FESL.10.02 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji

Data naboru: 27.06-12.09.2024

Wysokość alokacji ogółem: 50 000 000,00 EUR

Maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie: 100 %

Dla kogo: przedsiębiorstwa

Środki można przeznaczyć na realizację prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach (z wyłączeniem badań podstawowych) nakierowanych na proces transformacji. Uzupełniająco, jako element każdego projektu B+R, możliwe jest wsparcie prac przedwdrożeniowych w przedsiębiorstwach. Wdrożenie wyników prac B+R będzie dopuszczalne jako moduł w projekcie badawczo-rozwojowym, przy czym musi on stanowić mniejszość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (tj. poniżej 50%).

Przedsiębiorstwo musi prowadzić działalność gospodarczą na terenie przynajmniej jednego z 7 wymienionych podregionów województwa śląskiego (katowickim, bielskim, tyskim, rybnickim, gliwickim, bytomskim i sosnowieckim), weryfikacja dokonywana będzie na podstawie wpisu do CEIDG/KRS na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.


Dodatkowo wnioskodawca realizując projekt B+R będzie mógł uzyskać wsparcie na cyfryzację procesów badawczych w firmie, podniesienie kompetencji pracowników oraz uzyskanie ochrony własności intelektualnej na rezultaty będące wynikiem prac B+R.

W ramach działania wspierane będą prace badawcze na rzecz transformacji, które będą nakierowane na rozwiązania (efekty, produkty) przyczyniające się do zmiany profilu działalności i/lub wprowadzenia nowych/ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów, zmniejszania zużycia surowców w procesach produkcyjnych, wdrożenia czystych technologii redukujących masę odpadów lub
zapobiegających ich powstaniu, zwiększenia reużycia produktów, recyklingu materiałów i efektywnego gospodarowania zasobami oraz ograniczające zużycie energii w procesach produkcyjnych.


W przypadku prac B+R projekt musi zawierać w sobie prace eksperymentalno – rozwojowe nakierowane na proces transformacji, których realizacja powinna prowadzić do wyniku dającego się skomercjalizować.

Prace B+R mogą być realizowane przez samodzielne przedsiębiorstwa, a także przez partnerstwa przemysłowo – naukowe. Partnerami mogą być podmioty spoza regionu oraz kraju.


Wsparcie w ramach niniejszego działania skoncentrowane jest w szczególności na MŚP. Przewidziane są również inwestycje dużych przedsiębiorstw, pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R do polskiej gospodarki. Głównym celem wsparcia dużych przedsiębiorstw powinno być podjęcie współpracy z MŚP w zakresie rozwijania i wzmacniania zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywania zaawansowanych technologii, a także przedstawienie korzyści dla partnerów oraz innych przedsiębiorstw MŚP z regionu.


Beneficjent aplikując o wsparcie zobowiązany jest do zastosowania zasady:

 • n+2 w projektach dotyczących realizacji prac badawczo-rozwojowych na rzecz transformacji,
 • n+3 w projektach dotyczących realizacji prac badawczo-rozwojowych na rzecz transformacji wraz z
  wdrożeniem ich wyników.
  Oznacza to, że od chwili podpisania umowy o dofinansowanie Beneficjent powinien zrealizować projekt
  ujęty we wniosku o dofinansowanie:
 • w ciągu kolejnych dwóch latach (w projektach dot. realizacji prac badawczo-rozwojowych w przypadku
  realizacji wyłącznie prac B+R),
 • w ciągu kolejnych trzech latach (w projektach dot. realizacji prac badawczo-rozwojowych wraz z
  wdrożeniem ich wyników).

Zapraszamy do kontaktu, z chęcią odpowiemy na Państwa pytania!