FENG 2.25  PROMOCJA MARKI INNOWACYJNYCH MŚP

Okres składania wniosków: 16.04.202421.05.2024

Budżet naboru: 100 000 000,00 zł

Maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie 50%

Celem działania jest promocja polskich marek produktowych MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Instrument skierowany jest do polskich przedsiębiorstw posiadających potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych, których celem jest budowanie wizerunku Polski jako kraju nowoczesnego i konkurencyjnego na rynkach globalnych. Wsparcie skierowane jest na internacjonalizację działalności przedsiębiorstw, zwiększenie dostępu do rynków tradycyjnych i perspektywicznych oraz dopasowanie produktów i usług do konkretnych rynków, segmentów klientów i kanałów sprzedaży. Wsparcie uzyskają projekty przedsiębiorców, które przewidują udział w wydarzeniach targowych wskazanych na liście wydarzeń targowych, na których będą realizowane stoiska narodowe dla sektora, w który wpisuje się projekt oraz wyjazdowych misjach gospodarczych, w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki.

Projekt może uzyskać wsparcie tylko wtedy, gdy:

 • dotyczy jednego z sektorów gospodarki tj. medycznego i farmaceutycznego, budowy i wykańczania budowli, elektroniki profesjonalnej, mikroelektroniki i fotoniki, zielonych technologii (w tym OZE, GOZ), IT/ICT, przemysłu kreatywnego, kosmetycznego, maszyn i urządzeń, meblarskiego, motoryzacyjnego, pojazdów szynowych, statków specjalistycznych, jachtów i łodzi, wysokich technologii w obszarze bezpieczeństwa i towarów podwójnego zastosowania, lotniczo-kosmicznego, spożywczego;
 • wpisuje się w tematykę/branżę/sektor wydarzeń targowych kluczowych dla rozwoju sektora gospodarki wskazanego we wniosku o dofinansowanie;
 • obejmuje udział w charakterze wystawcy w co najmniej jednych targach właściwych dla sektora gospodarki, w który wpisuje się projekt, na których zostanie zrealizowane stoisko narodowe.

Wydatki kwalifikowalne:

 1. Kategorie wydatków kwalifikowalnych na udział MŚP w targach (pomoc publiczna dla MŚP na udział w targach)
 • Koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie obejmują koszty:
  • wynajmu stoiska (powierzchni wystawienniczej);
  • zaprojektowania i wykonania zabudowy lub zakupu gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy lub wynajmu zabudowy stoiska;
  • nabycia oraz instalacji na stoisku wystawienniczym trwałego i widocznego elementu dekoracyjnego uwzględniającego założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki;
  • transport i ubezpieczenie zabudowy lub jej elementów;
  • wynajmu sprzętu niezbędnego do prezentacji oferty na stoisku;
  • obsługi stoiska, w tym usługi tłumaczenia w celu prezentacji oferty, koszty mediów oraz koszty utylizacji odpadów związanych z utylizacją stoiska wystawowego.
 • Koszt udziału pracowników wnioskodawcy w targach (wyłącznie pomoc de minimis)
 • Kwalifikowalne są koszty podróży służbowych pracowników uczestniczących w targach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie i według stawek określonych w Przewodniku, tj. koszty:
  • diet;
  • ubezpieczenia uczestników podróży na czas wyjazdu służbowego;
  • uzyskania niezbędnych wiz;
  • zakupu noclegów;
  • transportu w tym zakupu biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych, promowych lub wynajem lub wykorzystanie samochodu jako środka umożliwiającego dojazd na miejsce docelowe, oraz wymagane opłaty dodatkowe, w tym za bagaż i nadbagaż, wybór miejsca w samolocie, parking, winiety, przejazd autostradą lub inną płatną drogą lub wynajmu lub wykorzystania samochodu jako środka umożliwiającego komunikację miejscową;
  • dojazdów środkami komunikacji miejscowej lub wynajmu lub wykorzystania samochodu jako środka umożliwiającego komunikację.
 • Wydatki dotyczące wyjazdowej misji gospodarczej (wyłącznie pomoc de minimis)

W ramach projektu wnioskodawca może zaplanować wyjazdową misję gospodarczą w celu odbycia spotkań z potencjalnymi kontrahentami, połączoną z udziałem w:

a) targach właściwych dla sektora gospodarki, w który wpisuje się projekt, na których zostanie zrealizowane stoisko narodowe lub
b) innych targach lub konferencjach branżowych, w które wpisuje się projekt.

Nie dopuszcza się misji wyjazdowej bez udziału w wydarzeniu targowym, polegającej wyłączenie na organizacji spotkań oraz nie dopuszcza się organizacji wyjazdowej misji gospodarczej w czasie oraz bezpośrednio po zakończonym udziale wnioskodawcy w targach w roli wystawcy, jeśli misja ta dotyczy udziału w tym samym wydarzeniu targowym, w którym wnioskodawca wziął udział w roli wystawcy.

Maksymalna liczba pracowników wnioskodawcy uczestniczących w misji gospodarczej w projekcie wynosi 3 osoby.

 • Kwalifikowalne są koszty podróży służbowych pracowników w związku z udziałem w misji gospodarczej, tj. koszty:
  • diet;
  • ubezpieczenia uczestników podróży na czas wyjazdu służbowego;
  • uzyskania niezbędnych wiz;
  • zakupu noclegów;
  • transportu w tym zakupu biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych, promowych lub wynajem lub wykorzystanie samochodu jako środka umożliwiającego dojazd na miejsce docelowe, oraz wymagane opłaty dodatkowe, w tym za bagaż i nadbagaż, wybór miejsca w samolocie, parking, winiety, przejazd autostradą lub inną płatną drogą lub wynajmu lub wykorzystania samochodu jako środka umożliwiającego komunikację miejscową;
  • dojazdów środkami komunikacji miejscowej lub wynajmu lub wykorzystania samochodu jako środka umożliwiającego komunikację.
 • Wydatki dotyczące kampanii promocyjnej (wyłącznie pomoc de minimis)

W ramach projektu wnioskodawca może zaplanować kampanię promocyjną związaną z udziałem w wydarzeniach targowych (jako wystawca lub w związku z wyjazdową misją gospodarczą). Przez kampanię promocyjną należy rozumieć zespół działań marketingowych, odbywających się w elektronicznych mediach masowych, mających na celu dotarcie do wybranej grupy docelowej.

Nie podlegają dofinansowaniu koszty wytworzenia materiałów promocyjnych tj.: katalogi, ulotki lub broszury informacyjne w wersji papierowej, gadżety reklamowe.

Maksymalny udział wydatków kwalifikowalnych związanych z kampanią promocyjną nie może przekroczyć 25% sumy kosztów kwalifikowalnych (bez kosztów pośrednich).

Kategorie wydatków kwalifikowalnych dotyczące kampanii promocyjnej:

 • Usługi zewnętrzne (pomoc de minimis): kwalifikowalne są koszty przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej w związku z udziałem w targach i organizacją wyjazdowych misji gospodarczych, koszty:
  • produkcji i emisji spotów reklamowych i filmów informacyjno-promocyjnych promujących markę/ofertę/produkt przedsiębiorcy będący przedmiotem projektu;
  • opracowanie elektronicznych katalogów lub broszur informacyjnych;
  • reklamy w mediach targowych;
  • kosztów zagranicznej reklamy elektronicznej (w tym dystrybucja katalogów i broszur) w branżowych kanałach informacyjnych;
  • przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych na wyszukiwarkach internetowych i portalach społecznościowych (włącznie z prowadzeniem analogicznych działań w kanale mobilnym) w tym:
   • działań za granicą z wykorzystaniem reklamy internetowej, e-mailingu i innych form internetowej dystrybucji komunikatów marketingowych i promocyjnych,
   • działań SEM/SEO, na platformach aukcyjnych, zakupowych, marketplace’ach typu B2B, B2C i B2G,
   • prowadzenia bloga,
   • prowadzenia kanału w serwisach streamingowych w języku obcym (np. youtube).
 • Koszty pośrednie (wyłącznie pomoc de minimis)

Koszty pośrednie rozliczane są metodą ryczałtową i stanowią 7% kwalifikowalnych bezpośrednich kosztów projektu. W ramach tej kategorii kosztów kwalifikowalnych możliwe jest finansowanie w ramach pomocy de minimis kosztów, w szczególności:

 • opłata rejestracyjna dotycząca udziału w targach;
 • rezerwacja miejsca wystawowego na targach;
 • wpis do katalogu targowego;
 • transport i ubezpieczenie eksponatów;
 • biletów wstępu na wydarzenia targowe oraz wydarzenia towarzyszące targom tj. kongresy, konferencje, seminaria;
 • organizacja pokazów, prezentacji i degustacji.

Kryteria wyboru projektów

Wsparcie otrzymają projekty z najwyższą liczbą punktów, które spełniają wszystkie kryteria obligatoryjne od 1 do 12 (ocena „TAK”).

Nazwa kryteriumOcena
Kwalifikowalność Wnioskodawcy (kryterium obligatoryjne)TAK/NIE
Kwalifikowalność Projektu (kryterium obligatoryjne)TAK/NIE
Przedmiot projektu – produkt i marka produktowa Wnioskodawcy (kryterium obligatoryjne)TAK/NIE
Potencjał produktu i doświadczenie Wnioskodawcy w działalności eksportowej (kryterium obligatoryjne)TAK/NIE
Budżet projektu (kryterium obligatoryjne)TAK/NIE
Wskaźniki projektu (kryterium obligatoryjne)TAK/NIE
Projekt spełnia horyzontalne zasady równości szans i niedyskryminacji (kryterium obligatoryjne)TAK/NIE
Projekt jest zgodny z Kartą Praw Podstawowych (kryterium obligatoryjne)TAK/NIE
Projekt jest zgodny z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych (kryterium obligatoryjne)TAK/NIE
Projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju (kryterium obligatoryjne)TAK/NIE
Zgodność z Krajową Inteligentną Specjalizacją (kryterium obligatoryjne)TAK/NIE
Innowacyjność Wnioskodawcy (kryterium obligatoryjne)TAK/NIE
Aktywność Wnioskodawcy na rynku międzynarodowym (kryterium rankingujące (fakultatywne))

Kryterium dotyczy tego czy:
– Marka produktowa została nagrodzona/wyróżniona w konkursie lub ujęta w rankingu branżowym na arenie międzynarodowej (Polska może być członkiem organizacji przyznającej nagrodę/wyróżnienie) co zostało potwierdzone oficjalnymi wynikami 12 opublikowanymi na stronie internetowej organizatora konkursu (wymagane jest podanie adresu strony internetowej) (1 pkt).
– Wnioskodawca zgłaszał regularnie (tzn. do co najmniej 3 edycji w okresie ostatnich pięciu lat) produkty pod marką produktową wskazaną we wniosku o dofinansowanie do udziału w wydarzeniu targowym w charakterze wystawcy, co zostało potwierdzone wpisami do katalogów targowych lub innymi dokumentami wystawionymi przez organizatora targów (1 pkt).
– Wnioskodawca brał udział w międzynarodowych zamówieniach publicznych lub realizował te zamówienia również jako podwykonawca, co zostało potwierdzone referencjami lub innym dokumentem wystawionym przez zamawiającego, np. podziękowania za udział w projekcie (1 pkt).

ZASADY OCENY:
– 1 pkt, jeśli zostanie spełniony jeden z warunków wskazanych w opisie kryterium,
– 2 pkt., jeśli zostaną spełnione dwa z warunków wskazanych w opisie kryterium,
– 3 pkt., jeśli zostaną spełnione wszystkie trzy warunki wskazane w opisie kryterium,
– 0 pkt., jeśli nie zostanie spełniony żaden z warunków wskazanych w opisie kryterium.
0 lub 3
Wnioskodawca posiada znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych (kryterium rankingujące (fakultatywne))

Sprawdzane będzie czy wnioskodawca w ostatnim zamkniętym roku obrachunkowym uzyskał przychody netto ze sprzedaży towarów i usług na eksport w wysokości powyżej 35% przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług. W oparciu o wykazane we wniosku o dofinansowanie kwoty przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług oraz przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług na eksport, zostanie obliczona według poniższego wzoru wartość procentowa, stanowiąca wskaźnik podlegający ocenie: Wartość procentowa = (przychody netto ze sprzedaży towarów i usług na eksport / przychody netto ze sprzedaży towarów i usług) * 100%.

ZASADY OCENY:
– 1 pkt, jeśli uzyskana wartość procentowa będzie w przedziale od 35,00% do 39,99%,
– 2 pkt., jeśli uzyskana wartość procentowa będzie w przedziale od 40,00% do 44,99%,
– 3 pkt., jeśli uzyskana wartość procentowa będzie w przedziale od 45,00% do 49,99%,
– 4 pkt., jeśli uzyskana wartość procentowa będzie w przedziale od 50,00% do 100 %,
– 0 pkt., jeśli uzyskana wartość procentowa będzie w przedziale od 30,01% do 34,99%.
0 lub 4