FESL 10.1 WYKORZYSTANIE TERENÓW ZDEGRADOWANYCH W CELU ROZWOJU REGIONU POPRZEZ INWESTYCJE PRZEDSIĘBIORSTW

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od stycznia do lutego 2024 r.

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji.
Intensywność wsparcia wyniesie do 60% kosztów netto inwestycji.
Minimalna wartość dotacji: 10 mln PLN.

Program jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a także dużych przedsiębiorstw z województwa śląskiego, z wyłączeniem podregionu częstochowskiego (wyłączenie: m. Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski).

 • Realizacja projektu na obszarach górniczych objętych planem transformacji: województwo śląskie z wyłączeniem podregionu częstochowskiego (wyłączenie: m. Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski).
 • Tereny nie będą mogły być przeznaczone na działalność produkcyjną Wnioskodawcy. Infrastruktura powstała w wyniku projektu ma być udostępniania na warunkach rynkowych, co wyklucza, żeby Wnioskodawca prowadził na niej własną działalność produkcyjną.
 • Prawo do dysponowania nieruchomością, w której ma być zlokalizowany projekt.
 • Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy, wynosi 10 mln PLN.
 • Od chwili podpisania umowy o dofinansowanie Beneficjent musi zrealizować projekt ujęty we wniosku o dofinansowanie w ciągu dwóch lat.

Preferencje:

 • zagospodarowanie terenu powyżej 1 ha,
 • miejsce realizacji w gminach wchodzących w skład OSI,
 • infrastruktura będzie udostępniana organizacjom pożytku publicznego, podmiotom działającym w obszarze kultury, sportu i rekreacji,
 • działającym w obszarze kultury, sportu i rekreacji,
 • Wnioskodawca załączy do wniosku o dofinansowanie prawomocne i aktualne pozwolenie na budowę,
 • inwestycje w rozwiązania proekologiczne (np. instalacje OZE, gospodarka odpadami),
 • utworzenie nowych miejsc prac.