KPO A2.1.1 INWESTYCJE WSPERAJĄCE ROBOTYZACJĘ I CYFRYZACJĘ W PRZEDSIĘBIORSTWACH – DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA

Działanie dotyczy wsparcia robotyzacji i cyfryzacji w przedsiębiorstwach w celu zwiększenia stopnia ich automatyzacji. Stanowi ono uzupełnienie obecnie prowadzonych działań w Polsce przyjmujących formę ulgi podatkowej na robotyzację.

Budżet naboru: 1 004 962 707 zł

Minimalna wartość projektu: 8 000 000 zł

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 140 000 000 zł

Zakres wsparcia:

  • wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań nakierowanych na transformację cyfrową, w tym cyfryzację procesów biznesowych (zarządczych, operacyjnych, pomocniczych),
  • wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) do zarządzania procesami biznesowymi,
  • tworzenie dziedzinowych platform cyfrowych, w tym dedykowanych klientom platform usług on-line oraz integrację istniejących systemów dziedzinowych, np. w obszarze łańcucha dostaw lub świadczonych usług,
  • wdrażanie dedykowanych systemów automatyzujących procesy w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego z wykorzystaniem technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI), czy systemów korelacji zdarzeń i monitorowania incydentów dotyczących ochrony systemów informatycznych oraz danych osobowych,
  • wspieranie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 ze szczególnym uwzględnieniem robotyzacji i technologii operacyjnych,
  • wdrażanie technologii komunikacji Machine to Machine (M2M), wykorzystanie przemysłowego Internetu Rzeczy (IoT) z zastosowaniem zaawansowanych metod przetwarzania informacji,
  • wdrażanie inteligentnych linii produkcyjnych, budowę inteligentnych fabryk (Smart factory),
  • wykorzystanie technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI) w procesach produkcyjnych,
  • wdrażanie wysokospecjalistycznych cyfrowych miejsc pracy.

Projekty zgłaszane do wsparcia muszą zostać zrealizowane do dnia 30 czerwca 2026 roku.

Katalog kosztów kwalifikowalnych w ramach dotacji Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach

Kategoria: Rzeczowe aktywa trwałe
Rodzaj kosztówMaksymalna wysokość
kosztów kwalifikowalnych (KK)
Przykładowe koszty
Środki trwałe (muszą być nowe):
Urządzenia i Wyposażenie
100%– Urządzenia
– Sprzęt techniczny
– Linie i infrastruktura techniczna niezbędna do działania sprzętu
– Wyposażenie zakładów i budynków
– Dostawa urządzeń i sprzętu
– Leasing finansowy maszyn, urządzeń, linii technologicznych i aparatury
Nieruchomości:
nieruchomości, grunty, budynki, zakłady
Do 10% całkowitych kosztów
poniesionych na ten rodzaj wydatku
– Grunty i prawo wieczyste ich użytkowania
– Budynki.
– Lokale.
– Hale.
– Zakłady
– Leasing/ dzierżawa/ najem gruntów i budynków
Nadzór/ zarządzanie inwestycją:
plany i projekty
nadzór

Plany i projekty -> 100%


Nadzór -> 100%
– Projekt budowalny
– Projekt wykonawczy
– Projekt techniczny

– Nadzór budowlany
Roboty budowlaneDo 50 %
całkowitych kosztów wszystkich robót budowlanych dotyczących danej inwestycji
– Prace demontażowe
– Przygotowanie terenu budowy
– Roboty budowlane i instalacyjne
– Przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej
– Grodzenie terenu
– Montaż oświetlenia
– Zagospodarowanie terenu
Kategoria: Wartości niematerialne i prawne
Rodzaj kosztówMaksymalna wysokość
kosztów kwalifikowalnych (KK)
Przykładowe koszty
Wartości niematerialne i prawne np. : patenty, licencje, know-how lub inna własność intelektualna)
Amortyzacja
Do 50% całkowitych kwalifikowalnych kosztów– Licencje i koncesje
– Patenty
– Koszty nabycia oprogramowania oraz jego instalacji, konfiguracji i optymalizacji wraz z przeniesieniem praw autorskich
– Rozbudowa istniejącego oprogramowania.
– Koszty utworzenia, nabycia domen, platform cyfrowych, portali, chmur cyfrowych z przeniesieniem praw autorskich.
– Amortyzacja nieruchomości, ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych z zachowaniem zasad ogólnych dotyczących amortyzacji pod warunkiem, że będą to aktywa nowe, uwzględnione w kosztach kwalifikowalnych wniosku.