługami świadczonymi przez nas na podstawie umowy
– Informacje finansowe, takie jak informacje na temat Twojego rachunku bankowego
– Śledzenie informacji aktywnie wysyłanych nam za pośrednictwem naszych stron internetowych, aplikacji i podstawowych usług online. Obejmuje to informacje takie jak adres IP, informacje na temat używanej przeglądarki internetowej czy ustawienia języka
– Unikalne informacje na temat użytkownika, takie jak login, hasło
– Reakcja na wiadomości e-mail, co oznacza, że analizujemy, czy otwierasz wiadomości e-mail, jakie otrzymujesz od INTERLOGIC SP. Z O.O.
– Informacje na temat poprzedniego zatrudnienia i wykształcenia, takie jak tytuł, stanowisko, obowiązki, historia i zainteresowania w kontekście zawodowym
– Informacje, jakie upubliczniłeś/-aś i dobrowolnie przekazałeś/-aś w mediach społecznościowych firm zewnętrznych.

Jako administrator danych osobowych INTERLOGIC SP. Z O.O. nie przetwarza wrażliwych danych osobowych w celu dostarczania produktów i usług, ale w niektórych przypadkach jesteśmy zobowiązani przetwarzać takie dane, aby wypełnić swoje prawne i etyczne obowiązki. Wrażliwe dane osobowe mogą być gromadzone przede wszystkim w następujących przypadkach:

– Jeżeli jesteś pracownikiem i przebywasz na zwolnieniu lekarskim bądź posiadasz określony stopień niepełnosprawności, możemy przetwarzać pewne wrażliwe informacje dotyczące Twojego stanu zdrowia zgodnie z przepisami prawa pracy. Będziemy prowadzić takie działania zgodnie z prawem polskim
– Jeżeli jesteś osobą fizyczną i uległeś/-aś wypadkowi na terenie naszych obiektów, możemy być zobowiązani do przetwarzania danych na temat Twojego stanu zdrowia, aby spełnić normy dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska, a także zarejestrować dane zdarzenie, aby uniknąć tego rodzaju sytuacji w przyszłości

W jaki sposób INTERLOGIC SP. Z O.O. chroni Twoje dane osobowe?

Dane osobowe w INTERLOGIC SP. Z O.O. są przetwarzane w bezpieczny i chroniony sposób. W INTERLOGIC SP. Z O.O. dokładamy wszelkich starań, aby upewnić się, że wszelkie systemy informatyczne budowane, integrowane, nabywane czy ogólnie używane w INTERLOGIC SP. Z O.O. są zgodne z zasadą poszanowania prywatności od samego początku w celu maksymalizacji bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych. Stosownie do okoliczności wykorzystujemy szyfrowanie i pseudonimizację. Ograniczamy dostęp do danych osobowych wyłącznie do tych osób, które potrzebują do nich dostępu. Dla pracowników zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych w INTERLOGIC SP. Z O.O. dostępne są wytyczne, polityki i szkolenia. Ponadto wszyscy nasi pracownicy mający dostęp do danych osobowych mają stosowne upoważnienia.

W przypadku gdy do przetwarzania danych angażujemy podmiot przetwarzający, bardzo dokładnie oceniamy partnerów biznesowych, którym przekazujemy Twoje dane, aby upewnić się, że przestrzegają oni obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych. Ponadto, aby wdrożyć normy przetwarzania danych, INTERLOGIC SP. Z O.O. prosi partnerów biznesowych – którzy działają w charakterze podmiotów przetwarzających, podczas gdy INTERLOGIC SP. Z O.O. działa w charakterze administratora – o podpisanie umów powierzenia przetwarzania danych z INTERLOGIC SP. Z O.O.. W ten sposób podmiot przetwarzający podpisuje wiążącą umowę i zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo i ochronę praktyk informacyjnych.

Dane osobowe nie są przetwarzane dłużej niż jest to konieczne. Standardowy okres przechowywania danych w INTERLOGIC SP. Z O.O. wynosi 6 miesięcy od zaprzestania współpracy, ale może różnić się w zależności od umów, uzasadnionych interesów INTERLOGIC SP. Z O.O. lub wymogów ustawowych ustanawiających inny okres (np. prawa dotyczące archiwizacji, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i inne). Celem uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z nami korzystając z dedykowanego adresu email odo@interlogic.pl. INTERLOGIC SP. Z O.O. przestrzega zasady minimalizacji danych i dokłada starań, aby w przypadku dostarczania produktów i świadczenia usług pobierać minimalną ilość danych osobowych niezbędnych w celu realizacji usługi lub dostawy produktu.

Kiedy INTERLOGIC SP. Z O.O. korzysta z usług podmiotów przetwarzających?

INTERLOGIC SP. Z O.O. może zlecać usługodawcom będącym osobami trzecimi działanie w charakterze podmiotów przetwarzających dane osobowe w następujących celach: wysyłanie faktur i materiałów marketingowych, przechowywanie danych, obsługa relacji z klientami, przeprowadzenie zaawansowanych analiz, weryfikacja zdolności kredytowej oraz windykacja należności, zarządzanie danymi pracowników oraz w innych celach. Listę podmiotów przetwarzających dane osobowe można uzyskać kierując zapytanie na adres odo@interlogic.pl.

Jakie masz prawa i jak możesz z nich skorzystać?

Masz prawo zgłosić żądanie dostępu do Twoich danych osobowych, jakie przechowujemy, ale przed wydaniem takich informacji musimy upewnić się, kim jesteś. Masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wycofania zgody, żądania usunięcia lub poprawienia swoich danych osobowych lub przenoszenia danych.
Jeżeli chcesz zażądać dostępu do danych, ich usunięcia lub poprawienia lub złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub skorzystać z prawa do przenoszenia danych skontaktuj się z nami kierując odpowiedni wniosek na adres odo@interlogic.pl.

Jeżeli przeglądasz sieć i wolisz, żeby wizyta na naszej stronie internetowej nie wiązała się z przetwarzaniem danych osobowych przez pliki cookies, zalecamy włączenie trybu prywatnego w przeglądarce internetowej. Jeżeli korzystasz z naszej aplikacji, możesz usunąć ją ze smartfona (ponieważ korzystając z aplikacji przestrzegasz naszej polityki prywatności).

Ponadto przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organów ds. ochrony danych w sprawie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych

Skontaktuj się z nami

Możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail odo@interlogic.pl

lub wysyłając pismo na adres:
INTERLOGIC SP. Z O.O. 
Ul. Wojska Polskiego 16G
41-600 Świętochłowice

Zmiany oświadczenia

Niniejsze oświadczenie może być okresowo uaktualniane. Osoby odwiedzające nasze strony internetowe mogą w każdej chwili uzyskać dostęp do aktualnej polityki znajdującej się na stronie. Użytkownicy aplikacji mogą w każdej chwili uzyskać dostęp do aktualnej polityki bezpośrednio w aplikacji po uprzednim jej zaktualizowaniu.

Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka zarządzania plikami cookies na interlogic.pl

W celu zapewnienia Ci wygody i bezpieczeństwa podczas przeglądania naszego serwisu, korzystając z naszej strony bez zmian ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies.

Cookie co to takiego?

Prawie każda strona internetowa wykorzystuje technologię plików cookie. Ciasteczka to niewielkie pliki, w których zapisano ustawienia użytkownika. Tworzone są przez Twoją przeglądarkę internetową, za każdym razem kiedy wchodzisz na stronę. Część z nich może pozostać na urządzeniu po zamknięciu przeglądarki.
Przy następnej wizycie z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy na urządzeniu zapisany jest odpowiedni plik cookie (tzn. plik zawierający nazwę strony) i przesłać zawarte w nim dane ponownie do strony, która zapisała „ciasteczko”. Dzięki temu można rozpoznać, że dany użytkownik odwiedził ją w przeszłości, i w niektórych przypadkach dopasować prezentowaną treść do odbiorcy.

Zalety?

Pliki cookie ułatwiają użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych. Jeśli użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i przeglądarki co wcześniej, umożliwia to zapamiętanie jego preferencji.
Kontrola i usuwanie plików cookie
Użytkownik może zmieniać sposób korzystania z plików cookie przez przeglądarkę, w tym blokować lub usunąć te, które pochodzą ze stron interlogic.pl (i innych stron internetowych). W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki.
Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę.
Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki.
Dokładne informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową http://www.allaboutcookies.org, na której krok po kroku wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w większości przeglądarek. 

Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies dla przeglądarki Firefox znajdziesz tutaj
Dla przeglądarki Chrome informacje te dostępne są tutaj.
Pamiętaj, że zablokowanie wszystkich ciasteczek z interlogic.pl może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności naszej strony.