FEMP 1.11 ROZWÓJ MŚP W OBSZARZE CYFRYZACJI I PRZEMYSŁU 4.0

Nabór wniosków: 29 grudnia 2023 r. i skończy się 4 kwietnia 2024 r.


Kwota dofinansowania:
Maksymalna intensywność dofinansowania: 80%
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie: 200 000 PLN
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie: 3 000 000 PLN


Szczegółowe warunki wsparcia oraz zasady realizacji projektów ujęte zostaną w dokumentacji konkursowej.


Niniejszy typ projektu obejmuje wsparciem działania służące transformacji cyfrowej/Przemysł 4.0, w zakresie wytwarzanych produktów, oferowanych usług, stosowanych procesów lub przyjętych modeli biznesowych, a także działań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa. Poprzez transformację cyfrową/Przemysłu 4.0 należy rozumieć proces adaptacji przez przedsiębiorstwa szerokiego katalogu cyfrowych rozwiązań w zakresie produkcji przemysłowej, świadczenia usług i modeli biznesowych, w tym wykorzystujących rozwiązania z obszaru:
▪ big data,
▪ sztucznej inteligencji (AI),
▪ wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (VR),
▪ automatyki i robotyki,
▪ druku addytywnego,
▪ technologii teleinformatycznych,
▪ komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami, z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych rozwiązań, do projektowania, zarządzania, monitorowania lub optymalizowania procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie
lub związanych z nimi procesów logistycznych.


Warunki dotyczące wsparcia:
▪ Warunkiem tej transformacji jest wykorzystanie rozwiązań cyfrowych oraz zasobów danych w celu coraz większego usieciowienia wewnętrznej struktury, zmiany relacji z klientami, dostawcami i podwykonawcami, zmiany modelu biznesowego, zwiększenia produktywności przedsiębiorstwa, obniżenia kosztów funkcjonowania oraz ulepszenia produktu/usługi.
▪ Wsparcie jest przeznaczone na wdrożenie w przedsiębiorstwie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych/Przemysłu 4.0, obarczonych wysokim poziomem ryzyka i trudnością w ustanowieniu zabezpieczenia pod ewentualny kredyt bankowy. Z możliwości uzyskania wsparcia wykluczone będą natomiast rozwiązania o mniej specjalistycznym charakterze (np. zakup oprogramowania biurowego, księgowego,
systemy operacyjne komputerów osobistych).
▪ Działania realizowane w ramach projektu muszą wynikać z planu transformacji cyfrowej/w kierunku Przemysłu 4.0. Opracowanie planu transformacji cyfrowej następuje przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Na etapie realizacji projektu dopuszcza się możliwość odstępstwa od działań przewidzianych w planie, pod warunkiem przedstawienia uzasadnienia, które będzie podlegać weryfikacji.
▪ W wyniku wdrożonej technologii cyfrowej/Przemysłu 4.0 wprowadzona zostanie zmiana w zakresie procesów biznesowych przedsiębiorstwa oraz dodatkowo może wystąpić zmiana w zakresie produktów przedsiębiorstwa.


Wydatki kwalifikowalne:
▪ zakup usług doradczych na potrzeby opracowania i wdrożenia planu transformacji cyfrowej/ w kierunku Przemysłu 4.0.
Usługa doradcza w zakresie opracowania planu transformacji cyfrowej będzie mogła być zrealizowana przez Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych lub inne wyspecjalizowane ośrodki innowacji/ekspertów lub ze środków własnych beneficjenta. W ramach projektu możliwość
rozliczenia wydatku na opracowania planu transformacji cyfrowej będzie w ramach pomocy de minimis. Usługi, nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego i nie mogą być związane z bieżącą działalnością operacyjną wnioskodawcy, w szczególności w zakresie doradztwa
podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy,
▪ zakup nowych środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego, wspierających rozwój działalności gospodarczej w kierunku cyfryzacji i Przemysłu 4.0,
▪ zakup oprogramowania, wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej w celu wprowadzenia rozwiązania cyfrowego/technologicznego do działalności przedsiębiorstwa,
▪ roboty budowlane, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń,
▪ komponent uzupełniający projektu: usługi szkoleniowe dotyczące podnoszenia kompetencji i umiejętności przedsiębiorstw niezbędnych w procesach transformacji (cross-financing).