KPO A1.2.1 INWESTYCJA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W PRODUKTY, USŁUGI I KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW ORAZ KADRY ZWIĄZANE Z DYWERSYFIKACJĄ DZIAŁALNOŚCI (HoReCa)

Planowana kwota na dofinansowania w programie to ponad 1,2 mld złotych.
Wsparcie pokrywać będzie do 90% kosztów kwalifikowalnych (w ramach pomocy de minims), przy czym minimalna wartość dotacji wynosi 50 tys. zł, a maksymalna 540 tys. zł (maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 600 tys. zł).


Planowana data ogłoszenia naboru od marca do maja 2024 r.

Cel szczegółowy komponentu A planu rozwojowego KPO to m.in. ograniczenie wpływu COVID-19 i skutków spowodowanego przez niego kryzysu na przedsiębiorstwa. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (Inwestycja) to jedno z działań realizowanych w ramach tego komponentu.


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uczestniczy w realizacji Inwestycji jako jednostka wspierająca plan rozwojowy.
Wnioski o udzielenie dotacji składać będzie można u Operatorów działający w skali danego regionu obejmującego kilka województw Polski, zgodnie z podziałem:
• Region 1 – województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie,
• Region 2 – województwa mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie,
• Region 3 – województwa lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie,
• Region 4 – województwa łódzkie, opolskie, śląskie,
• Region 5 – województwa dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie.


Harmonogram programu:
Nabór wniosków dla beneficjentów końcowych zaplanowano na marzec-maj 2024 r.


Kto może się ubiegać o dofinansowanie?
Działanie A1.2.1 KPO jest kierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (przedsiębiorstw MŚP), które prowadziły i prowadzą działalność gospodarczą w jednej z branż:
• hotelarstwo,
• gastronomia,
• turystyka,
• kultura

określoną odpowiednim kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i potwierdzoną wpisem do właściwego rejestru, które jednocześnie odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30%, liczonych rok do roku (2020/2019 albo 2021/2020*).
*Jeśli działalność była zawieszona przez co najmniej 6 miesięcy w 2020 r., to spadek obrotów w 2021 r. jest porównywany do 2019 r.
Wsparcie otrzymają przedsięwzięcia, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. spełnią wszystkie kryteria horyzontalne, które dotyczą Inwestycji w zakresie wskazanym przez PARP;
 2. spełnią wszystkie kryteria szczegółowe;
 3. uzyskają najwyższą liczbę punktów w kryteriach premiujących.
  Na co można otrzymać dofinansowanie?
  Przedsiębiorstwa MŚP będą mogły otrzymać wsparcie w ramach pomocy de minimis na unowocześnienie lub dywersyfikację prowadzonej działalności w branży HoReCa, turystyka lub kultura.
  Wsparcie na przedsięwzięcia MŚP obejmuje:
  • inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym np. roboty budowalne, budowa nowych linii produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń, niezbędnych do wprowadzenia nowych produktów/usług, inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, poprzez prace projektowe, recykling/ponowne wykorzystanie odpadów, a także wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej; również działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa, oraz
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z rozszerzaniem lub zmianą profilu działalności przedsiębiorstwa, obsługą klienta, wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych, lub
  • usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.