ARP DIG.IT TRANSFORMACJA CYFROWA POLSKICH MŚP

Minimalna wartość grantu: 40 000 EUR

Maksymalna wartość grantu: 200 000 EUR

Maksymalna intensywność dofinansowania: 70%

Dofinansowanie przyznawane jest w ramach pomocy de minimis.

Planowane uruchomienie naboru dla MŚP to 2024 r. Agencja Rozwoju Przemysłu wciąż czeka na podpisanie umowy o dofinansowanie
z ministerstwem w celu możliwości uruchomienia działania Dig.IT
i przyznawania grantów przedsiębiorcom MŚP.

Z grantu będą mogły skorzystać polskie przedsiębiorstwa MŚP z sektora przemysłu, produkcji i usług na rzecz przemysłu, którzy chcą podnieść swój poziom dojrzałości cyfrowej poprzez udany proces transformacji cyfrowej.

Z grantu będą mogły skorzystać polskie przedsiębiorstwa MŚP z sektora przemysłu, produkcji i usług na rzecz przemysłu, którzy chcą podnieść swój poziom dojrzałości cyfrowej poprzez udany proces transformacji cyfrowej.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W części obligatoryjnej projektu: -> jako koszty dominujące

  • pozyskanie wartości niematerialnych i prawnych w postaci gotowego oprogramowania lub zleconych prac programistycznych,
  • usługi chmurowe typu SaaS, PaaS, IaaS czy CSaaS itp.,

W części fakultatywnej -> jako koszty uzupełniające

  • koszty wdrożenia oprogramowania lub usług chmurowych do działalności przedsiębiorstwa,
  • koszty szkoleń pracowników z wykorzystania nabytych technologii cyfrowych
  • koszty niezbędnych środków trwałych.

Działania wspierające transformację cyfrową przedsiębiorstw obejmuje następujące filary:

  • Doradztwo: identyfikacja i wykorzystanie potencjału cyfrowego, opracowanie spersonalizowanej strategii cyfrowej, dostosowanej do specyfiki Twojego przedsiębiorstwa i branży.
  • Granty na sfinansowanie transformacji: finansowanie procesu transformacji cyfrowej Twojego przedsiębiorstwa. Granty obejmują zakup nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych oraz szkolenia dla pracowników.
  • Promocja i upowszechnianie idei transformacji cyfrowej: promowanie ideę transformacji cyfrowej i jej wpływu na konkurencyjność przedsiębiorstw, ale również podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników sektora MŚP w tym zakresie.