FELD 1.5 WDROŻENIE ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE PRZEMYSŁU 4.0 – KONKURENCYJNOŚĆ MŚP

Okres trwania konkursu: 3 – 24 styczeń 2024

Budżet dotacji wynosi prawie 25 000 000 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania: 1 000 000 PLN

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 300 000 PLN

Dla MŚP:

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. łódzkiego. Projekty można realizować w partnerstwie.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu podlegający dofinansowaniu: wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych w kierunku przemysłu 4.0 i gospodarki opartej na danych, zwiększających zaawansowanie technologiczne i zdolność do wdrażania innowacji, w szczególności automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji.

Wspierana będzie dalsza transformacja cyfrowa gospodarki, polegająca na transformacji modeli biznesowych polskich przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 i gospodarki opartej na danych.

Możliwość uzyskania wsparcia dotyczyć będzie projektów inwestycyjnych zwiększających zaawansowanie technologiczne przedsiębiorstw:

 • Big Data oraz działania związane z analizą danych;
 • Roboty przemysłowe;
 • Przemysłowy Internet rzeczy;
 • Integracja IT/OT i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS);
 • Cyberbezpieczeństwo;
 • Chmura obliczeniowa;
 • Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość;
 • Sztuczna inteligencja;
 • Blockchain;
 • Druk addytywny (druk 3D);
 • Łączność w technologii 5G;
 • BIM (Building Information Modelling);
 • Technologie kwantowe (Quantum Computing);
 • Mikroelektronika.

Projekt nie może obejmować rozwiązań cyfrowych o mniej specjalistycznym charakterze (np. oprogramowania biurowego, księgowego, systemów operacyjnych komputerów osobistych wykorzystujących powszechnie znane i dostępne technologie).

Koszty kwalifikowane

 • wydatki związane z realizacją projektu, które wynikają bezpośrednio z określonego typu projektu, a także:
  • zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie rzeczowych aktywów trwałych, w tym maszyn, sprzętu i urządzeń wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze, zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego),
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
   • będą wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę,
   • będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami odrębnymi,
   • będą nabyte na warunkach rynkowych od podmiotów niepowiązanych z nabywcą,
   • będą stanowiły majątek i własność beneficjenta przez co najmniej okres trwałości projektu.
 • koszty pośrednie rozliczane metodą stawki ryczałtowej – koszty niezbędne do realizacji projektu, ale niedotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu projektu.