Author name: Urszula Maruszewska

Trwa nabór Wzornictwo w MŚP

Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Polski Wschodniej w rozwijaniu i wdrażaniu innowacyjnych produktów poprzez wzornictwo. To szansa na uzyskanie dofinansowania do audytów wzorniczych, opracowania strategii oraz realizacji pełnego procesu projektowego. 📅 Nabór trwa od 7 maja do 2 lipca! 💰 Maksymalne dofinansowanie: 3 mln zł. Zachęcamy do skorzystania z tej wyjątkowej możliwości! Po

Trwa nabór Wzornictwo w MŚP Read More »

FEMP 1.11 ROZWÓJ MŚP W OBSZARZE CYFRYZACJI I PRZEMYSŁU 4.0

Nabór wniosków: 29 grudnia 2023 r. i skończy się 4 kwietnia 2024 r. Kwota dofinansowania:Maksymalna intensywność dofinansowania: 80%Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie: 200 000 PLNMaksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie: 3 000 000 PLN Szczegółowe warunki wsparcia oraz zasady realizacji projektów ujęte zostaną w dokumentacji konkursowej. Niniejszy typ projektu obejmuje wsparciem działania służące transformacji

FEMP 1.11 ROZWÓJ MŚP W OBSZARZE CYFRYZACJI I PRZEMYSŁU 4.0 Read More »

FELD 1.5 WDROŻENIE ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE PRZEMYSŁU 4.0 – KONKURENCYJNOŚĆ MŚP

Okres trwania konkursu: 3 – 24 styczeń 2024 Budżet dotacji wynosi prawie 25 000 000 PLN. Maksymalna wartość dofinansowania: 1 000 000 PLN Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 300 000 PLN Dla MŚP: O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. łódzkiego. Projekty można realizować w partnerstwie. Na

FELD 1.5 WDROŻENIE ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE PRZEMYSŁU 4.0 – KONKURENCYJNOŚĆ MŚP Read More »

FESL 10.3 WSPARCIE MŚP NA RZECZ TRANSFORMACJI

MAKROINWESTYCJE Wartość dofinansowania na etapie aplikowania (złożenia wniosku o dofinansowanie) wynosi co najmniej: 5 000 000,00 PLN. Na co można otrzymać dofinansowanie Maksymalny, dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 60% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw, 50% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw. Dotyczy wszystkich kosztów inwestycyjnych. 85% kosztów kwalifikowanych dla ryczałtu i szkoleń O dofinansowanie projektów w ramach

FESL 10.3 WSPARCIE MŚP NA RZECZ TRANSFORMACJI Read More »

FENX 2.2 BUDOWA, PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA I ROZBUDOWA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII – ROZWÓJ OZE

Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej –  nabór dla ostatecznych odbiorców wsparcia.Budowa lub rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym z

FENX 2.2 BUDOWA, PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA I ROZBUDOWA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII – ROZWÓJ OZE Read More »

ARP DIG.IT TRANSFORMACJA CYFROWA POLSKICH MŚP

Minimalna wartość grantu: 40 000 EUR Maksymalna wartość grantu: 200 000 EUR Maksymalna intensywność dofinansowania: 70% Dofinansowanie przyznawane jest w ramach pomocy de minimis. Planowane uruchomienie naboru dla MŚP to 2024 r. Agencja Rozwoju Przemysłu wciąż czeka na podpisanie umowy o dofinansowanie z ministerstwem w celu możliwości uruchomienia działania Dig.IT i przyznawania grantów przedsiębiorcom MŚP.

ARP DIG.IT TRANSFORMACJA CYFROWA POLSKICH MŚP Read More »

KPO A2.2.1 INWESTYCJE WE WDRAŻANIE TECHNOLOGII I INNOWACJI ŚRODOWISKOWYCH, W TYM ZWIĄZANYCH Z GOZ – KONKURS DLA DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Budżet dla naboru wynosi około 360 000 000 PLN. Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w dużych przedsiębiorstwach, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym. Przykładowymi działaniami objętymi wsparciem są: Dofinansowanie może polegać na połączeniu różnych form wsparcia, w tym pomocy inwestycyjnej przeznaczonej dla określonych regionów oraz na projekty

KPO A2.2.1 INWESTYCJE WE WDRAŻANIE TECHNOLOGII I INNOWACJI ŚRODOWISKOWYCH, W TYM ZWIĄZANYCH Z GOZ – KONKURS DLA DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW Read More »

KPO A2.1.1 INWESTYCJE WSPERAJĄCE ROBOTYZACJĘ I CYFRYZACJĘ W PRZEDSIĘBIORSTWACH – DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA

Działanie dotyczy wsparcia robotyzacji i cyfryzacji w przedsiębiorstwach w celu zwiększenia stopnia ich automatyzacji. Stanowi ono uzupełnienie obecnie prowadzonych działań w Polsce przyjmujących formę ulgi podatkowej na robotyzację. Budżet naboru: 1 004 962 707 zł Minimalna wartość projektu: 8 000 000 zł Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 140 000 000 zł Zakres wsparcia: Projekty zgłaszane do wsparcia muszą zostać

KPO A2.1.1 INWESTYCJE WSPERAJĄCE ROBOTYZACJĘ I CYFRYZACJĘ W PRZEDSIĘBIORSTWACH – DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA Read More »

KPO A1.2.1 INWESTYCJA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W PRODUKTY, USŁUGI I KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW ORAZ KADRY ZWIĄZANE Z DYWERSYFIKACJĄ DZIAŁALNOŚCI (HoReCa)

AKTUALIZACJA:Data rozpoczęcia przyjmowania wniosków: 6 majData zakończenia naboru: 5 czerwca Planowana kwota na dofinansowania w programie to ponad 1,2 mld złotych.Wsparcie pokrywać będzie do 90% kosztów kwalifikowalnych (w ramach pomocy de minims), przy czym minimalna wartość dotacji wynosi 50 tys. zł, a maksymalna 540 tys. zł (maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 600 tys. zł). Planowana data

KPO A1.2.1 INWESTYCJA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W PRODUKTY, USŁUGI I KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW ORAZ KADRY ZWIĄZANE Z DYWERSYFIKACJĄ DZIAŁALNOŚCI (HoReCa) Read More »

FEPW 1.3 WZORNICTWO W MŚP

Drugi nabór: maj 2024 r. – lipiec 2024 r. Budżet konkursu wynosi 100 mln PLN. Maksymalna wartość dofinansowania: 3 000 000,00 PLN Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie: 200 000,00 PLN Maksymalna wartość dofinansowania na koszty związane z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej: 70 000,00 PLN Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi w ramach: Regionalnej pomocy inwestycyjnej Do kosztów

FEPW 1.3 WZORNICTWO W MŚP Read More »