FESL 10.3 WSPARCIE MŚP NA RZECZ TRANSFORMACJI

MAKROINWESTYCJE

Wartość dofinansowania na etapie aplikowania (złożenia wniosku o dofinansowanie) wynosi co najmniej: 5 000 000,00 PLN.

Na co można otrzymać dofinansowanie

  • środki trwałe/dostawy,
  • wartości niematerialne i prawne,
  • roboty budowlane,
  • nieruchomości,
  • szkolenia,
  • koszty pośrednie (do 7% kosztów bezpośrednich).

Maksymalny, dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

60% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw,

50% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw.

Dotyczy wszystkich kosztów inwestycyjnych.

85% kosztów kwalifikowanych dla ryczałtu i szkoleń

O dofinansowanie projektów w ramach naboru mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)   Nabór będzie skierowany do przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i usługowych z sektora MŚP. Projekty realizowane w ramach naboru muszą przyczyniać się do: zmniejszenia zużycia surowców w procesach produkcyjnych, wdrożenia czystych technologii redukujących masę odpadów lub zapobiegających ich powstawaniu, zwiększenia reużycia produktów, recyklingu materiałów i efektywnego gospodarowania zasobami, ograniczenia zużycia energii w procesach produkcyjnych, zmiany profilu działalności, wprowadzenia nowych/ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów, zdobycia nowych rynków, stworzenia nowych miejsc pracy lub utrzymania już istniejących w przedsiębiorstwach.
W ramach działania wsparcie zostanie skierowane do przedsiębiorstw z sektora MŚP w celu realizacji projektu przyczyniającego się do łagodzenia skutków transformacji regionu wpływających na gospodarkę, zatrudnienie, społeczeństwo i środowisko. Wsparcie zostanie udzielone na realizację projektów inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa produkcyjne jak i usługowe. W ramach działania wspierane mogą być inwestycje produkcyjne, logistyczne przyczyniające się do zmiany profilu działalności i/lub wprowadzenia nowych/ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów, zdobycia nowych rynków i stworzenia nowych miejsc pracy lub utrzymania już istniejących w przedsiębiorstwach. Inwestycje przyczyniające się do zmniejszenia zużycia surowców w procesach produkcyjnych, wdrożenie czystych technologii redukujących masę odpadów lub zapobiegających ich powstawaniu, zwiększenie reużycia produktów, recyklingu materiałów i efektywnego gospodarowania zasobami oraz ograniczające zużycie energii w procesach produkcyjnych. Dopuszcza się wspieranie rozwoju kompetencji osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach. Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie projekty zlokalizowane w jednym z 7 podregionów (katowickim, bielskim, tyskim, rybnickim, gliwickim, bytomskim i sosnowieckim) Przedsiębiorstwo ma obowiązek zastosowania zasady n+2 w odniesieniu do okresu realizacji projektów. Oznacza to, że od chwili podpisania umowy o dofinansowanie Beneficjent musi zrealizować projekt ujęty we wniosku o dofinansowanie w ciągu dwóch lat.

MIKROINWESTYCJE

Wartość dofinansowania na etapie aplikowania (złożenia wniosku o dofinansowanie) aż do podpisania umowy o dofinansowanie wynosi co najmniej: 500 000,00 PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 2 000 000 PLN (brutto tj. wraz z kosztami niekwalifikowanymi tj. VAT).

Zaliczki do 90%

Wyłącznie pomoc de minimis

Na co można otrzymać dofinansowanie

  • środki trwałe/dostawy,
  • wartości niematerialne i prawne,
  • pomoc szkoleniowa,
  • koszty pośrednie.

Maksymalny, dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Od 50% do 60%:

– dla projektów realizowanych przez mikro i małe przedsiębiorstwa maksymalny procent dofinansowania wynosi 60% kosztów kwalifikowalnych,

– dla projektów realizowanych przez średnie przedsiębiorstwa maksymalny procent dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

O dofinansowanie projektów w ramach naboru mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) Nabór będzie skierowany do przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i usługowych z sektora MŚP. Projekty realizowane w ramach naboru muszą przyczyniać się do: zmniejszenia zużycia surowców w procesach produkcyjnych, wdrożenia czystych technologii redukujących masę odpadów lub zapobiegających ich powstawaniu, zwiększenia reużycia produktów, recyklingu materiałów i efektywnego gospodarowania zasobami, ograniczenia zużycia energii w procesach produkcyjnych, zmiany profilu działalności, wprowadzenia nowych/ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów, zdobycia nowych rynków, stworzenia nowych miejsc pracy lub utrzymania już istniejących w przedsiębiorstwach.
W ramach działania wsparcie zostanie skierowane do przedsiębiorstw z sektora MŚP w celu realizacji projektu przyczyniającego się do łagodzenia skutków transformacji regionu wpływających na gospodarkę, zatrudnienie, społeczeństwo i środowisko. Wsparcie zostanie udzielone na realizację projektów inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa produkcyjne jak i usługowe.   W ramach działania wspierane mogą być inwestycje produkcyjne, logistyczne przyczyniające się do zmiany profilu działalności i/lub wprowadzenia nowych/ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów, zdobycia nowych rynków i stworzenia nowych miejsc pracy lub utrzymania już istniejących w przedsiębiorstwach. Inwestycje przyczyniające się do zmniejszenia zużycia surowców w procesach produkcyjnych, wdrożenie czystych technologii redukujących masę odpadów lub zapobiegających ich powstawaniu, zwiększenie reużycia produktów, recyklingu materiałów i efektywnego gospodarowania zasobami oraz ograniczające zużycie energii w procesach produkcyjnych. Dopuszcza się wspieranie rozwoju kompetencji osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach. Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie projekty zlokalizowane w jednym z 7 podregionów (katowickim, bielskim, tyskim, rybnickim, gliwickim, bytomskim i sosnowieckim) projekt musi być zgodny z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej (KPP) z dnia 26 października 2012 r. (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, str. 391) oraz z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON), sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.).   Projekt musi być również zgodny z politykami środowiskowymi w tym: z zasadą zrównoważonego rozwoju, z Europejskim Zielonym Ładem (EZŁ) oraz z zasadą „nie czyń poważnych szkód” (DNSH). Przedsiębiorstwo ma obowiązek zastosowania zasady n+2 w odniesieniu do okresu realizacji projektów. Oznacza to, że od chwili podpisania umowy o dofinansowanie Beneficjent musi zrealizować projekt ujęty we wniosku o dofinansowanie w ciągu dwóch lat.