FEPW 1.2 AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA W MŚP

Planowany nabór: sierpień 2024 r. – wrzesień 2024 r.

Planowane jest udzielanie wsparcia w zakresie wdrażania rozwiązań automatyzacji i robotyzacji, co ma przyczynić się do zwiększenia odporności MŚP na zmiany koniunkturalne oraz budowy przewagi konkurencyjnej. Wprowadzane rozwiązania technologiczne mają pozwolić zmniejszyć problem odpływu pracowników z Polski Wschodniej.

Priorytetowo będą traktowane projekty wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.

Maksymalna wartość dofinansowania: 3 000 000 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania na koszty związane z przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowanie mapy drogowej: 70 000 PLN

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie: 200 000 PLN

Wsparcie będzie udzielane za pomocą regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP oraz pomocy de minimis.

 • koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa i opracowaniem mapy drogowej;
 • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia mapy drogowej;
 • nabycie środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości zbudowanych i niezabudowanych, tj. m.in. automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń;
 • nabycie oprogramowania lub innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej. Oprogramowanie powinno bezpośrednio wspierać procesy wdrożenia automatyzacji lub robotyzacji, poprzez np. zaawansowane systemy informatyczne (narzędzia IT), technologie umożliwiające współpracę ludzi i robotów, systemy informatyczne służące optymalizacji produkcji, przeznaczone do obsługi urządzeń, sterowania tymi urządzeniami i komunikacji z nimi;
 • koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, max. 10% wartości kosztów nabycia środków trwałych;
 • koszty usług szkoleniowych.
 • koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki w jednej z następujących form:
  • poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
  • gwarancji bankowej;
  • gwarancji ubezpieczeniowej;
  • poręczenia zwanego dalej „funduszem poręczeniowym”.

Dofinansowanie na usługi rozwojowe i doradztwo udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej, natomiast finansowanie inwestycji (regionalna pomoc inwestycyjna) nastąpi w formie dotacji warunkowej, która podlega zwrotowi w zależności od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej beneficjenta w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub daty rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) w wysokościach podanych w załączniku 4 do Umowy dokumentacji konkursowej.

Regionalna pomoc inwestycyjna:

Zakres kosztów objętych pomocą:

– koszty nabycia środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,

– koszty nabycia oprogramowania lub innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,

– koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, a ich wartość nie przekracza 10% wartości środków trwałych nabywanych w projekcie.

Maksymalna intensywność dofinansowania: zgodnie z mapą pomocy regionalnej 2022-2027

Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP:

Zakres kosztów objętych pomocą:

– koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia mapy drogowej.

Maksymalna intensywność dofinansowania: 50%

Pomoc de minimis:

Zakres kosztów objętych pomocą:

– koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowaniem mapy drogowej,

– koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia mapy drogowej,

– koszty usług szkoleniowych,

– koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

Maksymalna intensywność dofinansowania: 85%

KRYTERIA FORMALNE

KryteriumOpis
1. Czy wniosek o dofinansowanie został złożony w wymaganym terminie?Sprawdzane jest czy wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie określonym w Regulaminie wyboru projektów.
2. Czy wniosek zawiera dane rejestrowe wnioskodawcy zgodne z dokumentem rejestrowym?Sprawdzane jest czy odpowiednie punkty Wniosku o dofinansowanie zawierają dane rejestrowe wnioskodawcy zgodne z jego dokumentem rejestrowym.
3. Czy wniosek jest kompletny oraz czy załączono wymagane załączniki?Sprawdzana jest kompletność wniosku w zakresie formalnym, czy do wniosku o dofinansowanie załączono wymagane załączniki oraz czy są czytelne, sporządzone we właściwym wzorze i zawierają wszystkie strony. Treść merytoryczna nie jest sprawdzana na tym etapie oceny z wyjątkiem informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny formalnej.
4. Czy promesa kredytu ekologicznego/warunkowa umowa kredytu ekologicznego zawiera wymagane informacje?Sprawdzane jest czy promesa kredytu ekologicznego z banku kredytującego lub warunkowa umowa kredytu ekologicznego jest wystawiona/zawarta najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie i zawiera potwierdzenie, że została wystawiona/zawarta na podstawie pozytywnej oceny zdolności kredytowej na potrzeby inwestycji ekologicznej.

KRYTERIA MERYTORYCZNE

KryteriumOpis
1. Poprawność dokumentu audytu oraz zgodność inwestycji z wymogami DziałaniaSprawdzane jest czy złożony dokument audytu jest zgodny z wymogami Działania i czy zawiera wszystkie niezbędne informacje, ma odpowiednią formę, a dokumentacja inwestycji wskazuje, że przynosi ona oszczędności energetyczne. W szczególności weryfikuje się czy audyt energetyczny jest zgodny z wymogami. Dokumentacja jest weryfikowana na podstawie podkryteriów:
a. Czy realizacja inwestycji opisanej we wniosku o dofinansowanie i załącznikach jest związana z poprawą efektywności energetycznej.
b. Czy dokument audytu zawiera wszystkie wymagane informacje zgodnie z dokumentacją naboru.
c. Czy dokument audytu odpowiada zakresowi inwestycji dotyczącemu efektywności energetycznej, opisanemu we wniosku o dofinansowanie.

Możliwa ocena kryterium:
✔️ TAK – podkryteria są spełnione,
❌ NIE – przynajmniej jedno podkryterium nie jest spełnione.
2. Kwalifikowalność wydatkówOcena w ramach kryterium dotyczy tego, czy ujęte we wniosku o dofinansowanie wydatki są wydatkami kwalifikowalnymi do objęcia wsparciem.

Możliwa ocena kryterium:
✔️ Kryterium otrzyma ocenę „TAK”, jeśli zostaną spełnione wymagania wskazane w jego opisie oraz ewentualna korekta wydatków kwalifikowalnych nie przekracza progu procentowego określonego w Regulaminie wyboru projektów.
❌ Kryterium otrzyma ocenę „NIE”, jeżeli korekta przekroczy próg procentowy określony w Regulaminie wyboru projektów lub nie zostaną spełnione wymagania wskazane w jego opisie.
3. Projekt spełnia minimalny próg oszczędności energiiSprawdzane jest czy z dokumentu audytu i wniosku o dofinansowanie wynika, że inwestycja przyniesie oszczędność energii pierwotnej na poziomie min. 30% w odniesieniu do obszaru podlegającego zakresowi projektu.

Możliwa ocena kryterium:
✔️ TAK – oszczędność energii pierwotnej osiąga poziom min. 30%,
❌ NIE – brak spełnienia warunku.
4. Inwestycja objęta projektem nie jest związana z rodzajami działalności wykluczonymi z możliwości uzyskania wsparciaW ramach kryterium sprawdzane jest czy przedmiot inwestycji nie jest związany z rodzajami działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia.

Możliwa ocena kryterium:
✔️ TAK – przedmiot działalności projektu nie dotyczy działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia,
❌ NIE – przedmiot działalności projektu dotyczy działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia.
5. Projekt spełnia horyzontalne zasady równości szans i niedyskryminacjiOceniane jest czy projekt spełnia wymagania wynikające z zasad horyzontalnych równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości kobiet i mężczyzn.

Możliwa ocena kryterium:
✔️ TAK – jeśli zostaną spełnione wymagania wskazane w jego opisie kryterium,
❌ NIE – brak spełnienia powyższego warunku.
6. Projekt jest zgody z Kartą Praw PodstawowychW kryterium sprawdzane jest czy projekt jest zgodny z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r. w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu.

Możliwa ocena kryterium:
✔️ TAK – jeśli zostaną spełnione wymagania wskazane w jego opisie kryterium,
❌ NIE – brak spełnienia powyższego warunku.
7. Projekt jest zgodny Konwencją o Prawach Osób NiepełnosprawnychSprawdzane jest czy projekt jest zgodny z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu. Ocena zgodności z kryterium nastąpi w odniesieniu do art. 2-7, 9 Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Możliwa ocena kryterium:
✔️ TAK – jeśli zostaną spełnione wymagania wskazane w jego opisie kryterium,
❌ NIE – brak spełnienia powyższego warunku.
8. Czy wnioskodawca i projekt nie podlegają wykluczeniu?Wniosek sprawdzany jest w ramach poniższych podkryteriów, które są oceniane niezależnie:
A – Nie można przyznać pomocy w przypadku indywidualnej regionalnej pomocy inwestycyjnej wnioskodawcy, który dokonał przeniesienia do zakładu, w którym ma zostać dokonana inwestycja początkowa, której dotyczy wniosek o pomoc, w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o pomoc, oraz planuje dokonać takiego przeniesienia w okresie dwóch lat od zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o pomoc. Wykluczenie ma zastosowanie wyłącznie w przypadku gdy w ramach projektu udzielana jest regionalna pomoc inwestycyjna. Wnioskodawca nie został wykluczony z naboru na podstawie sankcji w stosunku do podmiotów i osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej lub są za nie odpowiedzialne.
B – Wnioskodawca prowadzi działalność na terenie RP potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru
C – Projekt (miejsce realizacji projektu) znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
D – Projekt rozpocznie się po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Możliwa ocena kryterium:
✔️ TAK – wszystkie powyższe podkryteria są spełnione,
❌ NIE – przynajmniej jedno z powyższych podkryteriów nie jest spełnione.
9. Czy projekt jest właściwie przygotowany?Kryterium jest uznane za spełnione, jeżeli:
– przedstawione informacje/dane są spójne, wiarygodne i kompletne,
– projekt jest gotowy do realizacji lub realizacja projektu jest uzależniona od uzyskania dodatkowych dokumentów, takich jak: pozwolenia (np. na budowę), koncesje, dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów środowiskowych (np. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach). Oceniane jest czy wnioskodawca wskazał we wniosku wszystkie pozwolenia, koncesje, itp., które są potrzebne do realizacji projektu i określił instytucje odpowiedzialne za ich wydanie. Jeśli wnioskodawca danego dokumentu jeszcze nie uzyskał, to czy we wniosku przedstawił realny harmonogram jego pozyskania.

Możliwa ocena kryterium:
✔️ TAK – kryterium jest spełnione,
❌ NIE – kryterium nie jest spełnione.
10. Projekt dotyczy inwestycji początkowej zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej (jeśli dotyczy)Wsparcie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej może być przyznane dla projektów, które są związane z inwestycją początkową. Oceniane jest czy projekt obejmuje inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

Możliwa ocena kryterium:
✔️ TAK – projekt dotyczy inwestycji początkowej,
❌ NIE – projekt nie dotyczy inwestycji początkowej.

Wymagana ocena: (TAK w przypadku gdy w projekt przewiduje regionalną pomoc inwestycyjna)
11. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektuZadania i efekty projektu powinny być odzwierciedlone we wskaźnikach produktu i rezultatu. Oceniane jest czy planowane zadania i wydatki są określone za pomocą wskaźników produktu i rezultatu, czy są adekwatne, spójne, mierzalne, poprawnie określone, obiektywnie weryfikowalne i realne do osiągnięcia, czy wnioskodawca wskazał we wniosku wszystkie adekwatne wskaźniki oraz czy przedstawił definicje oraz sposób wyliczenia wartości docelowej dla zaproponowanych wskaźników.

Możliwa ocena kryterium:
✔️ TAK – wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu,
❌ NIE – brak spełnienia powyższego założenia.
12. Projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwojuOcenie podlega, czy projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju, tj. czy:
– projekt będzie realizowany zgodnie z odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony środowiska związanymi z realizacją danego projektu;
– projekt będzie realizowany zgodnie z co najmniej dwiema zasadami z 6R tj. odmów (refuse); ogranicz (reduce); używaj ponownie (reuse); naprawiaj (recover); oddaj do recyklingu (recycle); zastanów się co możesz zrobić lepiej (rethink) lub wnioskodawca wykazał pozytywny wpływ na inne aspekty środowiskowe w ramach projektu (nie objęte zasadami 6R);
– stosowanie zasad 6R lub pozytywny wpływ na inne aspekty środowiskowe w ramach projektu zostało odzwierciedlone we wskaźnikach, które wnioskodawca może wybrać z Listy Wskaźników Kluczowych lub określić samodzielnie;
– w przypadku pozytywnego wpływu na inne aspekty środowiskowe wskaźniki ulegną poprawie co najmniej o 10% w porównaniu do wartości wskaźników przed realizacją projektu;
– wskaźniki środowiskowe są spójne, mierzalne, prawidłowo określone, obiektywnie weryfikowalne oraz realne do osiągniecia dla wnioskowanego wsparcia w ramach danego projektu;
– wnioskodawca uzasadnił we wniosku o dofinansowanie spełnienie zasady zrównoważonego rozwoju dla całego projektu.

Kryterium otrzyma ocenę ✔️ TAK, jeśli zostaną spełnione wymagania wskazane w jego opisie.