FEPW 1.3 OPRACOWANIE MODELU BIZNESOWEGO GOZ-TRANSFORMACJI (I) – GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM W MŚP

Maksymalna intensywność dofinansowania: 100% (pomoc de minimis)

Maksymalna wartość dofinansowania dla Etapu I: 82 781 zł

Drugi nabór zaplanowano od 4 kwietnia 2024 r. do 3 kwietnia 2025 r. z budżetem 10 mln zł.

Cel działania:

Wsparcie ukierunkowane jest na inwestycje i doradztwo w obszarze wdrożenia w przedsiębiorstwie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Kto może pozyskać dotację?

O wsparcie mogą się ubiegać wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu Polski Wschodniej tj. województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego oraz części województwa mazowieckiego, oprócz Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów.

Zakres wsparcia:

Wsparcie w ramach konkursu GOZ jest dwuetapowe i składa się z etapu opracowania modelu biznesowego GOZ oraz etapu późniejszego wdrożenia go w przedsiębiorstwie.

ETAP I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji

Elementy danego etapu to w szczególności audyt przedsiębiorstwa i doradztwo, które mają na celu ustalenie możliwych kierunków zielonej transformacji. Jednym z elementów jest także ustalenie potencjalnych możliwości współpracy z innymi firmami w zakresie GOZ. Zatem etap I obejmuje:

  • tworzenie i udział w łańcuchach dostaw;
  • wydłużanie życia produktu;
  • ekoprojektowanie;
  • przekształcenia produktu w usługę lub usługi;
  • tworzenie platform współdzielenia;
  • symbiozę przemysłową;
  • odzysk i ponowne wykorzystanie szeroko rozumianych odpadów.

Co można dofinansować?

Kosztem kwalifikowanym projektu w etapie I Działania jest koszt usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji zgodnego z wzorem stanowiącym załącznik Zał. nr 4 wzór modelu biznesowego GOZ- transformacji.

Rozliczenie w formie kwoty ryczałtowej:

  • Dofinansowanie udzielane jest w formie kwoty ryczałtowej rozliczanej wskaźnikiem o nazwie: Liczba opracowanych modeli biznesowych GOZ-transformacji.
  • Do rozliczenia kwoty ryczałtowej wymagane jest przedłożenie przez Beneficjenta modelu biznesowego GOZ-transformacji, spełniającego wymagania opisane we Wzorze modelu biznesowego GOZ-transformacji oraz potwierdzonego pozytywną oceną eksperta zewnętrznego.