FESL 2.5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, MIESZKALNYCH I PRZEDSIĘBIORRSTW (IF) – WYBÓR INSTYTUCJI FINANSUJĄCEJ

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 136 876 572,00

Maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie: 85 %

Pożyczka z elementem dotacyjnym będzie oferowana na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. Wsparcie dotacyjne musi pozostawać w bezpośrednim związku z instrumentem finansowym.

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Inwestycje realizowane będą poprzez modernizację energetyczną obiektu wraz z zastosowaniem instalacji do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne przedsiębiorstwa. Wspierane będą projekty zakładające wykorzystanie technologii ograniczających energochłonność np. modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, wymiana oświetlenia, zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii, wprowadzenie systemów zarządzania energią, modernizacja systemu grzewczego, minimalizacja strat ciepła itp.