FEPW 1.3 WZORNICTWO W MŚP

Drugi nabór: maj 2024 r. – lipiec 2024 r.

Budżet konkursu wynosi 100 mln PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania: 3 000 000,00 PLN

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie: 200 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania na koszty związane z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej: 70 000,00 PLN

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi w ramach:

  • kosztów objętych regionalną pomocą inwestycyjną – zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2021-2027,
  • kosztów objętych pomocą na usługi doradcze na rzecz MŚP – max. 50%
  • kosztów objętych pomocą de minimis – max. 85%
Regionalnej pomocy inwestycyjnejDo kosztów kwalifikowanych zalicza się:
– koszty nabycia środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane;
– koszty nabycia oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne;
– koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, a ich wartość nie przekracza 10 % wartości środków trwałych nabywanych w projekcie.
Pomocy na doradztwo dla MŚPW zakresie kosztów objętych pomocą na usługi doradcze na rzecz MŚP zalicza się koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej.
Pomocy de minimisDo kosztów kwalifikowanych zalicza się:
– koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej;
– koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej;
– koszty usług szkoleniowych;
– z koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

Wsparcie w ramach konkursu Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) przeznaczone jest dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu Polski Wschodniej tj. województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego oraz części województwa mazowieckiego, oprócz Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów. Instrument stanowi zachętę zarówno dla firm młodych chcących odnieść sukces na rynku, a także dla przedsiębiorstw o ugruntowanej pozycji, których celem jest wzmocnienie swojej konkurencyjności.

Co podlega wsparciu?

Przedsiębiorcy otrzymają kompleksowe wsparcie w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych, które pozwoli na zwiększenie atrakcyjności oferowanych produktów czy usług i pozwoli w lepszym stopniu zaspokajać potrzeby i oczekiwania klientów. Wsparcie obejmie wówczas:

KOMPONENT DORADCZY

Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz stworzenie strategii wzorniczej

Są to działania pozwalające na całościową analizę działalności przedsiębiorstwa w zakresie potencjału i potrzeb wzorniczych, a także zawierające rekomendacje w związku z dalszymi zastosowaniami wzornictwa w firmie.

Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej następuje przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Strategia wzornicza stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie.

KOMPONENT WDROŻENIOWY

Wdrożenie strategii wzorniczej

Wsparcie obejmuje w szczególności przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania dzięki którym zostanie wprowadzona na rynek innowacja oraz inne zmiany w przedsiębiorstwie. Zmiany te będą wówczas prowadzić do lepszej organizacji pracy, usprawnienia logistyki, lepszych kontaktów z klientami lub też wykreowania pozytywnego wizerunku firmy, a ich wprowadzenie będzie zgodne z ideą ekoprojektowania.

W ramach dotacji Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) można dofinansować m.in.

  • koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej,
  • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej,
  • nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,
  • nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
  • koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń,
  • koszty usług szkoleniowych,
  • koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.