FESL 1.8 INNOWACJE CYFROWE W MŚP

Nabór wniosków ruszy w marcu 2024 r. i skończy się w kwietniu 2024 r.

Ile można zyskać?
Ogólny budżet przeznaczony na konkurs to 15 000 000,00 euro (66 750 000,00 PLN)
Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą mogli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi
500 000,00 PLN.
Maksymalna wartość dofinansowania 6 000 000,000 PLN.


Poziom dofinansowania:
Intensywność wsparcia wyniesie do 85% kosztów netto inwestycji – prawdopodobnie de minimis.


Głównym celem działania jest wprowadzenie wysokospecjalistycznych rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwach z kategorii MŚP.
W wyniku realizacji projektu będą mogły one wprowadzić procesy związane z cyfryzacją i automatyzacją procesów biznesowych.
Podmioty te muszą realizować i utrzymać w okresie trwałości projekt na terenie Województwa Śląskiego.
W celu zapewnienia, że udzielone wsparcie będzie służyło rozwojowi Województwa Śląskiego, przedsiębiorstwo musi prowadzić działalność gospodarczą na terenie Województwa Śląskiego na dzień podpisania umowy o dofinansowanie – weryfikacja będzie się odbywać na podstawie wpisu do CEIDG/KRS na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.
Beneficjent ma obowiązek zastosowania zasady n+1 w odniesieniu do okresu realizacji projektów. Oznacza to, że od chwili podpisania umowy o dofinansowanie Beneficjent musi zrealizować projekt ujęty we wniosku o dofinansowanie w ciągu jednego roku. W szczególnych przypadkach Instytucja Organizująca Nabór może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu z uwzględnieniem możliwego maksymalnego terminu ponoszenia wydatków kwalifikowalnych. Działanie jest skierowane do przedsiębiorstw produkcyjnych,
jak i usługowych, z możliwością preferencji projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne.

Koszty kwalifikowalne:

  • zakup nowych środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego, wspierających rozwój działalności gospodarczej w kierunku cyfryzacji i Przemysłu 4.0,
  • wartości niematerialne i prawne, w postaci specjalistycznego oprogramowania w celu wprowadzenia rozwiązania cyfrowego/technologicznego do działalności przedsiębiorstwa,
  • usługi szkoleniowe dotyczące podnoszenia kompetencji i umiejętności przedsiębiorstw niezbędnych w procesach transformacji (cross-financing).
  • do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie.

Wymagania wstępne:
Przedsiębiorstwa aplikujące w ramach naboru muszą nieprzerwanie funkcjonować na moment złożenia wniosku na rynku co najmniej 3 lata. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej wynika z wpisu do CEIDG lub z dokumentu potwierdzającego formę prawną przedsiębiorstwa.
W ramach działania wspierane będą inwestycje mające na celu wprowadzenie zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego poprzez nabycie wysokospecjalistycznych narzędzi ICT. Jako element każdej inwestycji możliwe jest także wdrożenie rozwiązań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa danego podmiotu, w szczególności nabycie niezbędnych narzędzi informatycznych wraz z oprogramowaniem. Nie ma możliwości wsparcia projektów dotyczących wyłącznie cyberbezpieczeństwa.
W ramach działania wsparcie nie będzie udzielane na inwestycję w infrastrukturę szerokopasmową.
Działanie będzie realizowane z uwzględnieniem zasad horyzontalnych (pozytywny wpływ na niepełnosprawnych typu WCAG oraz pozytywny wpływ na środowisko).

Kryteria punktowe wyboru projektów:

Zwiększenie poziomu cyfryzacji i automatyzacji w przedsiębiorstwieKryterium stanowi katalog zamknięty, w ramach którego ocenie podlegają następujące aspekty: – wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) do zarządzania procesami biznesowymi, analizy danych pozwalających na racjonalizację procesu podejmowania decyzji biznesowych, zwiększenie wydajności pracy w przedsiębiorstwie w wyniku cyfryzacji tych procesów – 0 lub 2 pkt.; zastosowanie w projekcie dziedzinowych platform cyfrowych, w tym, dedykowanych klientom platform usług on-line oraz integracji istniejących systemów dziedzinowych, np. w obszarze łańcucha dostaw lub świadczonych usług – 0 lub 2 pkt, – wykorzystanie technologii Big Data do zarządzania przedsiębiorstwem (identyfikowanie nieefektywności i wąskich gardeł produkcyjnych, optymalizacja produkcji i maksymalizacja jej jakości, oszczędność energii i poprawa serwisu oraz diagnostyka urządzeń) – 0 lub 2 pkt, – wdrażanie inteligentnych linii produkcyjnych mających na celu m.in. zmniejszenie przestojów w produkcji, wzrost jakości wytwarzanego produktu, reagowania na potrzeby rynku poprzez automatyczne sterowanie procesami produkcyjnymi. – 0 lub 2 pkt, Oceniający może przyznać 0 lub 2 pkt. Kryterium obowiązuje od momentu aplikowania przez cały okres realizacji projektu.
Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwieW kryterium weryfikowane będzie czy realizacja projektu prowadzić będzie do zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie – 0 lub 2 pkt. Oceniający może przyznać 0 lub 2 pkt. Kryterium obowiązuje od momentu aplikowania przez cały okres realizacji projektu.
Cyfryzacja przedsiębiorstw należących do sektora produkcyjnegoW ramach kryterium weryfikowane będzie czy Wnioskodawca na dzień ogłoszenia naboru pozostaje podmiotem należącym do sektora produkcyjnego oraz czy realizowany projekt oraz jego cele i rezultaty również dotyczą sektora produkcyjnego. Spełnienie kryterium weryfikowane będzie na podstawie głównego/dominującego  PKD działalności Wnioskodawcy wskazanego w dokumencie rejestrowym na moment ogłoszenia naboru oraz zapisów wniosku o dofinansowanie, w tym kodu PKD projektu. Oceniający może przyznać 0 lub 4 pkt. Kryterium obowiązuje od momentu aplikowania przez cały okres realizacji projektu.
Utworzenie wysokospecjalistycznych miejsc pracyW kryterium tym ocenie podlegać będzie czy w ramach projektu zostaną utworzone nowe wysokospecjalistyczne miejsca pracy w przedsiębiorstwie oparte na wiedzy  (KIBS, knowledge intensive business services) – Kandydat/pracownik powinien posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe związane z wykonywanymi zadaniami. Ponadto, powinien posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac na danym stanowisku potwierdzone certyfikatami, dyplomami itp.  – 0 lub 2 pkt. W ramach kryterium oceniający może przyznać 0 lub 2 pkt. Kryterium obowiązuje od momentu aplikowania przez cały okres realizacji projektu.
EfektywnośćKryterium stanowi katalog zamknięty, w ramach którego ocenie podlegają następujące aspekty: – czy planowane efekty projektu są proporcjonalne do planowanych do poniesienia lub zaangażowania nakładów inwestycyjnych, zasobów infrastrukturalnych, ludzkich, know-how – 0 lub 2 pkt, – projekt wpisuje się w regionalne specjalizacje technologiczne wskazane w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego – 0 lub 2 pkt, – czy projekt jest wynikiem przeprowadzonej usługi doradczej wyświadczonej przez jednostkę badawczą lub IOB (ocena w tym zakresie odbywa się na podstawie dostarczonego dokumentu potwierdzającego ten fakt  – raportu z usługi doradczej) – 0 lub 2 pkt, – czy projekt polega na wdrożeniu co najmniej w skali przedsiębiorstwa innowacji marketingowej – 0 lub 2 pkt. Kryterium obowiązuje od momentu aplikowania przez cały okres realizacji projektu.
Dodatkowe efekty projektuKryterium stanowi katalog zamknięty, w ramach którego ocenie podlegają następujące aspekty: – czy realizacja projektu prowadzić będzie do poprawy współpracy pomiędzy poszczególnymi obszarami /działami przedsiębiorstwa, relacji z klientami, usprawnienie procesu podejmowania decyzji czy efektywność komunikacji wewnątrz firmy – 0 lub 2 pkt.; − inne dodatkowe efekty projektu (np. redukcja zapotrzebowania na energię, poprawa BHP w przedsiębiorstwie, działania na rzecz lokalnej społeczności, działania proekologiczne, systemy zarządzania, zarządzanie łańcuchem dostaw, znakowanie produktów) – 0 lub 2 pkt; Kryterium obowiązuje od momentu aplikowania przez cały okres realizacji projektu.
Poziom innowacyjności projektuW kryterium weryfikowane jest czy w wyniku realizacji projektu wprowadzony zostanie na rynek nowy lub ulepszony produkt albo nowy lub ulepszony proces, przy czym ów nowy lub ulepszony produkt lub proces jest nowy przynajmniej w skali regionu. Przez produkt lub proces nowy dla rynku województwa śląskiego rozumie się produkt lub proces, który nie jest stosowany w województwie śląskim dłużej niż 3 lata na moment złożenia wniosku oraz nie może być wcześniej wdrożony do działalności przedsiębiorstwa. Przez produkt należy rozumieć również usługę. Weryfikacja następuje w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie, dokumenty potwierdzające innowacyjność projektu (opinię o innowacyjności wystawioną przez podmiot/osobę upoważniony/upoważnioną). W ocenie zostanie uwzględniona punktacja wyłącznie za najwyższy uznany jako spełniony poziom innowacji. W kryterium można otrzymać 0,3,4,5 lub 6 punktów: – jeżeli projekt prowadzi do wdrożenia innowacji stosowanej w skali regionu, w okresie do trzech lat – 3 pkt., – jeżeli projekt prowadzi do wdrożenia innowacji stosowanej w skali kraju, w okresie do trzech lat – 4 pkt., – jeżeli projekt prowadzi do wdrożenia innowacji stosowanej w skali świata, w okresie do trzech lat – 5 pkt., – jeżeli projekt prowadzi do wdrożenia innowacji nieznanej i niestosowanej dotychczas – 6 pkt. Kryterium obowiązuje od momentu aplikowania przez cały okres realizacji projektu.
Wzrost kompetencji cyfrowych pracowników  W kryterium premiowane są projekty, w ramach których zaplanowano realizację usług szkoleniowych (kursy, szkolenia) celem podniesienia kompetencji cyfrowych pracowników. Oceniający przyzna 2 punkty w przypadku, gdy projekt zakłada realizację co najmniej jednego kursu lub szkolenia służącego podniesieniu kompetencji cyfrowych pracowników. Oceniający może przyznać 0 lub 2 pkt. Kryterium obowiązuje od momentu aplikowania przez cały okres realizacji projektu.
Wpływ projektu na gospodarkę regionu (US – rozliczenie w woj. Śląskim)Projekty realizowane w ramach naboru powinny w jak największym stopniu przyczyniać się do rozwoju gospodarczego obszaru objętego wsparciem, np. poprzez zwiększanie bazy podatkowej. Mając na uwadze powyższe oraz uwzględniając miejscową właściwość organów podatkowych dla właściwego w przypadku Wnioskodawcy podatku dochodowego, ustaloną zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.) punkty przyznawane są w następujący sposób: − w przypadku, gdy dla Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego właściwy miejscowo jest organ podatkowy z terenu województwa śląskiego – 5 pkt., − w przypadku, gdy dla Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego właściwy miejscowo jest organ podatkowy spoza terenu województwa śląskiego – 0 pkt. Oceniający może przyznać 0 lub 5 pkt. Weryfikacja odbywa się na podstawie dokumentu sprawozdawczego za ostatni okres obrachunkowy. Kryterium obowiązuje od momentu aplikowania przez cały okres realizacji projektu.