FENG.03.01 KREDYT EKOLOGICZNY

Data naboru: 25.04-25.07 i 17.10 – 30.12.2024

Dla kogo: MŚP posiadające zdolność kredytową

Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna, a więc dofinansowanie (maksymalny jego poziom, to 70%) stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację planowanej inwestycji.

Cel: transformacja przedsiębiorstw zwiększająca ich efektywność energetyczną.

Jakie wydatki mogą być objęte inwestycją ekologiczną?

  • nabycie środków trwałych,
  • zmodernizowanie posiadanej infrastruktury (efektem musi być ograniczenie zużycia energii o przynajmniej 30%),
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • zmiana źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczną,
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
  • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, związanych z realizowanym projektem.

Zapraszamy do kontaktu, z chęcią odpowiemy na Państwa pytania!