FEPW 1.3 WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO GOZ-TRANSFORMACJI (II) – GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM W MŚP

Budżet konkursu dla Etapu II wynosi 100 mln zł.
Forma dofinansowania: dotacja bezzwrotna
Maksymalna wartość dofinansowania dla Etapu II: 3,5 mln zł
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie: 5 mln zł
Maksymalna intensywność dofinansowania: 85%


Priorytetowo będą traktowane projekty wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.


Termin naboru:
Nabór wniosków w ramach Etapu II zaplanowano od 13 czerwca 2024 r. do 19 grudnia 2024 r.


Wsparcie ukierunkowane jest na inwestycje i doradztwo w obszarze wdrożenia w przedsiębiorstwie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym.


Kto może pozyskać dotację?
O wsparcie mogą się ubiegać wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu Polski Wschodniej tj. województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego oraz części województwa mazowieckiego, oprócz Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów.


Zakres wsparcia:
Wsparcie w ramach konkursu GOZ 1.3 jest dwuetapowe i składa się z etapu opracowania modelu biznesowego GOZ oraz etapu późniejszego wdrożenia go w przedsiębiorstwie.


ETAP II – Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji
Po opracowaniu modelu biznesowego przedsiębiorcy będą mogli dofinansować etap jego wdrożenia, którego zakres to w szczególności:
– zaprojektowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac dostosowawczych;
– zakup lub zaprojektowanie nowych technologii;
– działania inwestycyjne, jak np. zakup bardziej przyjaznych dla środowiska maszyn;
– szkolenia czy przekwalifikowanie pracowników w celu wdrożenia nowego modelu biznesowego.


Co można dofinansować?
Wsparcie w ramach Etapu II obejmie m.in.:
– koszty usług doradczych niezbędne do wdrożenia modelu biznesowego,
– nabycie lub wytworzenie środków trwałych (poza nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi),
– zakup wartości niematerialnych i prawnych takich jak oprogramowanie, licencje, patenty czy know-how,
– koszty nabycia robót i materiałów budowalnych,
– koszty usług szkoleniowych.