FENX 2.2 BUDOWA, PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA I ROZBUDOWA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII – ROZWÓJ OZE

Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej –  nabór dla ostatecznych odbiorców wsparcia.
Budowa lub rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym z infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu –  nabór dla ostatecznych odbiorców wsparcia.

Budżet konkursu wynosi 300 mln zł.

Okres trwania naboru: 31.01.2024 – 12.04.2024

Maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie wynosi 79,71%.

Uproszczone metody rozliczania: do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia – koszty bezpośrednie).

Konkurs dotyczy następujących inwestycji:

 1. Budowy, przebudowy, modernizacji i rozbudowy odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzenia biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej.
 2. Budowy lub rozbudowy odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym z infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu.

Beneficjentami wsparcia mogą być przedsiębiorcy, administracja publiczna oraz jednostki samorządów terytorialnych.

Wśród przedsiębiorstw beneficjentami mogą być podmioty z sektora MŚP oraz Duże przedsiębiorstwa.

Planowane wsparcie skierowane będzie na realizację projektów w zakresie budowy lub przebudowy instalacji odnawialnych źródeł energii do wytwarzania energii elektrycznej, ciepła oraz wytwarzania paliw alternatywnych z OZE (w szczególności biometanu i zielonego wodoru) wraz z:

 • magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz
 • infrastrukturą umożliwiającą przyłączenie do sieci dystrybucyjnej albo przesyłowej elektroenergetycznej lub gazowej.

Wsparciem w zakresie instalacji odnawialnych źródeł energii do wytwarzania biometanu objęta będzie budowa i rozbudowa instalacji do wytwarzania biometanu (w tym instalacji wytwarzania biogazu na potrzeby wytwarzania biometanu), wraz z infrastrukturą niezbędną do wprowadzania biometanu do sieci gazowych (dystrybucyjnych lub przesyłowych).

W przypadku projektów wykorzystujących biogaz w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej powyżej 2 MW lub stałe paliwa z biomasy w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej powyżej 20 MW, jako źródło wytwarzania energii odnawialnej elektrycznej niezbędne będzie spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

W zakresie projektów dotyczących wytwarzania ciepła z OZE, wsparcie obejmować będzie także różne typy pomp ciepła wykorzystywanych w ciepłownictwie i ogrzewnictwie.
Wspierane będą także inwestycje w zakresie produkcji wodoru z OZE oraz projekty w zakresie produkcji energii elektrycznej i/lub ciepła z wodoru z OZE.
W ramach programu krajowego przewidziane jest wsparcie większych instalacji, tj. instalacji o mocy:

 1. energia elektryczna:
 • wiatr: pow. 5 MWe,
 • biomasa: pow. 5MWe,
 • biogaz: pow. 0,5 MWe,
 • woda: pow. 5 MWe,
 • promieniowanie słoneczne: pow. 0,5 MWe.
 1. energia cieplna:
 • biomasa: pow. 5 MWth,
 • promieniowanie słoneczne: pow. 0,5 MWth,
 • geotermia (w tym pompy ciepła): pow. 0,5 MWth,
 • biogaz: pow. 0,5 MWth.

Magazyny energii lub ciepła działające na potrzeby danego źródła, mogą stanowić element projektu zwiększającego produkcję energii z OZE (preferowana forma ) bądź stanowić oddzielną inwestycje.