FESL 1.2 BADANIA, ROZWÓJ I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH (ŚLĄSK)

Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach to instrument oferujący wsparcie dotacyjne na prace B+R oraz rozbudowę infrastruktury B+R w śląskich firmach.
Nabór wniosków uruchomiony zostanie prawdopodobnie w I kwartale 2024 r.
Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej.

Intensywność wsparcia dla prac B+R wyniesie do 80% kosztów badań przemysłowych oraz do 60% kosztów prac rozwojowych. Intensywność wsparcia dla infrastruktury B+R wyniesie do 50% kosztów netto inwestycji.
Minimalna wartość dofinansowania: 2 mln PLN.

Wsparcie jest kierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych z województwa śląskiego.
Wsparcie skoncentrowane na MŚP. Wsparcie dużych przedsiębiorstw będzie możliwe wyłącznie w przypadku dyfuzji działalności B+R do polskiej gospodarki oraz podjęcia współpracy z MŚP.
Na projekty obejmujące prowadzenie prac B+R lub inwestycje w infrastrukturę B+R.
W typie projektu prace B+R dofinansowanie obejmie w szczególności koszty wynagrodzeń kadry merytorycznej, podwykonawstwa, materiałów do badań, elementów do budowy prototypu, usług zleconych, amortyzacji aparatury badawczej.
W typie projektu infrastruktura B+R dofinansowanie obejmie w szczególności zakup aparatury i sprzętu laboratoryjnego do prowadzenia badań.

Kluczowe wymagania:

 • Realizacja projektu na terenie województwa śląskiego,
 • Projekt musi wpisywać się co najmniej w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego, tj. energetykę, ICT, medycynę, zieloną gospodarkę lub przemysły wschodzące,
 • W przypadku prac B+R projekt musi zawierać w sobie prace eksperymentalno–rozwojowe, realizacja których powinna z założenia prowadzić do wyniku dającego się skomercjalizować. W przypadku infrastruktury B+R Wnioskodawca musi przedstawić plan dotyczący prac B+R, których realizacji będzie służyła dofinansowywana infrastruktura,
 • W przypadku projektu dot. tworzenia lub rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego jego realizacja może trwać maksymalnie rok.
  W przypadku projektu dot. realizacji prac B+R jego realizacja może trwać maksymalnie dwa lata.

Preferencje:

 • projekty realizowane przez konsorcja przemysłowo – naukowe,
 • projekty realizowane z partnerem z innego państwa/regionu Polski,
 • przedsiębiorstwo doświadczone w prowadzeniu prac B+R (GUS PNT- 01), własny dział badawczo-rozwojowy,
 • przedsiębiorstwo posiada własne patenty, wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe,
 • przedsiębiorstwo współpracowało/współpracuje w sieciach badawczych,
 • przedsiębiorstwo posiada strategię rozwoju działalności B+R,
 • przedsiębiorstwo posiada lub deklaruje pozyskanie certyfikatu ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”,
 • społeczna użyteczność wyników prac B+R, dostępność dla osób z niepełnosprawnościami,
 • pozytywne skutki realizacji prac B+R dla środowiska,
 • wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie województwa śląskiego.