FESL 10.2 BADANIA, ROZWÓJ I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH NA RZECZ TRANSFORMACJI – B+R

Wysokość alokacji ogółem (EUR): 100 000 000,00

Maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie: 85 %


Wsparcie zostanie przeznaczone na realizację prac badawczo-rozwojowych
w przedsiębiorstwach (z wyłączeniem badań podstawowych) nakierowanych na proces transformacji. Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie projekty zlokalizowane w jednym z 7 podregionów (katowickim, bielskim, tyskim, rybnickim, gliwickim, bytomskim i sosnowieckim) wskazanych w programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Przedsiębiorstwo musi prowadzić działalność gospodarczą na terenie przynajmniej jednego z 7 wyżej wymienionych podregionów województwa śląskiego, weryfikacja dokonywana będzie na podstawie wpisu do CEIDG/KRS na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. Dodatkowo wnioskodawca realizując projekt B+R będzie mógł uzyskać wsparcie na cyfryzację procesów badawczych w firmie, podniesienie kompetencji pracowników oraz uzyskanie ochrony własności intelektualnej na rezultaty będące wynikiem prac B+R. W ramach działania wspierane mogą być prace badawcze na rzecz transformacji, których wyniki będą nakierowane na rozwiązania (efekty, produkty) przyczyniające się do zmiany profilu działalności i/lub wprowadzenia nowych/ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów, zmniejszania zużycia surowców w procesach produkcyjnych, wdrożenia czystych technologii redukujących masę odpadów lub zapobiegających ich powstaniu, zwiększenia reużycia produktów, recyklingu materiałów i efektywnego gospodarowania zasobami oraz ograniczające zużycie energii w procesach produkcyjnych.
W przypadku prac B+R projekt musi zawierać w sobie prace eksperymentalno – rozwojowe nakierowane na proces transformacji, realizacja których powinna prowadzić do wyniku dającego się skomercjalizować. Prace B+R mogą być realizowane przez samodzielne przedsiębiorstwa a także przez konsorcja przemysłowo – naukowe i konsorcja przemysłowe. Konsorcjantami mogą być podmioty spoza regionu  oraz kraju.

Wsparcie w ramach niniejszego działania skoncentrowane jest w szczególności na MŚP. Przewidziane są również inwestycje dużych przedsiębiorstw, pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R do polskiej gospodarki. Głównym celem wsparcia dużych przedsiębiorstw powinno być podjęcie współpracy z MŚP w zakresie rozwijania i wzmacniania zdolności badawczych
i innowacyjnych oraz wykorzystywania zaawansowanych technologii, a także przedstawienie korzyści dla partnerów oraz innych przedsiębiorstw MŚP z regionu.
Beneficjent aplikując o wsparcie zobowiązany jest do zastosowania zasady n+2 w projektach dotyczących realizacji prac badawczo-rozwojowych. Oznacza to, że od chwili podpisania umowy o dofinansowanie Beneficjent powinien zrealizować projekt ujęty we wniosku
o dofinansowanie w kolejnych dwóch latach.